Ředitelství silnic Zlínského kraje


Nový most a upravená silnice v Osvětimanech

Původní most. / Foto: RSZK Osvětimany 27. 12. 2008 - Předmětem této stavby byla přestavba stávajícího mostu včetně nezbytných úprav přilehlé silnice II/429 a III/4297 a napojení místních komunikací. Parametry nové komunikace odpovídají kategorii MO 8, t. j. šířka mezi obrubami 7 metrů včetně rozšíření ve směrovém oblouku. Na začátku a na konci úpravy je nové vedení silnice plynule napojeno na stávající vozovku. V celé délce úprav komunikace byla provedena nová konstrukce komunikace. Práce byly zahájeny v květnu a realizačně ukončeny v říjnu 2008.

Stavební práce. / Foto: RSZK Povrchová voda je z komunikace odvedena příčným sklonem ke krajnici, kde je podélným sklonem vedena podél obruby ke stávající vpusti. Odvodnění pláně a rubu opěr bylo provedeno drenáží vyústěnou přes mostní křídla do vodoteče.

Konstrukce nového mostu tvoří monolitický železobetonový rám s náběhy, spodní stavbu tvoří rámové stojky šířky 850 mm, plošně založené v nezámrzné hloubce pod dnem vodoteče na základu š. 2850 mm a dvojici mikropilot navrtaných do hloubky 7,5 m pod základovou spáru. Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová příčel rámu tloušťky 500 mm s náběhy nad opěrou tloušťky 850 mm. Opěry nového mostu jsou umístěny do nové polohy, vyplývající z nové osy mostu a z navrženého rozpětí. Součástí mostu je levostranný chodník šířky 2 metry a ocelové mostní zábradlí. Pod mostní konstrukcí byla provedena úprava vodoteče v délce cca 36 metrů kamennou dlažbou do betonu, ukončenou příčnými kamennými prahy.

Nezbytnou součástí stavby mostu byly přeložky inženýrských sítí, a to nadzemního vedení nízkého napětí včetně zrušení stávajícího betonového sloupu a vybudování nového, na který bylo přeloženo i veřejné osvětlení a místní rozhlas. Ze stávajícího mostu a mimo nový most byla provedena přeložka kabelové televize, sdělovacího místního a dálkového kabelu.

Nový most. / Foto: ŘSZK

Současně se stavbou silnice realizoval městys Osvětimany chodník podél silnice a přeložku plynovodu.

Celkové náklady akce byly 15,848 milionu korun, z toho se na financování stavby podílel Zlínský kraj částkou 4,862 milionu korun. Předfinancování akce ve výši 10,986 mil. Kč bylo zajištěno ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Do konce měsíce května 2009 bude podána žádost o proplacení dotace ve výši 12,333 milionu korun z fondů EU a ve výši 725 tisíc korun ze státního rozpočtu.

Počet přístupů

Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK