Ředitelství silnic Zlínského kraje


Pro ochranu pitné vody v Ludkovicích

Ludkovice, Provodov 20. 4. 2009 - Důležité stavební úpravy pro ochranu zdroje pitné vody chce realizovat na své silnici III/49024 mezi Ludkovicemi a Provodovem Ředitelství silnic Zlínského kraje. Silnice by měla dostat takové technické zabezpečení, aby nehrozilo nebezpečí, že se z ní třeba v případě havárie vozidla a úniku provozních kapalin dostanou škodlivé látky do zdejší vodní nádrže.

Vodní nádrž Ludkovice

"Pro tuto stavbu již necháváme zpracovat projekt. Ještě letos bychom pro ni chtěli získat stavební povolení a podat žádost ministerstvu financí o poskytnutí dotace v rámci programu Ochrana zdrojů pitné vody. Samotná realizace stavby by mohla začít v roce 2010," upřesnil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý. V minulých dnech se v této věci uskutečnilo jednání zástupců ŘSZK, Povodí Moravy, České inspekce životního prostředí, Městského úřadu Luhačovice a starostů obcí Ludkovice a Provodov.

Současný technický stav silnice Ludkovice - Provodov (přes osadu Pradlisko) je hodnocen jako havarijní. Silnice má nevyhovující směrové i výškové vedení. Bude zpracován návrh rekonstrukce vozovky v celé délce 5 kilometrů. Nová vozovka by měla mít šířku 6 metrů, živičný povrch, nezpevněné krajnice, budou také upraveny příkopy. Projektant navrhne opatření na silničním tělese proti úniku ropných látek do zdroje pitné vody. Tato opatření budou navržena v návaznosti na vyhlášená ochranná hygienická pásma. Pravostranný příkop bude mít hydroizolaci pomocí fólií, voda z příkopů bude svedena do kanalizace a z ní do lapolů - lapačů ropných látek. Levostranné odvodnění bude zajištěno prostřednictvím silniční obruby a vpustí zaústěných do kanalizace. Budou navržena opatření pro ochranu vodního toku tekoucího podél silnice a vtékajícího do vodní nádrže.

Zmíněná silnice prochází 1. pásmem hygienické ochrany vodárenské nádrže Ludkovice, která je zdrojem pitné vody pro šest obcí a částečně i města Luhačovice. Po této silnici je vedena i linková autobusová doprava. Současný stavební a technický stav komunikace podmínky pro zajištění ochrany vodního zdroje před případnými haváriemi nesplňuje.

Náklady na rekonstrukci komunikace Ludkovice - Provodov se odhadují přibližně na 30 milionů korun.

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK