Ředitelství silnic Zlínského kraje


Ukončení stavby mostu ve Starém Městě

Staré Město 12. 11. 2009 - Za účasti zástupců Správy železniční dopravní cesty, Z línského kraje, Ředitelství silnic Zlínského kraje, zástupců samospráv a zhotovitelů se 6. listopadu 2009 uskutečnilo slavnostní ukončení stavby nového železničního mostu přes silnici II/427 ve Starém Městě. Pro motoristy přinesla tato stavba podstatné zlepšení v tom, že vlivem zvýšené podjezdné výšky už mohou tuto trasu využívat i kamiony a nemusejí objíždět toto místo přes centrum Starého Města a Uherského Hradiště.

Nový most ve Starém Městě. / Foto: Petr Zákutný Státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve spolupráci se Zlínským krajem zprovoznily nový železniční most na trati z Kunovic do Starého Města u Uherského Hradiště. Starý a nevyhovující most byl nahrazen novým, a to zejména z důvodu technické závady v jeho založení. Konkrétně zde docházelo k naklánění opěr v základové spáře, tlakům na nosnou konstrukci, vznikaly četné trhliny ve spodní stavbě mostu, což způsobovalo jeho havarijní stav.

Správce po posouzení aktuálního stavu přistoupil ve spolupráci se Zlínským krajem k nahrazení původního mostu novým. Při přípravě celé investiční akce byla brána v úvahu i výška průjezdního prostoru, která do té doby neodpovídala požadavku technické normy pro silnice první a druhé třídy. „Nový most je tvořen nosnou rámovou konstrukcí a dosahuje výšky 4,8 metru. To umožňuje průjezd i těžkým nákladním automobilům, které zde dříve nemohly kvůli snížené výšce (4,3 m) zajíždět, takže místo po vybudovaném obchvatu Uherského Hradiště jezdily právě tímto městem. To je nyní odbouráno,“ objasnil regionální význam celé investice náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš s tím, že Zlínský kraj se na financování této stavby podílel dotací SŽDC ve výši 18 milionů korun a navíc ŘSZK uhradilo cca 3 miliony korun při opravě dotčeného úseku silnice. Zbytek z celkových nákladů přesahující 52 milionů korun uhradila Správa železniční dopravní cesty.

Slavnostní přestřižení pásky na ukončené stavbě 6. 11. 2009. / Foto: P. Zákutný

Nový železniční most byl vybudován v rekordním čase za dvanáct týdnů a před uvedením do provozu byl jeho stav ověřen statickou zatěžkávací zkouškou. Podle všech výsledků je patrné, že nový most vyhovuje všem normám a je tak schopen trvalého užívání. Životnost mostu je projektována na sto let. Součástí výstavby mostu byla i úprava 145 metrů dlouhého úseku přilehlé vozovky.

„Ukazuje se, že dlouhodobá spolupráce přináší výsledky. Přestože není zrovna moc obvyklé, že se státní podnik v tak krátkém čase dohodne s krajskou samosprávou, nám se to podařilo. Výsledkem společné práce tak je nejen zlepšení dopravní obslužnosti pro řidiče, ale prostřednictvím umožnění jízdy nákladních vozidel mimo Uherské Hradiště a Staré Město, také zlepšení kvality života pro obyvatele těchto měst. Nově vybudovaný most má také svůj význam z pohledu železniční dopravy,“ dodal Libor Lukáš.

Zpracováno s využitím tiskové zprávy KÚ Zlínského kraje


Předchozí tisková zpráva na toto téma

6. 4. 2009 - Práce pod železničním mostem ve Starém Městě

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK