Ředitelství silnic Zlínského kraje


Rekonstrukce silnice ve Velkých Karlovicích

Velké Karlovice 4. 5. 2010 - Rozsáhlá rekonstrukce pěti kilometrů silnice II/487 včetně několika mostů začne v nejbližších dnech ve Velkých Karlovicích. Dílo v hodnotě 225 milionů korun má být hotovo v roce 2012. Stavba má přislíbenu podporu z evropských zdrojů v rámci Regionálního operačního programu ve výši 85 procent nákladů, 5 procent je dotace ze státního rozpočtu a zbylých 10 procent tvoří vlastní prostředky z rozpočtu kraje.

Silnice ve Velkých Karlovicích před rekonstrukcí. / Foto: ŘSZK Jde o rekonstrukci silnice II/487 včetně výškové úpravy nivelety a sjednocení šířky vozovky na projektovanou kategorii o šířce 8 metrů v průjezdním úseku obce Velké Karlovice v celkové délce 5,138 km. Stávající křižovatka silnic II/487 a II/481 (na Soláň, Prostřední Bečvu) bude přebudována na okružní křižovatku. V rámci rekonstrukce silnice bude provedena rovněž rekonstrukce mostů ev. č. 487-026, 487-028 a 487-029 a demolice a výstavba nových mostů ev.č. 487-027, 487-031 a 487-032. Rozšíření komunikace si vyžádá vybudování opěrné nábřežní zdi v délce 123 m před vjezdem do obce, kde bude současně provedena směrová úprava silnice v délce asi 400 metrů. Stavba bude probíhat v souběhu s výstavbou cyklostezky (investor obec). V souvislosti s touto rekonstrukcí se musí přeložit kabely nízkého napětí, veřejného osvětlení a musí se zajistit ochrana slaboproudých kabelů O2.

Zhotovitelem stavby je Sdružení Velké Karlovice, které sestává ze zhotovitelů ALPINE, stavební společnost CZ, s.r.o., Valašské Meziříčí, (vedoucí účastník sdružení) a STRABAG, a.s., Praha.

Most 487-027 bude zbourán a postaven znovu. / Foto: ŘSZK Celá stavba bude realizována za provozu s částečnými uzavírkami poloviny vozovky v jednotlivých úsecích. Nově budovaný most ev. č. 487-027 si vyžádá převedení dopravy na mostní provizorium. Na ostatních úsecích nejsou objížďky možné. Rozhodnutí o částečných uzávěrách jsou v řízení. Po vydání rozhodnutí budou uzavírky zveřejněny na internetových stránkách www.rszk.cz/uzavirky.php.

„Tato stavba je I. etapou plánované rekonstrukce celého silničního tahu od Janové přes Nový Hrozenkov až po Velké Karlovice-Podťaté. Jedná se o velmi důležitou dopravní tepnu v okrese Vsetín, její význam je umocňován čilým letním i zimním cestovním ruchem v této oblasti. Dosud jsme realizovali pouze odstranění bodových závad – přestavbu mostu v Novém Hrozenkově a rekonstrukci silnice a propustku v obci Hovězí. Prvním dlouhým úsekem je stavba ve Velkých Karlovicích právě proto, že příprava projektu probíhala rychleji a nebyly vážné problémy s výkupy pozemků jako v jiných obcích,“ dodal ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Tisková zpráva zpracována ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje

Počet přístupů

Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK