Ředitelství silnic Zlínského kraje


Další stavba na silniční trase do Luhačovic

Horní Lhota 9. 9. 2010 - Silnice II/492 Mezi Horní Lhotou a Luhačovicemi se dočká dalšího rekonstruovaného úseku. Koncem srpna začaly stavební práce na rekonstrukci této silnice v úseku z Horní Lhoty do Dolní Lhoty. Ukončení této stavby je plánováno v termínu do 14. října 2011.

Původní silnice v Horní Lhotě. / Foto: ŘSZK Stavba Horní Lhota - Dolní Lhota o délce 2,6 kilometru navazuje na nedávno dokončenou rekonstrukci úseku z Dolní Lhoty ve směru na Luhačovice. Ten byl dlouhý 2,8 kilometru a zahrnoval rovněž výstavbu dvou nových mostů.

Předmětem stavby mezi Horní a Dolní Lhotou je rekonstrukce silnice včetně výškové úpravy nivelety a rozšíření vozovky na projektovanou kategorii S 9,5/70 mimo obec a na typ příčného uspořádání MS2 12/8,5/50 v obci. Nová konstrukce vozovky je řešena pouze v místech rozšíření. Na zbylé délce bude provedena obnova živičných vrstev. "Součástí stavby je vybudování zárubní zdi v délce 50 metrů, která řeší sanaci sesuvu, stavební úpravy mostu ev. č. 492-001, spočívající v obnově mostního svršku včetně izolace a zvýšení zatížitelnosti mostu spřaženou deskou, a dále dobudování dešťové kanalizace, která zajistí odvedení dešťové vody z části komunikace do stávající vodoteče," přiblížil náměstek hejtmana pro dopravu Ing. Jaroslav Drozd.

Rekonstrukce silnice II/492 bude probíhat v těsném souběhu se stavbou "Aglomerace Dolní Lhota - odkanalizování", řešící odvedení splaškových vod z obce do čističky v Dolní Lhotě. Proto bude nutná důsledná koordinace obou staveb.

Zhotovitelem stavby silnice je firma EUROVIA CS, a. s., závod Zlín. Smluvní cena činí 81,7 milionu korun. Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje. "Tato stavba bude spolufinancována (z 85 procent) ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci 15. výzvy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava," upřesnil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Po dobu několika týdnů vrtání pilot pro opěrnou zeď bude v Horní Lhotě stanovena částečná nebo i úplná uzavírka silnice s objízdnou trasou po místních komunikacích obce. Přesný termín uzavírky bude po jeho schválení uveřejněn v databázi uzavírek na internetových stránkách ŘSZK.

Tisková zpráva zpracována ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

17. 8. 2009 - Nová silnice a mosty u Dolní Lhoty
10. 7. 2009 - Slavnostní zahájení v Dolní Lhotě
5. 5. 2009 - Začíná rekonstrukce silnice Dolní Lhota - Luhačovice

Počet přístupů

Logo

Návrat na úvodní stránku ŘSZK