Ředitelství silnic Zlínského kraje


Na základě havarijních výměrů začínají tři stavby

Zlínský kraj 21. 9. 2010 - Vybraní zhotovitelé zahájí v polovině září práce na třech větších opravách povodněmi poškozených krajských silnic. Stane se tak na základě vydaných havarijních výměrů, které v těchto případech nahrazují běžné stavební povolení. Práce začínají na stavbách Koryčany – Jestřabice, Bojkovice a Mistřice – Javorovec. Všechny tyto silnice byly poškozeny sesuvy v důsledku intenzivních dešťových srážek a podmáčení terénu ve druhé polovině května nebo v červnu letošního roku. Investorem těchto tří staveb je Zlínský kraj. Polovinu nákladů pokryje účelová dotace ministerstva pro místní rozvoj. Všechny tři stavby mají být pro motoristy zprůjezdněny už do konce října 2010, stavební práce však budou dokončeny až v prvním pololetí příštího roku.

Koryčany - Jestřabice

Předmětem této zakázky je rekonstrukce silnice II/432 v úseku mezi městem Koryčany a jeho místní částí Jestřabice v délce asi 80 metrů. Dlouhotrvající deště snížily stabilitu části silničního tělesa a tím došlo k sesuvu násypové části komunikace. Rekonstrukce spočívá ve vybudování pilotové stěny v patě násypové části zemního tělesa pro zamezení dalšího sesuvu. Po vybudování pilotové stěny a sanaci zemního tělesa bude provedena nová konstrukce komunikace II/432 a bude odstraněna provizorní komunikace, která byla během července postavena v těsné blízkosti stavby pro zajištění nezbytné dopravní obslužnosti.

Zhotovitelem stavby bude Správa a údržba silnic Kroměřížska. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6 552 002 koruny.

Bojkovice

Tato zakázka spočívá v rekonstrukci silnice II/496 v Bojkovicích ve směru na obec Komňa v délce 80 metrů. Vlivem působení extravilánových vod a vytrvalých dešťů došlo k narušení svahu silničního tělesa a k částečnému zborcení opěrné zdi, která zabezpečuje stabilitu silnice. Rekonstrukce spočívá v postupném vybourání stávající kamenné opěrné zdi a ve vybudování nové opěrné stěny v délce cca 39 metrů. Po vybudování opěrné stěny bude provedeno odvodnění silničního tělesa, obnova konstrukce vozovky v přilehlém jízdním pruhu podél nově budované opěrné stěny a obnova obrusné vrstvy v řešeném území.

Zhotovitelem stavby je KKS, spol. s r.o. Smluvní cena za tuto zakázku činí 5 323 564 korun. V místě stavby bude platit částečná uzavírka.

Mistřice – Javorovec

Předmětem zakázky je sanace sesuvu vozovky silnice III/49728 v délce 57 metrů v obci Mistřice, místní část Javorovec. Došlo k němu vlivem intenzivních srážek v průběhu června 2010. Sanace sesuvu je prováděna pomocí štětovnic Larssen o délce sedmi metrů. Štětovnice již byly v předstihu raženy v nezpevněné krajnici silnice ve vzdálenosti cca 40 – 50 centimetrů od okraje komunikace. Nyní budou tyto štětovnice zhotovitelem pouze seřezány nebo upáleny do výše nezpevněné krajnice. V řešeném úseku pak budou odstraněny narušené vrstvy vozovky, provedena stabilizace pláně a následně bude položena nová konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu.

Zhotovitelem stavby je SVS – CORRECT, spol. s r. o., Bílovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 1 698 601 korun. V místě stavby bude platit částečná uzavírka.

Tisková zpráva zpracována ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

6. 8. 2010 - Oprava sesuvu silnice v Javorovci
16. 7. 2010 - V Jestřabicích pomůže provizorní štěrková cesta
10. 6. 2010 - Přehled škod po první vlně povodní
20. 5. 2010 - Silnice zaplavila velká voda

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK