Ředitelství silnic Zlínského kraje


Využití provozních prostředků 2009

Tabulka: Plán oprav a údržby silnic II. a III. třídy na rok 2009

Specifikace činnosti Skuteč. 2008 [tis. Kč] Plán 2009 [tis. Kč]
Opravy a běžná údržba nemovitého majetku 298 990 306 315
Běžná údržba silnic - zimní údržba 67 163 90 000
Běžná údržba silnic - lokální vysprávky vozovek 55 885 48 000
Běžná údržba silnic - letní údržba příslušenství silnic a dopravního značení 86 692 72 000
Opravy úseků silnic (průtahy obcemi dle PD, recyklace apod.) 14 963 16 500
Plošné vysprávky silnic (asfaltobetonové koberce) 24 396 26 000
Souvislá údržba vozovek (udržovací nátěry, mikrokoberce) 15 758 16 000
Opravy a stavební údržba mostů 11 174 13 500
Obnova dopravního značení silnic 4 127 5 500
Opravy odvodnění silnic (vpustě, propustky) 10 916 11 000
Opravy ostatního příslušenství (sesuvy, zdi, svodidla, zábradlí, aj.) 5 552 5 515
Opravy silničního příslušenství po dopravních nehodách 1 495 1 600
Pasportizace majetku (zprávy a služby) 869 700
Příprava staveb (projekty) 2 478 2 000
Majetková správa, provoz organizace a údržba movitého majetku 29 968 31 404
Odpisy silničního majetku 45 148 47 681
C E L K E M 376 584 387 400


Šipka Rozpočet ŘSZK pro rok 2009


Související téma

Rozpočet pro rok 2008
Zdroje financování ŘSZK
Čerpání prostředků v minulých letech

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK