Ředitelství silnic Zlínského kraje
Rozpočet pro rok 2008

V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Rada Zlínského kraje na svém jednání dne 15. 11. 2007 usnesením čj. 0801/R24/07 vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 19. 12. 2007 ke schválení návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2008, v rámci kterého byly rozepsány závazné vztahy vůči příspěvkovým organizacím kraje na rok 2008.

Ředitelství silnic Zlínského kraje byly schváleny tyto závazné ukazatele:

 • příspěvek na provoz - 359 600 000 Kč,
 • investiční dotace z rozpočtu zřizovatele - 196 200 000 Kč.

Příspěvek na provoz

Finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši 359 600 000 Kč na zajištění provozu v roce 2008 jsou plánovány takto:

 • zajištění činností souvisejících s běžnou letní
  a zimní údržbou - 200 000 000 Kč,
 • odstranění škod na silniční síti po dopravních nehodách - 1 300 000 Kč,
 • opravy silniční sítě na silnicích II. a III. třídy - 80 681 000 Kč,
 • odpisy silničního majetku - 44 299 000 Kč,
 • majetkové vypořádání, prohlídky mostů, mostní listy,
  projektová dokumentace, studie - 8 006 000 Kč,
 • provozní náklady (mzdy, odvody, pojištění a další
  provozní náklady) - 25 314 000 Kč.

Z celkového objemu schváleného příspěvku na provoz tvoří náklady na silniční síť 93 %, provozní náklady organizace 7 % z příspěvku.

Investice

Přehled investičních staveb realizovaných během roku 2008 je uveden ve zvláštní tabulce.

 

Návrat na úvodní stránku ŘSZK