Ředitelství silnic Zlínského kraje


Rozpočet pro rok 2009

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo na svém prosincovém zasedání v rámci rozpočtu kraje pro Ředitelství silnic Zlínského kraje:

Provozní prostředky jsou určeny na výkon majetkové správy a na zajištění běžné údržby a opravy silniční sítě ve vlastnictví Zlínského kraje. Zhruba 79,6 % celkových nákladů je na zajištění běžné údržby realizované Správami a údržbami silnic ve Zlínském kraji a na přípravu a zajištění oprav silniční sítě. Další významnou položkou v provozních nákladech jsou náklady na odpisy silničního majetku. Tvoří 12,3 % celkového provozního příspěvku. Zbývajících 8,1 % provozních nákladů tvoří náklady na mzdy a zákonné odvody, činnost majetkových správ - (prohlídky mostů, mostní listy, geometrické plány) a další režijní náklady.

Investiční dotace zřizovatele je určena na přípravu a realizaci staveb na silniční síti - jedná se o modernizaci a rekonstrukci silničních úseků a mostů v havarijním stavu. V roce 2009 předpokládáme, že investiční fond organizace bude v objemu 198,6 mil. Kč; součástí investičního fondu je kromě investiční dotace zřizovatele zůstatek investičního fondu organizace z roku 2008 ve výši cca 25,9 mil. Kč a odpisy silničního majetku v roce 2009 ve výši 47,7 mil. Kč. S předpokládaných objemem 316,9 mil. Kč na předfinancování akcí ROP dosáhnou investice organizace téměř 516 mil. Kč.

Graf 1: Čerpání neinvestičních a investičních prostředků v letech 2007 - 2009

Graf 2007, 2008, 2009

Graf 2: Objem finančních prostředků na zajištění investiční výstavby na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji podle jednotlivých finančních zdrojů v letech 2007 - 2009

Viz samostatná příloha

V porovnání s rokem 2008 došlo k významnému snížení investiční dotace vzhledem k tomu, že se předpokládá výrazné čerpání prostředků na realizované stavby v rámci Regionálního operačního programu.

V roce 2009 bude pokračovat realizace projektů - investičních akcí, na které byla přiznána v loňském roce podpora v rámci Regionálního operačního programu (6. výzva). Jde o 12 projektů v celkové hodnotě zhruba 700 milionů korun. V roce 2008 bylo prostavěno zhruba 238 mil. Kč, přičemž z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury bylo předfinancování celkem 9 projektů v celkovém objemu 187 536 tis. Kč.

Použití investičních prostředků z rozpočtu zřizovatele v letošním roce se dělí na cca 33 % (65 mil. Kč), které jsou určeny na spolufinancování projektů schválených Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava pro financování z evropských strukturálních fondů. Zbývajících 67 % (134 mil. Kč) finančních prostředků je určeno na další stavební akce, zejména na havarijní úseky silnic a mostů, a také na projektovou a majetkoprávní přípravu akcí.

Šipka Investiční stavby realizované v roce 2009
Šipka Využití provozních prostředků v roce 2009
Šipka Využití provozních prostředků v roce 2010


Související téma

Rozpočet pro rok 2008
Zdroje financování ŘSZK
Čerpání prostředků v minulých letech

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK