Ředitelství silnic Zlínského kraje


Rozpočet pro rok 2010

Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0190/Z09/09 dne 16. prosince 2009 schválilo rozpočet Zlínského kraje na rok 2010. V rámci rozpočtu Zlínského kraje zastupitelé schválili příspěvek a investiční dotaci příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, jak uvádíme níže:

Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy a financování výstavby, modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění běžné opravy a údržby silniční sítě. Dalším významným úkolem je výkon majetkového správce, který spočívá v ochraně silničního majetku Zlínského kraje před vnějšími vlivy.

Příspěvek na provoz provoz z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2010 je 390 milionů korun; oproti skutečnosti roku 2009 je nižší o 40,9 milionu korun.

303 627 tis. Kč, tj. 77,85 % z příspěvku na provoz, je určeno na zajištění běžné zimní a letní údržby silniční sítě na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji a opravy této sítě. Další významnou nákladovou položkou v rozpočtu na rok 2010 jsou náklady na odpisy svěřeného majetku – celkem 54 580 tis. Kč (cca 14 %). Zbývajících 31 793 tis. Kč tvoří náklady na zajištění majetkové správy a provozu organizace (vč. prostředků na platy a zákonných odvodů zaměstnanců organizace).

Zřizovatel – Zlínský kraj - poskytne v roce 2010 příspěvkové organizaci investiční dotaci ve výši 145 250 tis. Kč, což je o 32 250 tis. Kč více než v roce 2009.

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele je určena na přípravu, zabezpečení a realizaci výstavby a modernizace silniční sítě ve vlastnictví zřizovatele. Finanční prostředky z této dotace budou použity na financování:

Pro zajištění investiční výstavby počítáme také s finančními prostředky v objemu 10 424 tis. Kč, což je zůstatek investičního fondu z roku 2009, a s finančními prostředky z odpisů svěřeného majetku ve výši 52 079 tis. Kč.

V roce 2010 se předpokládá čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na akce zařazené do Regionálního operačního programu formou modifikovaných plateb příjemcům; v praxi se jedná o průběžné financování. Výše finančních prostředků takto získaných bude příjemci známá po ukončení hodnocení projektů a uzavření smluv mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje jako příjemcem dotace a Regionální radou regionu soudržnosti jako poskytovatelem finančních prostředků.

Šipka Investiční stavby realizované v roce 2010
Šipka Využití provozních prostředků v roce 2010


Související téma

Rozpočet pro rok 2009
Čerpání prostředků v minulých letech

Počet přístupů

Návrat na úvodní stránku ŘSZK