Ředitelství silnic Zlínského krajeZdroje financí pro ŘSZK

 • Fondy Evropské unie
 • Státní fond dopravní infrastruktury
  (předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky fondů EU)
 • Zlínský kraj
  (na základě schváleného rozpočtu Zlínského kraje a na základě usnesení Rady Zlínského kraje)
 • Obce a města
  (jako příspěvek na opravu a rekonstrukci silniční sítě II. a III. třídy v intravilánu)
 • Ministerstvo financí ČR
  (rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu)
 • Ostatní
  (odpisy, jiné)
Šipka Schéma toku financí ze Zlínského kraje

 


Některé konkrétní finanční zdroje

Spirála 2007

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí poskytlo na základě schváleného státního rozpočtu a na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. 11/76561/2007 účelovou dotaci na:
 • rekonstrukci silnice Tlumačov - Kvasice, ochrana jímacího území, evidenční číslo 398020-1064 ve výši 28 267 908 Kč.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo na základě rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce vydané podle § 7 vyhlášky č. 40/2001 Sb. a nařízení Rady ES č. 1260/1999 v rámci programu 21711A Společný regionální operační program tyto finanční prostředky:
 • silnice II/150 Kunovice - Poličná (křižovatka se silnicí III/01866 - křižovatka se silnicí III/43916) - 66 502 704 Kč,
 • silnice II/487, most e. č. 487-018 Nový Hrozenkov - 51 879 267 Kč.
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury uzavřel s ŘSZK a Zlínským krajem smlouvu č. 132P/2007 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU. Podle této smlouvy se SFDI zavázal poskytnout finanční prostředky ve výši maximálně 23 809 000 Kč.
K 31. 12. 2007 bylo na základě uvedené smlouvy skutečně čerpáno 16 367 656 Kč.
Obce
Pravčice (253 000 Kč)
   příspěvek na investiční výstavbu
Chvalčov (1 593 738 Kč)
   příspěvek na investiční výstavbu
Luhačovice (7 700 000 Kč)
   příspěvek na investiční výstavbu
Podnikatelské subjekty
Lázně Luhačovice, a. s. (2 458 250 Kč)
   příspěvek na investiční výstavbu

Spirála 2006

SFDI
Byla uzavřena smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006 k předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky fondů EU. (Celkem 259 656 tis.Kč)
Silnice II/487: Nový Hrozenkov, most ev. č. 487-018
Silnice II/432: Holešov – Hulín
Silnice II/150: Kunovice - Poličná
Silnice II/437: Chvalčov, most ev. č. 437 – 027
Silnice II/492: Luhačovice, křížení se silnicí III/4922
Obce
Uherské Hradiště (4 688 695 Kč)
   Přeložka silnice III/05013 včetně podjezdu pod tratí ČD
Nový Hrozenkov (427 000 Kč)
   Silnice II/487, most event. č. 487-018
Chvalčov (2 000 000 Kč další v r.2007)
   Silnice II/437, most. ev. Č. 437-027
Fryšták (549 000 Kč)
   Silnice III/4891 v k. ú. Vítová u Fryštáku

Spirála 2005

SFDI
Na základě smlouvy č.132/2005 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2005 byl poskytnut příspěvek 44 900 tis. výlučně na financování činností souvisejících se zajištěním oprav a údržby silnic I.třídy. Dodatky 1 a 2 pak řešily financování pravidelného celostátního sčítání dopravy (6 439 tis. Kč).
Dále byly převedeny finanční prostředky nevyčerpané v roce 2004
(16 616 000 Kč) na jmenovité akce:
II/432: Holešov – Hulín
III/05013: Přeložka silnice vč. podjezdu pod tratí ČD v Uh.Hradišti
Obce
Rožnov pod Radhoštěm (10 197 231 Kč)
   Místní komunikace a chodníky, lávka přes Hážovku, veřejné osvětlení, vegetační úpravy a čerpací stanice
Uherské Hradiště (22 000 000 Kč další v r.2006)
   Přeložka silnice III/05013 včetně podjezdu pod tratí ČD
Bystřice pod Hostýnem (300 000 Kč)
   Rekonstrukce konstrukčních vrstev na silnici II/437.
Biskupice (486 224 Kč)
   Investiční výstavba chodníkové římsy.
Ministerstvo financí
Koryčany – Stupava (21 928 000 + 10 731 000 Kč)
  Rekonstrukce silnice III/43231 + kanalizace

Návrat na úvodní stránku ŘSZK