Ředitelství silnic Zlínského kraje

Společný regionální operační program

SROP je souhrnný dokument zahrnující rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti, které mohou být v období let 2004-2008 podporovány ze strukturálních fondů Evropské unie.
V rámci tohoto programu bylo vymezeno pět priorit. Jednou z nich je i rozvoj dopravní infrastruktury v regionech. Priorita je zaměřena na investice na výstavbu, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, včetně odstraňování závad a nepříznivých vlivů na obyvatelstvo (obchvaty apod.).

Ředitelství silnic Zlínského kraje připravilo stavební akce vhodné pro financování z tohoto programu. Žádosti o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci programu SROP byly předloženy ve 3. a 4. výzvě vyhlášené Regionální radou regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava.

Výzvy zahrnovaly projekty:

Silnice II/487: Nový Hrozenkov, most ev. č. 487-018
Silnice II/432: Holešov – Hulín
Silnice II/150: Kunovice - Poličná
Silnice II/437: Chvalčov, most ev. č. 437 – 027
Silnice II/492: Luhačovice, křížení se silnicí III/4922

 

Silnice II/487: Nový Hrozenkov, most ev. č. 487-018

( k 5.12.2007)
Předmětem stavby byla výstavba mostu ev.č. 487-018 v obci Nový Hrozenkov v novém směrovém vedení situovaném v blízkosti stávajících mostů ev.č.487-017 a ev.č. 487-018. Tyto dva původní mosty, přes Vsetínskou Bečvu i přes Vranču, byly odstraněny a nahrazeny jedním novým mostem včetně opěrných zdí koryta toku.

silnice

Realizace nového mostu si vyžádala směrovou úpravu trasy silnice II/487 v celkové délce 222 m, úpravu křižovatky se sil. III/4879 vč. nového napojení na uvedenou komunikaci v délce 60 m a úpravu soutoku Vsetínská Bečva a Vranča.
V rámci stavby byly provedeny přeložky inženýrských sítí a protihluková opatření.

mosty

Stavba byla zahájena v září 2005, jako první investiční akce v dopravní infrastruktuře zařazená do programu SROP a realizačně ukončena 31.10.2006.

mosty

Na financování stavby se podílel Zlínský kraj částkou přesahující 18 mil. Kč, Evropská unie 50 milióny korun. Samotná obec Nový Hrozenkov se podílela 427 tisíci, jimiž financovala přeložky veřejného osvětlení, místního rozhlasu a přispěla i k vybudování nového chodníku.
Předfinancování akce ve výši 51 858 mil. Kč bylo zajištěno ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

mosty

Slavnostní otevření nového mostu v Novém Hrozenkově se uskutečnilo v pondělí 20. 11. 2006.

Srovnejte na snímcích situaci před a po rekonstrukci

Hrozenkov 2006 (most 487-018)

 

Silnice II/432: Holešov – Hulín

( k 15.12.2007)

Silnice II/432 tvoří důležitou dopravní spojnici Hulína, Holešova a Bystřice pod Hostýnem. Zajistí také napojení těchto měst na rychlostní silnici R49. Počátek rekonstruovaných úseků je u výjezdu z Holešova-Všetul a konec za křižovatkou se silnicí III/4322 u obce Pravčice (celková délka 3,74 km). Práce byly započaty v dubnu 2006 a probíhaly po celou dobu dle harmonogramu a schválené projektové dokumentace.

fotky silnice

Rekonstrukce spočívala především ve výměně konstrukce komunikace, která se nacházela v havarijním stavu. V některých úsecích došlo také k menším směrovým korekcím a rozšíření na kategorii S 9,5/80 (v průtahu obcí Třebětice MS 9/50). V rámci projektu bylo řešeno odvodnění vozovky, vybudování dešťové kanalizace a zpomalovacího ostrůvku v Třeběticích, zastávkové pruhy autobusů, rekonstrukce chodníků, přeložka kanalizace melioračního odpadu a chráničky inženýrských sítí.

Realizační náklady v celkové výši 97,755 mil. korun byly hrazeny částečně z investičního fondu Zlínského kraje ve výši 54,466 mil Kč, částečně ze strukturálních fondů EU ve výši 43,036 mil. Kč a částečně z rozpočtu obce Pravčice, která přispěla částkou 253 tis. Kč na financování přístupového chodníku k nástupišti včetně přístřešku autobusové zastávky. Předfinancování akce ve výši 43,036 mil. Kč bylo zajištěno ze Státního fondu dopravní infrastruktury

V pondělí 18. září 2006 byl již zprůjezdněn rekonstruovaný úsek. Slavnostnímu otevření byl přítomen hejtman Libor Lukáš, člen Rady Zlínského kraje v oblasti dopravy Ing. Petr Hradecký, ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý a další představitelé kraje, obcí a dodavatelských firem.
Realizace stavby byla ukončena 8.8.2007 , kdy kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci.

 

Silnice II/150: Kunovice – Poličná

( k 5.12.2007)

Jednalo se o úsek komunikace v délce 11,7 km, který je důležitou spojnicí mezi Bystřicí pod Hostýnem a Valašským Meziříčím. Z dopravního hlediska je silnice považována za jeden ze základních atributů prosperity regionu.

Stav před rekonstrukcí zcela nevyhovoval požadavkům plynulosti dopravy, bezpečnosti dopravy ani z hlediska zatížení životního prostředí škodlivými emisemi a hlukem.

Stavba započala 3. dubna 2006. Celá akce byla rozdělena na 4 části s ohledem na možné objízdné trasy. Při realizaci byly úseky č.II. a III sloučeny.

I. část: křižovatka Rajnochovice – křižovatka se sil. II/439 v Kunovicích

úsek v délce 1,292 km, zprovozněn od 27.5.2006

II. a III. část: křižovatka se silnicí II/439 v Kunovicích – křižovatka se sil.III/43915 Branky

úsek v délce 7,3 km, zprovozněn od 28.7.2006

IV. část: křižovatka se sil. III/43915 Branky – křižovatka se sil. III/43916 Poličná

úsek v délce 3,1 km, zprovozněn od 17.9. 2006 a tím byla ukončena realizace stavby v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo s vybraným zhotovitelem stavby

Předmětem rekonstrukce a modernizace v celém úseku bylo:
  • odfrézování vozovky
  • sanace příčných trhlin předepsanou technologií
  • rozfrézování + reprofilace + recyklace za studena
  • položení živičných vrstev ABH a AKMS
  • čištění příkopů a úprava krajnic v celé délce úseku
  • úprava propustků, stávajících sjezdů (vč. zatrubnění)
  • v úseku č. 3 ( prostor u křižovatky Police) byla provedena sanace zřícené opěrné zdi pomocí mikropilotové stěny a zrealizována nová opěrná zeď s římsou a svodidlem z důvodů zajištění stability silničního tělesa
  • v celé trase byla vyměněna svodidla, plastové směrové sloupky i dopravní značení
  • v obci Loučka bylo osazeno svodidlo v prostoru fotbalového hřiště
  • v obci Kunovice bylo upraveno odvodnění na vjezdu do obce.

Opravy se také týkaly mostních objektů, kde bylo nutné rekonstruovat obrusné vrstvy, provést úpravy říms, zřídit vodní skluzy a zábradelní svodidla.

Vzhledem k silné zatíženosti silnice II/150 byly projektantem navrženy některé bezpečnostní prvky. Například na nejvíce používaných přechodech pro chodce je použit barevný bezpečnostní povrch se zvýšenou drsností ROCBINDA. Tento povrch zkracuje brzdnou dráhu až o 33% a barevně odlišuje místo možného střetu. Dalším bezpečnostním prvkem jsou akustické brzdy na vjezdech do obcí.

bezpečnostní povrch bezpečnostní povrch


Negativní vliv stavby na životní prostředí lze hodnotit jako málo významný. Většina použitých technologií zajistila maximální využití stávajících materiálů, přebytečný odfrézovaný materiál odkoupil zhotovitel jako stavební materiál. Stavba nezasahuje do žádného velkoplošného chráněného území.

Plný provoz na všech úsecích stavby sil. II/150 byl obnoven dne 17. 9. 2006 , kdy byla ukončena poslední uzávěra dle rozhodnutí MěÚ Valašské Meziříčí. Dne 2. října pak proběhlo slavnostní zprůjezdnění

Celkové realizační náklady činily 87,238 Kč, z toho se na financování stavby podílel Zlínský kraj částkou 20,736 mil. Kč a Evropská unie 66,502 mil. Kč.
Předfinancování akce ve výši 65,896 mil. Kč bylo zajištěno ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Silnice II/437: Chvalčov, most ev. č. 437 – 027

(k 5.12.2007)

Silnice II/437 je důležitou a vlastně jedinou přímou dopravní spojnicí mezi Bystřicí pod Hostýnem a Vsetínem. Rovněž je jedinou přístupovou cestou do rekreačních oblastí Hostýnských vrchů. Případné objízdné trasy mají i vícenásobnou délku. Most ev. č. 437–027 tvořil z dopravního hlediska bodovou dopravně-bezpečnostní závadu. V jinak rovném úseku byla trasa komunikace v místě křížení s vodotečí prudce esovitě zalomena, most byl velmi úzký bez chodníků a jeho konstrukce parapetních trámů bránila přehlednosti komunikace.

Stavební práce byly zahájeny v dubnu 2006.
Most byl demolován a nahrayen zcela novou konstrukcí. Jednalo se o monolitickou železobetonovou trámovou konstrukci s celoplošnou izolací z asfaltových pásů a železobetonové monolitické římsy. U mostu bzlo zřízeno ocelové zábradlí a obslužné schodiště. V rámci přestavby mostu byla napřímena silnice II/437 v oblasti mostu a sjednocena šířka vozovky na 7,00 m mezi silničními obrubami.

fotky stavby

Realizací nového moderního mostu s kvalitativními parametry na úrovni současných technických poznatků jsou sníženy náklady na údržbu a běžné opravy. Zlepšením technických parametrů rekonstruované komunikace došlo ke snížení technického opotřebení vozidel, ke snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu. Dále je stavbou zajištěna lepší dopravní obslužnost obce i z hlediska např. protipožární bezpečnosti.

V případě silnice II/437 se jednalo o rekonstrukci úseku v délce cca 682 m. Byla navržena kategorie vozovky MO 8/60 v přímých úsecích se sedlovitým sklonem 2,50%, v obloucích s jednostranným dostředným sklonem až 5,0 %. Směrové i výškové řešení komunikace bylo voleno s ohledem na co nejmenší zemní práce, pozemkové úpravy a respektování požadavků majitelů dotčených okolních nemovitostí.

Součástí projektu byla i výstavba dvou autobusových pruhů, chodníků, opěrné zdi, dešťové kanalizace, příkopu pro odvodnění povrchových vod z přilehlých svahů nebo nutných přeložek vedení a stožárů.

Stavba se svým charakterem nijak nedotýká okolní krajiny a nemá negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě.

Celkové realizační náklady akce byly 47,493 mil. Kč, z toho se na financování stavby podílel Zlínský kraj částkou 10,616 mil. Kč a Evropská unie 33,283 mil. Kč. Samotná obec Chvalčov se podílela 3,594 mil. Kč, jimiž financovala část přeložky veřejného osvětlení, vybudování nového chodníku, sjezdy a vjezdy k nemovitostem, opěrnou zeď v místě obratiště autobusu a nástupiště autobusů vč. přístřešků. Předfinancování akce ve výši 33,255 mil. Kč bylo zajištěno ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Dne 25. října 2006 byl ve Chvalčově otevřen zrekonstruovaný most a silnice. Účastni byli mnozí představitelé kraje včetně hejtmana Libora Lukáše, zástupci obce i dodavatelských firem. K zprůjezdnění tak došlo s ročním předstihem oproti původnímu plánu.

 

Silnice II/492: Luhačovice, křížení se silnicí III/4922

(k 5.12.2007)
Silnice II/492 prochází okrajem lázeňské zóny v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a je lemována po pravé straně vozovky potokem Šťávnice, po levé straně strmým zalesněným svahem. Komunikace II. třídy vedla do stávající křižovatky se silnicí III/4922 směrem od centra v pravotočivém směrovém oblouku, který neměl zajištěn rozhled. Vozidla čekající na odbočení vlevo nebyla zajištěna z hlediska bezpečnosti proti střetu s vozidly rychle vyjíždějícími z oblouku. Z tohoto důvodu bylo nutné doplnit křižovatku o odbočující pruh, který zabrání dopravním nehodám v křižovatce a zajistí plynulost dopravního proudu.


Vážnou dopravní závadou byl také výjezd z lázeňského parkoviště na silnici II/492, který současně slouží jako obslužná komunikace pro zásobování lázeňské zóny. Tento vjezd byl umístěn ve velmi těsné blízkosti křižovatky silnic II/492 a III/4922 ve vnější hraně směrového oblouku se zcela nezajištěnými rozhledovými poměry, zejména z důvodů výškového vedení silnice II/492 a nepříznivého úhlu napojení. Zrušení tohoto vjezdu ovšem nebylo možné vzhledem k požadavku Lázní Luhačovice.
Další dopravní závadou v oblasti křižovatky byl také přímý výjezd z garáží na komunikaci v celé délce od místa křížení se silnicí III/4922 až k autobusové zastávce po pravé straně. Autobusové zálivy neodpovídaly normovým parametrům, zároveň bylo nutné vybudovat nástupiště.
Cílem návrhu uspořádání plochy mezi komunikací, garážemi a parkovištěm bylo zabránit nekoordinovanému výjezdu z garáží a parkoviště na silnici II/492 a soustředit vjezd na komunikaci do jediného místa napojení.


Posledním velmi závažným důvodem pro opravu komunikace byl nevyhovující technický stav mostu přes Šťávnici ev. č. 4922-1. Niveleta mostu a úroveň jeho spodní hrany neodpovídala hodnotám Q100 po povodních v roce 1997.


Realizace stavby vyvolala velké množství přeložek sítí, přemístění lávky pro pěší, výstavbu zárubní zdi podél silnice II/492 a realizaci opěrných zdí podél potoka Šťávnice. Práce byly zahájeny v dubnu 2006 a realizačně ukončeny v listopadu 2007, kromě výstavby parkoviště u garáží, jehož investorem je město Luhačovice.

Dne 31.7.2007 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná silnice II/492 a nově vybudovaný most ev.č 4922-1 vč. napojení na silnici III/4922 na Pozlovice.
Celkové realizační náklady akce byly 101,417 mil. Kč, z toho se na financování stavby podílel Zlínský kraj částkou 28,96 mil. Kč a Evropská unie 68,472 mil. Kč. Město Luhačovice financovalo parkoviště u garáží vč. veřejného osvětlení a veřejná WC s přípojkami a Lázně Luhačovice byly investorem lázeňského parkoviště včetně kanalizace sloužící pro odvodnění této plochy.
Předfinancování akce ve výši 61,030 mil. Kč bylo zajištěno ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Návrat na úvodní stránku ŘSZK