Ředitelství silnic Zlínského krajeSilnice III/43215: Rataje

( k 16.11.2006) Silnice je jednou ze spojnic Kroměřížska s Vyškovem. Význam této komunikace byl zvýšen po otevření skládky v Nětčicích, protože veškerá doprava odpadu z Kroměříže je přemisťována po této komunikaci.

Silnice III/43215 Silnice III/43215

Předmětem investiční akce, byla úplná výměna konstrukční skladby komunikace v celkové délce 964 m. Trasa je vedena ve stávajících směrových poměrech. Rekonstrukcí silnice se snížily nepříznivé dopady na životní prostředí, a to zejména navrženým šířkovým uspořádáním. Výměnou stávající konstrukce vozovky za novou konstrukci vč. živičného krytu se snížila hlučnost a prašnost. Současný stav již zajišťuje plynulý a bezpečný provoz vozidel.

Starosta obce Rataje Antonín Říkovský

Současně s rekonstrukcí silnice probíhala stavba zajišťovaná Obcí Rataje, kdy v souvislosti se stavbou silnice byly v dohodnutých úsecích narženy chodníky ze zámkové dlažby v minimální šířce 150 cm. Pro zajištění dostatečných parkovacích a odstavných ploch byly pro obec Rataje navrženy odstavné parkovací pruhy v šířce 2,25 m podél silnice a parkovací stání u kulturního domu a před hřbitovem. Součástí stavby byla také úprava vjezdů k nemovitostem a úprava terénu dotčeného stavbou. Na křižovatku v km 0,200 navazuje autobusová zastávka a obratiště.

Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení vybrána firma Stavby silnic a železnic, a.s. závod Zlín, která zahájila práce v měsíci dubnu 2006.
Celkové náklady silniční části stavby jsou dle výběrového řízení cca 18 mil. Kč, finančním zdrojem je rozpočet Zlínského kraje.


Vyhlídkový kočár Kroj Zhotovitel SSŽ
Znak obce Rataje Dary pro zůčastněné osobnosti Pohoštění

Zrekonstruovaný silniční průtah obcí Rataje, byl za účasti představitelů Zlínského kraje, Ředitelství silnic Zlínského kraje, místní samosprávy a dodavatele stavby dne 16.listopadu 2006 slavnostně otevřen.

Přestřižení pásky

Návrat na úvodní stránku ŘSZK