Představujeme úsek majetkové správy

Zlínský kraj - Stovky kupních a nájemních smluv, zastupování kraje ve stavebních řízeních, majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků, prohlídky mostů, stanovování technických podmínek pro připojování pozemních komunikací, ukládání inženýrských sítí, stavební činnosti v blízkosti pozemních komunikací... O úkolech majetkové správy Ředitelství silnic Zlínského kraje hovoříme s náměstkyní Ing. Janou Míškovou.

Poněkud ve stínu desítek tiskových zpráv o zahajování a úspěšném dokončování investičních staveb na krajské silniční síti, neinvestičních opravách nebo třeba zimní údržbě silnic zůstává majetková správa silnic. Přitom se jí intenzivně věnuje 18 zaměstnanců Ředitelství silnic Zlínského kraje, což je více než třetina. Oslovujeme dnes proto náměstkyni majetkové správy Ing. Janu Míškovou, aby širší veřejnosti činnost tohoto důležitého úseku ŘSZK přiblížila.

Čím se zabývá majetková správa ŘSZK?

Náplní úseku majetkové správy je zajišťovat hospodaření se svěřeným silničním majetkem silnic II. a III. třídy Zlínského kraje a jeho ochranu. V každém okrese zajišťují tuto činnost dva inspektoři pro silniční síť, jeden inspektor pro mostní objekty a jeden pracovník vykonávajícím pozemkovou a administrativní agendu. Další pracovník zpracovává pozemkovou agendu zaměřenou na právnické osoby a investiční výstavbu pro území celého kraje. Celkem jde o cca 1 760 kilometrů silnic a 719 mostů.

Co si můžeme představit pod pojmem ochrana silničního majetku?

Cílem naší práce je zajišťování ochrany silničního majetku před negativními dopady veškeré stavební a podnikatelské činnosti v blízkosti silniční sítě. S tím souvisí jak evidence, tak i prohlídky tohoto majetku.

Pracovníci majetkové správy zastupují vlastníka, Zlínský kraj, v řízeních před příslušnými správními úřady ve všech záležitostech týkajících se jakékoli činnosti na silničních tělesech a silničních pozemcích a v bezprostřední blízkosti pozemních komunikací II. a III. třídy. Vypracováváme odborná vyjádření, stanoviska a technické podmínky, zúčastňujeme se místních šetření a jednání. Naším úkolem je stanovit podmínky pro realizaci tak, aby dopad činnosti jiných subjektů na silniční těleso a jeho okolí byl z pohledu silničního hospodářství a dopravy minimalizován. Jde především o uzavírání smluv o podmínkách a právu provést stavbu, dohod na sjezdy a další. Pro zajímavost mohu uvést, že zatímco například v roce 2010 bylo uzavřeno na 200 takových smluv, za rok 2016 už to bylo 344 smluv.
Uzavíráme protokoly o bezúplatném předání a převzetí stavby tělesa pozemní komunikace - například odbočovacích a připojovacích pruhů k čerpacím stanicím, nákupním centrům, zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, o úpravách silničního tělesa v souvislosti se stavbami chodníků, cyklostezek a podobně.

S realizací investičních akcí nejen ŘSZK, ale i jiných subjektů (především ŘSD ČR a obcí) jsou spojena řízení o zařazení nebo vyřazení pozemních komunikací do nebo z kategorie silnic nebo změna jejich zatřídění. Ke změně kategorie dochází i v případě, že silnice pozbyla nebo nabyla jiný dopravní význam a je nutné ji přeřadit.

Máme na starosti prohlídky a diagnostiku mostů a z toho se odvíjí i jejich údržba, opravy, rekonstrukce, případně i výstavba nových objektů.

K dalším činnostem úseku majetkové správy patří vydávání odborných stanovisek a technických podmínek k připojování pozemních komunikací, ke zřizování sjezdů a nájezdů, pro provádění staveb a terénních úprav v silničním ochranném pásmu, vydávání podmínek pro povolení uzavírek a objížděk, pro ukládání sítí do silničního pozemku a silničního tělesa, pro zřízení věcného břemene a dalších.

Jaké jsou vaše zkušenosti z majetkoprávního vypořádání při prodeji nebo odkupu nemovitostí souvisejících se silnicemi II. a III. třídy?

Veškerým činnostem s nakládáním, nabýváním a vyřazováním svěřeného majetku předchází aktuální zaměření silničních pozemků a příprava podkladů pro zpracování geometrických plánů stávajících silnic, výběrová řízení na jejich zpracování a následná příprava celkových plánů výkupů pozemků nebo bezúplatných převodů na nového vlastníka Zlínský kraj.

Máme zaměřeno asi 790 kilometrů silnic, tedy 45 procent naší silniční sítě. Od roku 2004 se podařilo navýšit vlastnictví pozemků pod silnicemi o více než tři miliony metrů čtverečních. Převody nepotřebných pozemků na jiné vlastníky se pohybují kolem jednoho milionu metrů čtverečních. Přibližně stejnou výměru bude nutné ještě pod silnicemi vykoupit nebo převést, aby se pod silnicemi nacházely pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje. Za posledních pět let bylo uzavřeno celkem 1 472 smluv o nabytí majetku 202 smluv o vyřazení. Pokud je jasné, že dohoda a převod pozemku není možný, jsou uzavírány smlouvy o věcném břemenu na pozemek, od roku 2004 bylo uzavřeno 98 takových smluv. Z důvodu novelizace zákonů není od loňského roku možné v případě nesouhlasu zřídit věcné břemeno - služebnost rozhodnutím správního orgánu - (těchto rozhodnutí bylo vydáno 94), ale je nutno pro získání pozemku postupovat podle zákona o vyvlastnění. To je náročné nejen časově, ale i finančně. Pokud nedojde zákonnou úpravou ke změně v majetkoprávním vypořádání - narovnání vlastnických vztahů pozemků pod silnicemi a stanovení finančních kompenzací, může tento proces trvat ještě desítky let.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.