Povinné informace

Zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva je zveřejněna na portálu povinného subjektu

Poskytování informací

 1. Zákon rozlišuje dvojí způsob poskytování informací:
  1. na základě individuálních žádostí,
  2. zveřejněním.
 2. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
 3. Informace jsou poskytovány vyřízením žádosti, kterou podle zákona podala fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“).
 4. Vyřízením žádosti se rozumí:
  1. poskytnutí informace (zpracování žádosti, vyhotovení a schválení obsahu informací, podepsání a vypravení poskytovaných informací elektronickou poštou nebo odeslání informací žadateli v jiné formě),
  2. odkaz na zveřejněnou informaci,
  3. vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o odmítnutí části žádosti a jeho odeslání žadateli,
  4. odložení žádosti.

Kompetence k poskytování informací

Žádost o informaci doručenou příspěvkové organizaci vyřizuje věcně příslušný úsek dle kompetencí stanovených organizačním řádem.

Poskytování informací zveřejněním

 1. Za zveřejňování informací dle ustanovení § 5 zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup odpovídá úsek ředitele.
 2. V případě, že žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, postupuje úsek ředitele dle ustanovení § 6 zákona.
 3. Pokud žadatel požádá o kopii zveřejněné informace, je věcně příslušný úsek povinen kopii pořídit; současně zváží stanovení výše úhrady za poskytnutí informace dle tohoto metodického pokynu.

Ústní žádost o poskytnutí informace

 1. Na ústní žádost poskytne věcně příslušný úsek ústní informaci.
 2. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

Písemná žádost o poskytnutí informace

 1. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány:
  1. osobním předáním žádosti na věcně příslušném úseku nebo na podatelně organizace,
  2. poštou,
  3. prostřednictvím elektronických komunikací.

Vyřizování písemných žádostí

 1. Žádost o poskytnutí informace je povinen vyřídit každý úsek a o postupu při poskytování informace pořídit záznam do záznamového listu.
 2. Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
  1. kterému povinnému subjektu je určena,
  2. že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona,
  3. kdo ji podává (fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).
 3. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 písm. a) a b) a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Forma poskytování informací

 1. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
 2. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne věcně příslušný odbor informaci v elektronické podobě.
 3. Informace mohou být žadateli poskytnuty:
  1. ústně (pouze v případě ústně podané žádosti),
  2. písemně (elektronicky, poštou, faxem),
  3. nahlédnutím do spisu za přítomnosti odpovědného zaměstnance věcně příslušného úseku, který na žádost pořídí kopii nebo umožní žadateli udělat si poznámky, s omezením dle čl. 9 tohoto metodického pokynu),
  4. na paměťových médiích.
 4. O formě poskytování informace rozhoduje podle obsahu žádosti věcně příslušný úsek, který informaci zpracovává, vždy je však povinen poskytnout informaci písemně, pokud o to žadatel požádá.

Úhrada nákladů za poskytnutí informace

 1. Vedoucí věcně příslušného úseku rozhodne, zda za poskytnutí informace bude příspěvková organizace žádat úhradu ve výši dle sazebníku úhrad.
 2. Má-li být poskytnutí informace zpoplatněno, věcně příslušný úsek musí tuto skutečnost žadateli písemně oznámit spolu s výší úhrady ještě před poskytnutím informace, jinak na úhradu nákladů ztrácí nárok. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady věcně příslušným úsekem vyčíslena, požadovaná částka, lhůta k zaplacení (datum splatnosti), číslo účtu a variabilní symbol. Oznámení zašle žadateli věcně příslušný úsek a jeho kopii předá do kanceláře ředitele.
 3. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí částku v plném rozsahu, věcně příslušný úsek žádost odloží, přestože je informace již zpracována. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.
 4. Náklady na poskytnutí informace, které nepřesáhnou částku 100,- Kč, nejsou požadovány.
 5. Úhrada za poskytnutí informace se provádí na základě oznámení, případně faktury vystavené ekonomickým úsekem:
  1. platbou na příjmový účet organizace s uvedením variabilního symbolu (tyto údaje budou žadateli předem sděleny)
  2. platbou v hotovosti do pokladny organizace,
  3. poštovní poukázkou, přičemž žadateli musí být předána poukázka se všemi náležitostmi.

Pokladní hodiny:

pondělí 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
úterý 8.00 - 11.00 12.30 - 15.00
středa 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
čtvrtek 8.00 - 11.00 12.30 - 15.00
pátek 8.00 - 11.00  

 

Poskytnuté informace

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kopírování na kopírovacích strojích – černobílé kopie :
Formát A4 a menší jednostranně  1 Kč/strana
Formát A4 a menší oboustranně  2 Kč/dvojstrana
Formát A3 jednostranně  2 Kč/strana
Formát A3 oboustranně  4 Kč/dvojstrana
Formát A2 jednostranně  4 Kč/strana
Formát A2 oboustranně  8 Kč/dvojstrana
   
Kopírování na kopírovacích strojích – barevné kopie :
Formát A4 a menší jednostranně  2 Kč/strana
Formát A4 a menší oboustranně  4 Kč/dvojstrana
Formát A3 jednostranně  4 Kč/strana
Formát A3 oboustranně  8 Kč/dvojstrana
Formát A2 jednostranně  8 Kč/strana
Formát A2 oboustranně 16 Kč/dvojstrana
   
Kopírování na technické nosiče dat :  
kompaktní disk (CD s papírovým obalem)  10 Kč/ks
DVD (s papírovým obalem)  15 Kč/ks
Videozáznam (DVD s papírovým obalem)  15 Kč/ks
 
Náklady na poštovní služby ani balné se neúčtují.  
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací :
osobní náklady za každou započatou hodinu vyhledávání 200 Kč/hod/1 osoba
   
Licenční odměna :  
Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše stejně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku  

Zásady stanovení úhrady

 1. Výše úhrady se stanoví v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
 2. Náklady, které nepřesáhnou 100,- Kč, nejsou požadovány.

Tento sazebník byl schválen ředitelem organizace.

Ochrana osobních údajů - GDPR

1. Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, (dále jen „GDPR").

2. Správce osobních údajů

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Základním účelem a předmětem činnosti je

 • výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje,
 • účelné a hospodárné využívání veřejných prostředků převedených z rozpočtu zřizovatele, z rozpočtu státních fondů, případně z jiných zdrojů.

3. Zpracovávané údaje

V rámci zajišťování svých činností Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen „ŘSZK") zpracovává osobní údaje zejména pro účely

 • majetkové správy silniční sítě ve vlastnictví Zlínského kraje,
 • majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb.

4. Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Správce je oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění
  • povinnosti, která je správci uložena,
  • úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
 2. Příjemcem osobních údajů je Krajský úřad Zlínského kraje.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými předpisy.
 4. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 6. Máte právo:
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných vašich osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u ŘSZK jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste ŘSZK poskytli,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.
 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 8. Svá práva vůči ŘSZK uplatňujte cestou níže uvedených údajů:
  K Majáku 5001, 760 01 Zlín, tel.: 577 044 256, podatelna@rszk.cz

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.