Podkopná Lhota získá opěrné zdi i rekonstruovaný úsek silnice

Podkopná Lhota - Ředitelství silnic Zlínského kraje uzavřelo smlouvu o dílo na přestavbu opěrných zdí podél krajské silnice v Podkopné Lhotě a rekonstrukci silnice v úseku dlouhém 239 metrů. Stavba za 19 milionů korun bude spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury.

Popis prací

Předmětem díla je sanace stávající zdi v délce 72,4 metru (zeď A), která tvoří nábřežní zeď vodního toku Kopná, a odstranění původní zdi a stavba nové opěrné zdi v délce 73,3 metru (zeď B) v nové poloze. Součástí stavby bude rovněž rekonstrukce silnice v celkové délce 239 metrů. Začátek řešeného úseku je u rodinného domu čp. 50, konec úseku je za napojením místní komunikace vlevo.

Stavební úprava stávající opěrné zdi „A" spočívá ve zřízení nové monolitické železobetonové římsy, na kterou bude osazeno ocelové mostní zábradlí.

Stávající opěrná zeď „B" bude kompletně přestavěna. Nová zeď bude monolitická železobetonová založená na dvojici mikropilot vetknutých do únosného poloskalního podloži. Na zdi bude vybetonována monolitická římsa a osazeno mostní ocelové zábradlí. Výstavba nové zdi je v kolizi se stávajícím hospodářským stavením; musí být proto odstraněno. Na jeho místě bude vytvořeno nové parkovací stání a železobetonové schodiště, umožňující přístup na zahradu vlastníka pozemku. U líce zdi budou provedeny terénní úpravy včetně náhradní výsadby za pokácené dřeviny.

Silnice III/4893 bude rozšířena na šířku zpevněné vozovky 6 metrů. Niveleta vozovky bude zachována, dojde však ke směrovému posunu osy vozovky. Silnice bude oboustranně ohraničena opěrnou zdí nebo zvýšenými betonovými obrubami, podél kterých bude položena betonová přídlažba. Podél nové opěrné zdi v délce 73 metrů bude provedena kompletní konstrukce vozovky včetně sanace pláně, v navazujících úsecích v délce 166 metrů dojde k obnově obrusné vrstvy a sanaci trhlin původní vozovky.

V rámci projektu bude stávající rámový propustek sanován a prodloužen na výtoku o 3 metry. Na čelech vzniknou nové římsy se zábradlím. Dno toku bude zpevněno kamennou dlažbou.

Součástí akce jsou také přeložky sítí, které jsou v kolizi se stavbou. Jde o přeložku dvou sloupů vedení nízkého napětí a slaboproudých kabelů včetně rozvaděče.

Souběžně se stavbou ŘSZK zajistí obec Podkopná Lhota stavební úpravy sjezdů a připojení místních komunikací, přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu a vybuduje nástupiště autobusových zastávek včetně přístřešku a opěrnou zídku z betonové palisády.

Zhotovitel, cena, termín

Zákres do mapy

Zhotovitelem stavby je firma IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. Smluvní cena za tuto zakázku činí 19,014 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny na začátku června 2021 a dokončeny do 30. listopadu tohoto roku.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat po dobu tří měsíců za úplné uzavírky (objízdná trasa přes Trnavu, Slušovice, Hrobice, Kašavu) a po dobu tří měsíců za částečné uzavírky s provozem po polovinách vozovky řízeným světelným signalizačním zařízením.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.