ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Budou zahájeny přestavby šesti mostů

18.04.2012 16:33

Zlínský kraj - Další investiční akce letošního roku, u kterých už Ředitelství silnic Zlínského kraje ukončilo v I. čtvrtletí výběrová řízení a podepsalo smlouvy se zhotoviteli, jsou přestavby mostů za obcí Nivnice a v Salaši na Uherskohradišťsku, ve Všemině na Zlínsku, v Kychové na Vsetínsku a ve Zlámance a Ludslavicích na Kroměřížsku.

Nivnice

Most v Nivnici před přestavbou / foto: ŘSZKMost ev. č. 4982-1 u Nivnice ve směru jízdy na Korytnou byl ve špatném technickém stavu. Betonové konstrukce opěr i nosné konstrukce mostu jsou zkorodované vinou špatné izolace a ochrany proti vodě, betonové plochy jsou vlhké a na podhledu nosné konstrukce jsou vápenné výluhy a inkrustace.

Celková délka úpravy komunikace včetně mostu činí 40 metrů, smluvní cena činí 7,1 milionu korun. Během výstavby budou motoristé toto místo objíždět po provizorním mostě a komunikaci. Provoz zde bude řízen světelnou signalizací. Zhotovitelem nového mostu bude společnost KKS, s. r. o., Zlín. Stavební práce budou zahájeny 1. června, hotovou stavbu by měl zhotovitel předat do konce října 2012.

Salaš

Most v Salaši před přestavbou / foto: ŘSZKStávající most ev. č. 4221-1 převádějící silnici III/4221 přes Bunčovský potok v intravilánu obce Salaš je rámový, prostý o jednom poli bez chodníku. Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby je podle prohlídky z roku 2005 špatný. Nosná konstrukce je provlhlá, s trhlinami, nefunkční hydroizolací, u obou opěr jsou svislé trhliny, levá část opěry 1 včetně křídla je podemílána. Vozovka je s výtluky, římsy jsou s trhlinami vlivem koroze sloupků. Most je pro silniční provoz příliš úzký a má nevyhovující záchytné zařízení. V současné době je na mostě omezena normální zatížitelnost na 19 tun, výhradní na 21 tun. Podle mostní prohlídky v roce 2011 se stav spodní stavby zhoršil na velmi špatný.

Přestavbou mostu se vyřeší velmi špatný stav stávajícího mostního objektu, nosnost nového mostu bude odpovídat normové zatížitelnosti pro zatěžovací třídu A, tudíž bude zajištěna průjezdnost pro veškerou dopravu, zlepší se průtokové poměry pod mostem, na mostě bude normově upravena šířka vozovky a tím se zvýší bezpečnost a plynulost provozu na mostním objektu.

Celková délka úpravy komunikace včetně mostu je 50 metrů. Zhotovitelem stavby bude společnost ALPINE Bau CZ, s. r. o., Valašské Meziříčí. Smluvní cena činí 7,1 milionu korun. Termín realizace byl stanoven na období od 2. května do 31. října 2012. Stavba bude probíhat po polovinách šířky mostu, doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením.

Všemina

Most ve Všemině před přestavbou / foto: ŘSZKMost ev. č. 4915-6 převádějící silnici III/4915 přes potok Všeminka v obci Všemina je jednopolový o délce přemostění 11,31 metru. Stav nosné konstrukce je hodnocen jako špatný. Obě opěry vykazují korozi betonu do hloubky 50 - 150 milimetrů, zatéká na ně z úložných a dilatačních spár. Zatéká po celé ploše nosné konstrukce, ve všech spárách jsou výluhy, krápníky, některé spáry jsou prasklé. Jsou poškozené konce krajních nosníků. Zatéká pod římsy a koroduje obnažená výztuž.

Stavební úprava mostu bude spočívat v sanaci spodní stavby, výměně ložisek, zhotovení nové spřažené železobetonové monolitické desky na nosnících a v kompletní výměně mostního svršku. Zvýší se zatížitelnost mostu na normovou hodnotu.

Délka úpravy komunikace včetně mostu činí 52,50 metru. Zhotovitelem stavby je firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Byla vysoutěžena cena 4,7 milionu korun. Termín realizace je stanoven na období od 1. června do 31. října 2012. Stavba bude probíhat po polovinách šířky mostu. Silniční provoz během stavby bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Kychová

Most v Kychové před přestavbou / foto: ŘSZKNový most ev. č. 4875-5 bude postaven na místě stávajícího mostu v místě křížení s místním tokem Kychová. Spodní stavba a nosná konstrukce je ve velmi špatném stavebním stavu, mostní opěry, křídla a čelní zdi jsou místy vydrolené, spárování je popraskané, spodní části opěr jsou podemleté a část kamenů opěr je odplavena. Na nosné ocelové I-profily jsou uloženy ocelové trubky, které jsou silně zkorodované, místy děravé. Na trubkách je položena živičná konstrukce, která je silně rozrušená vlivem pohybu jednotlivých trubek při průjezdu vozidel. V podhledu nosné konstrukce jsou mokré výluhy, nosníky jsou zkorodované. Kryt vozovky je zvětralý, na krajnicích jsou trhliny, u obou opěr jsou prosedlá předmostí, římsy jsou orezivělé.

Celková délka úpravy komunikace včetně mostu činí 33 metrů. Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena činí 4,8 milionu korun. Termín realizace je v období od 2. května do 30. září 2012. Silniční provoz bude po dobu stavby převeden na dočasnou komunikaci, jejíž součástí bude provizorní přemostění.

Zlámanka

Most ve Zlámance před přestavbou / foto: ŘSZKMost ev. č. 43220-3 byl postaven v roce 1930 a převádí komunikaci přes potok Trňák. Jednou z hlavních závad mostu je jeho nevyhovující zatížitelnost (14 t). Celkový stav spodní stavby je špatný. Podhled nosné konstrukce je místy zamáčen, vyskytuje se zde zvodnělá trhlina v koncovém příčníku v místě uložení. Spáry kamenných opěr jsou rozrušené a zvodnělé, lokálně je vystouplý kámen, beton dobetonávky na výtoku v úrovni vodní hladiny je rozpadlý, kaverny jsou hloubky až 40 centimetrů.

Vzhledem ke stavu mostu bylo rozhodnuto o kompletní přestavbě tohoto mostního objektu. Zrealizovaná stavba bude splňovat všechny normové a materiálové požadavky na moderní mostní konstrukce. V rámci přestavby mostu bude provedena sanace přilehlé komunikace a nábřežní zdi v nezbytně nutném rozsahu.

Délka úpravy komunikace včetně mostu je 50 metrů. Most bude stavět firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Smluvní cena činí 7 milionů korun. Stavba bude zahájena 1. června a skončí do konce září 2012. Silniční provoz bude po dobu stavby převeden na dočasnou komunikaci, jejíž součástí bude provizorní přemostění.

Ludslavice

Most v Ludslavicích před přestavbou / foto: ŘSZKJde o kompletní přestavbu mostu ev. č. 43825-1 na místě stávajícího mostního objektu v místě křížení silnice III/43825 s vodním tokem Ludslávka. Podle hlavní mostní prohlídky je spodní stavba a nosná konstrukce stávajícího mostu ve velmi špatném stavebním stavu. Současná železobetonová konstrukce mostu je silně poškozená. Beton opadává a obnažená výztuž silně koroduje. Nosná konstrukce je neúnosná pro běžný silniční provoz. Vozovka na mostě je zvlněná, zvýšená nad úroveň nivelety říms, dochází k zatékání na boky a krajní trámy nosné konstrukce.

Celková délka úpravy komunikace včetně mostu měří 40 metrů. Cena z výběrového řízení činí 4,8 milionu korun. Zhotovitelem je společnost REPONT, s. r. o., Lipník nad Bečvou. Termín výstavby: 1. července až 30. listopadu 2012. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky mostu a silnice III/43825 v dané lokalitě.

 


Počet přístupů: 5900, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

Letní pohotovost, kontakty

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS