ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V Polichně se jezdí po opraveném mostě

06.12.2013 16:29

Luhačovice-Polichno - Rekonstrukce mostu 490-026 a 390 metrů dlouhého úseku silnice II/490 byla dokončena v Luhačovicích-Polichně. Motoristé již zde jezdí po nové silnici.

Rekonstruovaný most 490-026 v Polichně / foto: S. Brázdil

Stavební práce byly v Polichně zahájeny letos v červenci. Předmětem této investiční stavby Ředitelství silnic Zlínského kraje byla rekonstrukce silnice II/490 v extravilánu a intravilánu obce.
Oprava silnice spočívala v obnově obrusné a ložné vrstvy včetně vyspravení lokálních poruch a položení nových živičných vrstev. Stavební úprava byla provedena v extravilánu obce ve stávající šířce. V průjezdním úseku Polichna byla šířka silnice upravena na 7 metrů mezi obrubami, s rozšířením ve směrových obloucích.

Byl rekonstruován most 490-026 a blízký propustek. Na stávající most, jehož nosná konstrukce byla tvořena třemi monolitickými trámy s deskou, byla pro zvýšení únosnosti položena spřahující železobetonová deska. Byly opraveny nosníky i spodní stavba.

Během výstavby došlo k několika menším změnám proti původnímu projektu. „Po odbourání vozovky na mostě jsme zjistili, že povrch nosné konstrukce neodpovídá předpokladům a bylo nutné provést změny v železobetonových římsách. Při výkopových pracích u základů opěr bylo zjištěno, že základy leží na naplavených zeminách a že hrozí riziko posunu opěr. Proto bylo nutné provést stabilizaci mostu pomocí železobetonových prahů ve dně koryta potoka," uvedl ředitel Ing. Bronislav Malý.

Součástí zakázky byla také výstavba dvou zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, výstavba zpomalovacího prvku na vjezdu do obce ve směru od Luhačovic, obnova odvodnění silnice pomocí uličních vpustí napojených do kanalizace a obnova svislého i vodorovného dopravní značení.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem KKS, spol. s r. o., Zlín, a Porr, a. s., odštěpný závod 2 - mosty, a inženýrské konstrukce, Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 16 525 325 korun (vč. DPH). Stavba získala dotaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Výše dotace činí 70 procent uznatelných nákladů.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


 

Předchozí tisková zpráva na toto téma

08. 07. 2013 - Rekonstrukce silnice a mostu začíná v Polichně

 

 

Logo

 

 


Počet přístupů: 794, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS