ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Žeň dokončených silničních staveb na Kroměřížsku

06.10.2014 18:23

AKTUALIZOVÁNO 16. 12. 2014: Doplněna fotografie obnovené silnice v Komárně.

Komárno, Kroměříž, Cetechovice - Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončilo v letošním podzimním období větší počet silničních staveb v okrese Kroměříž. Už byla vydána samostatná informace o rekonstrukcích silnic v Holešově-Dobroticích a v úseku Bystřice pod Hostýnem - Loukov. Motoristé mezitím začali užívat také rekonstruované úseky u Komárna, v Kroměříži-Kotojedech a v Cetechovicích.

Investice ve třech nově rekonstruovaných úsecích krajských silnic na Kroměřížsku dosahují hodnoty zhruba 61 milionů korun (vč. DPH). Všechny mají přislíbenou dotaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, a to ve výši cca 80 procent uznatelných nákladů.

Z Komárna na hranici okresu Vsetín

Rekonstruovaná silnice II/150 v Komárně / foto: P. Zedková

Stavební práce na tomto úseku silnice II/150 začaly letos v polovině března. Předmětem akce byla stavební úprava silnice v průjezdním úseku obce Komárno a v extravilánovém úseku mezi obcí Komárno a hranicí okresů KM/VS. Celková délka rekonstruovaného úseku činí 1 595 metrů.
Zpevněná část vozovky v místě lipové aleje činí z důvodu ochrany aleje 6 metrů. Průtah obcí Komárno má šířku vozovky mezi obrubami 7 metrů včetně nezbytného rozšíření ve směrových obloucích.

Stavební úprava silnice spočívala v obnově obrusné vrstvy s výjimkou míst v extravilánovém úseku, kde byly provedeny drobné směrové úpravy oblouků. V těchto místech byla vybudována kompletní nová konstrukce včetně sanace zemní pláně. Součástí stavby byla rovněž stavební úprava mostu ev. č. 150-091, spočívající ve zvýšení únosnosti nosné desky Došlo k odbourání původní nosné konstrukce s úložným prahem a k jejímu nahrazení novou nosnou konstrukcí s novým úložným prahem. Stavební úprava mostu ev. č. 150-092 zahrnovala posílení nosné konstrukce spádovým betonem, rekonstrukci říms, zábradlí, sanaci opěr a nosné konstrukce a pročištění koryta. Byly také upraveny dva zastávkové pruhy osobní linkové dopravy. Odvodnění vozovky byly řešeno pomocí dešťových vpustí v průjezdním úseku obce a prostřednictvím silničních příkopů v extravilánových úsecích včetně lapače splavenin a nového propustku. Na vjezdu do obce ve směru od Valašského Meziříčí byl vybudován dopravní (zpomalovací) ostrůvek včetně osvětlení. V celém úseku bylo obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení.

V součinnosti s rekonstrukcí silnice II/150 probíhala stavba zajišťovaná a financovaná obcí Komárno. Součástí této stavby bude stavební úprava stávajících chodníků a výstavba nových, úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti a výstavba nového parkoviště s kolmým stáním u hřbitova.

Během stavby byl se zhotovitelem uzavřen dodatek na dodatečné práce, které si vyžádala potřeba zvýšení lokální únosnosti vozovky, vybudování další vsakovací šachty a ochrany sloupu vedení nízkého napětí.

Zhotovitelem stavby byla firma SWIETELSKY stavební, s. r. o., Brno, odštěpný závod Valašské Meziříčí. Konečná cena (vč. DPH) činí 28,3 milionu korun.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

14. 03. 2014 - První letošní nová stavba ŘSZK začíná v Komárně

 

Kroměříž-Kotojedy

Nová okružní křižovatka Kroměříž-Kotojedy / foto: V. Cekota

Novou okružní křižovatku vybudovalo ŘSZK v Kroměříži-Kotojedech. Tato stavba byla zahájena letos v polovině dubna.

Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice II/367 v délce 396 metrů včetně vybudování dešťové kanalizace v průjezdním úseku místní části Kroměříže-Kotojedy. Silnice dostala nové šířkově uspořádání, vozovka mezi obrubami má nyní šířku 7 metrů. Směrové řešení silnice kopíruje původní stav. Niveleta vozovky byla snížena o 100 až 200 milimetrů oproti původní úrovni, a to z důvodu předchozího nevhodného výškového uspořádání komunikace vůči okolním nemovitostem. Odvodnění povrchu komunikace je zajištěno částečně pomocí silničních příkop, částečně pomocí nových dešťových vpustí napojených přípojkami do kanalizace. Byl obnoven povrch zastávkového pruhu linkové osobní dopravy z žulové dlažby.

Původní křižovatka silnic II/367, III/36734, III/36735 a místní komunikace byla přestavěna na okružní křižovatku o průměru 40 metrů s pěti větvemi a nepojížděným středovým ostrovem. V jednotlivých větvích okružní křižovatky jsou umístěny vydlážděné dopravní ostrůvky. Stavba okružní křižovatky si vyžádala přeložku středotlakého plynovodu, přeložku kabelů nízkého napětí a přeložku přípojky slaboproudého kabelu. Bylo pořízeno nové vodorovné a svislé dopravní značení a další související stavební úpravy. Celková délka rekonstruovaných silnic této stavby je 625 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma Porr, a. s., Praha, odštěpný závod Morava se sídlem v Tlumačově. Konečná cena činí 24,3 milionu korun.

„Vybudování kotojedské okružní křižovatky je nepochybně i příspěvkem ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Původní pětiramenná průsečná křižovatka byla pro orientaci řidičů nepřehledná. Přitom jde o poměrně vytíženou silniční trasu spojující Kroměříž s Kvasicemi či Otrokovicemi," poznamenal ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

14. 04. 2014 - V Kroměříži přibude okružní křižovatka

 

Cetechovice

Dalším obnoveným úsekem na silniční trase II/432 z Kroměříže do Koryčan se stává průtah Cetechovicemi v délce 1 147 metrů. Na této silnici bylo v posledních letech realizováno již více rekonstrukcí.

Rekonstruovaná silnice II/432 v Cetechovicích / foto: V. Cekota

Předmětem stavby, která byla zahájena na začátku letošního června, byla rekonstrukce silnice v intravilánu obce Cetechovice. Silničáři obnovili živičné vrstvy vozovky v tloušťce 10 centimetrů v původní šířce mezi obrubami. Výškové vedení silnice se nezměnilo. Na začátku úseku v délce přibližně 76 metrů byla v pravém jízdním pruhu ve směru jízdy na Koryčany vybudována nová kompletní konstrukce vozovky, aby zde již nedocházelo k poklesům. Byla vyspravena přídlažba z žulových kostek, došlo k předláždění dvou stávajících zastávkových pruhů osobní linkové dopravy (u sýpky) a byl přestavěn šikmý propustek. V rekonstruovaném úseku bylo osazeno, případně doplněno bezpečnostní zařízení, svislé dopravní značky, vodorovné dopravní značení. Odvodnění komunikace je zajištěno pomocí uličních vpustí.

Zhotovitelem stavby byla firma M - SILNICE, a. s., Pardubice. Cena stavby je (vč. DPH) 8,3 milionu korun.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

22. 05. 2014 - Počátkem června bude zahájeno sedm silničních staveb

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 977, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS