ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Dvě poslední stavby roku 2016 byly dokončeny na Kroměřížsku

02.01.2017 10:42

Litenčice, Zdounky - Výčet šestnácti investičních staveb na krajské silniční síti, které byly dokončeny v roce 2016, uzavírají rekonstruované silniční úseky Litenčice - Lísky a průtah ve Zdounkách-Nětčicích. Byly zde realizovány stavební práce v celkové hodnotě 40 milionů korun a motoristé získali přes dva kilometry kvalitních vozovek.

Litenčice - Lísky

Opravená silnice II/43346 u Litenčic / foto: zhotovitel stavby

Předmětem díla byla stavební úprava silnice III/43346 v úseku od konce městyse Litenčice po křižovatku silnic III/43346 a III/43344 v celkové délce 1380 metrů. V řešeném úseku byla použita technologie recyklace za studena včetně položení dvou živičných vrstev. V místech napojení na navazující úseky silnice III/43346 byly vyměněny všechny konstrukční vrstvy vozovky z důvodu zajištění plynulého vedení nivelety vozovky. Původní směrové a šířkové uspořádání silnice bylo zachováno. Součástí stavby byla úprava krajnic (obnova, dosypání z vyfrézovaného materiálu se zhutněním), obnovení silničních příkop, stavební úprava propustku (obnova funkčnosti, úprava výtoku odlážděním kamenem do betonu), úprava připojení silnice III/43344, účelových komunikací a úprava nájezdů a sjezdů k přilehlým nemovitostem. Dále bylo obnoveno a doplněno svislé a vodorovné dopravní značení. Na konci řešeného úseku před křižovatkou se silnicí III/43344 došlo ke stavební úpravě dvou nástupních ploch linkové autobusové dopravy.

Zhotovitelem stavby byla firma COLAS CZ, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 12 milionů korun (vč. DPH). Stavba byla financována v plném rozsahu z prostředků Zlínského kraje prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Zdounky, Nětčice

V Nětčicích, které jsou místní částí obce Zdounky, byla předmětem díla rekonstrukce silnice III/43215 a křižovatky se silnicí III/42817 v průjezdním úseku. Rekonstruovaná silnice III/43215 je dlouhá 830 metrů, rekonstruovaný úsek silnice III/42817 je dlouhý 45 metrů.

Stavební práce zahrnovaly kompletní výměnu konstrukce vozovky. Odvodnění bylo řešeno podélným a příčným sklonem krytu vozovky a soustavou dešťových vpustí připojených do původní i nově vybudované kanalizace. Z důvodu rozšíření silnice na příjezdu do obce ve směru od Ratají, které bylo řešeno zářezem do svahu, byly na třech místech vybudovány pilotové zárubní zdi v celkové délce 196 metrů. Tyto zdi zajistí stabilitu svahu. Za římsou zárubních zdí byl osazen betonový žlab pro odvodnění dešťových vod z terénu. Součástí rekonstrukce bylo rovněž vybudování zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, dešťové kanalizace v silnici III/43215 v délce 294 metrů a instalace nového dopravního značení.

Zhotovitelem stavby byla firma Porr, a. s., odštěpný závod Morava, Tlumačov. Konečná cena za tuto zakázku činí 28,049 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK.

 

Předchozí tiskové zprávy k těmto stavbám

02. 09. 2016 - Začíná oprava další silnice na Kroměřížsku: Litenčice - Lísky
11. 05. 2016 - Novou silnici získají v Nětčicích

 

 


Počet přístupů: 766, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS