ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Kompletní přestavbou projdou letos v kraji čtyři menší mosty

05.06.2017 17:36

Zlínský kraj - Smlouvy o dílo na výstavu tří menších mostů uzavřelo v jarním období Ředitelství silnic Zlínského kraje s vysoutěženými zhotoviteli. Nové mosty se budou stavět v Brusném, Růžďce a ve Vlčnově, později k nim přibude ještě most v Prostřední Bečvě-Bácově.

Brusné

Původní most 43815-2 v Brusném / foto: ŘSZKPředmětem díla je celková přestavba mostu ev. č. včetně stavební úpravy navazujících částí silnice III/43815. Most přes Slavkovský potok se nachází v extravilánu mezi křižovatkou silnic III/43815 a III/43732 a obcí Brusné. Nový most bude tvořit železobetonová monolitická rámová konstrukce, založení mostu bude plošné na zhutněných štěrkopískových polštářích. Kolmá světlost mostního otvoru bude 4,196 metru. Mostní křídla budou zavěšená.

Povrchová voda z mostu bude svedena pomocí podélného spádu a příčného sklonu vozovky k obrubě a podél obruby mimo most. Dno vodoteče pod mostem a přilehlé břehy toku budou zpevněny kamennou dlažbou do betonu. Nový povrch vozovky bude dlouhý 20 metrů.

Zhotovitelem stavby je firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Smluvní cena za tuto zakázku činí 4,643 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována z prostředků ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny začátkem června a ukončeny do 30. září 2017.

Přestavba mostu bude probíhat za úplné uzavírky silnice. Doprava bude vedena náhradní trasou po silnicích III/43732 a III/43730 přes obec Slavkov pod Hostýnem.

Růžďka

Původní most 05727-6 v Růžďce / foto: ŘSZKPředmětem díla je celková přestavba mostu ev. č. 05727-6 v obci Růžďka. Stávající most bude zcela odstraněn. Nový most bude tvořit železobetonová monolitická rámová konstrukce s lomenou příčlí, založení mostu je plošné na základech šířky 2,5 metru a výšky 0,8 metru, mostní křídla budou zavěšená. Součástí mostu je železobetonová opěrná zeď výškově proměnná (3,4 - 2,3 metru) s rubovou délkou 7 metrů a šířkou 0,5 metru. Povrchová voda z mostu bude svedena pomocí podélného spádu a příčného sklonu vozovky k obrubě a poté do dešťových vpustí před a za mostem. Dno vodoteče pod mostem a přilehlé břehy toku budou zpevněny kamennou dlažbou do betonu. Nový povrch vozovky bude dlouhý 46 metrů.

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,027 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována z prostředků ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny v polovině června a ukončeny do 31. října 2017.

Přestavba mostu bude probíhat za úplné uzavírky silnice. Doprava bude vedena náhradní trasou po místních komunikacích a bude řízena světelným signalizačním zařízením. Pro vozidla nad 7,5 t bude označena objízdná trasa přes obec Malá Bystřice.

Vlčnov

Původní most 495-013 ve Vlčnově / foto: ŘSZKPředmětem díla je kompletní přestavba stávajícího mostu ev. č. v extravilánu před obcí Vlčnov na silnici II/495. Původní most bude odstraněn a nahrazen novou nosnou konstrukcí z ocelového vlnitého plechu uzavřeného průřezu (typ tubosider).

Realizace stavby bude uskutečněna v několika částech v tomto sledu: zřízení provizorní komunikace, osazení dočasného dopravního značení včetně světelného signalizačního zařízení (semafory), dočasné převedení vodoteče pomocí plastové roury, odstranění stávající konstrukce mostu, zřízení nové konstrukce mostu včetně plošného založení a límce na výtoku a čela s rovnoběžnými křídly z gabionů na vtoku, zřízení zemního tělesa, úprava koryta vodoteče, nové vozovkové souvrství. Bude instalováno nové svislé a vodorovné dopravní značení. Při přestavbě mostu bude provedena kompletní rekonstrukce silnice II/495 v celkové délce cca 54 metrů.

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 5,024 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována z prostředků ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny v první polovině června a ukončeny do 31. října 2017.

Po dobu realizace mostu bude na silnici II/495 zachována veškerá automobilová doprava. Silniční provoz bude veden po provizorní komunikaci v blízkosti stavby. Stavbou nedojde k omezení přístupu na okolní pozemky.

- - -

„V rámci tzv. mostního programu se letos chystáme ještě na rekonstrukci menšího mostu v Prostřední Bečvě-Bácově. Uzavření dohody na tuto čtvrtou stavbu teprve připravujeme," doplnil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Kromě uvedených čtyř menších mostů letos ŘSZK rekonstruuje s využitím evropských dotací ještě dva velké silniční nadjezdy (ve Zlíně a ve Vsetíně), kterým byly věnovány samostatné tiskové zprávy.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 753, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS