ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

ŘSZK vylepší silnici z Luhačovic na Kladnou-Žilín

23.05.2018 13:45

Luhačovice - Rekonstrukcí projde v tomto roce 650 metrů dlouhý úsek silnice, která stoupá z centra Luhačovic k městskému hřbitovu a směřuje na Kladnou-Žilín. Bude zde vybudována také 56 metrů dlouhá opěrná zeď. Náklady přesáhnou 10 milionů korun.

„Úsek silnice, jehož rekonstrukci jsme připravili, je v Luhačovicích důležitou přístupovou cestou k centrálnímu městskému sportovišti, ke hřbitovu a současně spojuje Luhačovicko s oblastí Bojkovicka," řekl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý.

Popis prací

Ulice Hradisko v Luhačovicích / foto: archiv ŘSZK

Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/496 v Luhačovicích, ulice Hradisko, včetně vybudování nové pilotové stěny. Začátek rekonstrukce se nachází v místě křižovatky se silnicí II/492, konec v místě u zdi městského hřbitova. Celková délka rekonstruovaného úseku je 650 metrů.

Rekonstrukce spočívá v odfrézování živičných vrstev vozovky v tloušťce 100 milimetrů a v jejich nahrazení novými vrstvami. V místech s nedostatečnou únosností podloží bude provedena jeho sanace. Stejná konstrukce vozovky bude zhotovena i v místech rozšíření ve směrových obloucích vozovky o malých poloměrech. Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem povrchu vozovky a podélným odvodňovacím proužkem o šířce 250 milimetrů podél betonových obrub, který bude tvořen betonovou přídlažbou v betonovém loži.

Součástí stavby je osazení levostranné betonové silniční obruby podél silnice II/496, dále vybudování levostranné opěrné zdi v délce 56 metrů s dvěma řadami pilot. Trámec bude opatřen ocelovým svodidlem. V úseku o délce 120 metrů bude nestabilní svah stabilizován zajištěním odvodnění paty svahu.
Dále bude provedeno nové osazení trvalého svislého dopravního značení.

Před zahájením stavebních prací dojde ke zrušení nadzemního vedení nízkého napětí včetně sloupu na svahu nad silnicí. Toto vedení bude nahrazeno novou přeložkou - protlakem pod silnicí. Investorem těchto prací je společnost E.ON.

Souběžně se stavbou ŘSZK bude město Luhačovice rekonstruovat chodník, pokládat nové obruby a realizovat napojení místních komunikací a vjezdů.

Zhotovitel, cena, termín

SFDIZhotovitelem stavby je firma COLAS CZ, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 10,112 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována s využitím prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce včetně dopravních omezení budou zahájeny 28. května 2018 a dokončeny budou nejpozději do 30. listopadu 2018.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky po polovinách vozovky s rozdělením na tři úseky. Při stavbě Pilotové stěny bude jízdní pruh dočasně rozšířen položením železobetonových silničních panelů.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 775, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS