ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rozjíždí se rekonstrukce silnice v Novém Hrozenkově

30.07.2018 14:49

Nový Hrozenkov - Ředitelství silnic Zlínského kraje zahajuje další rozsáhlou investiční stavbu - rekonstrukci 2,4 kilometru silnice v Novém Hrozenkově včetně kompletní přestavby jednoho mostu. Stavba za 36,3 milionu korun, která skončí až v roce 2019, bude financována z prostředků Zlínského kraje. Vše bude probíhat za částečné uzavírky, provoz vozidel bude řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Silnice II/487 v Novém Hrozenkově / foto: archiv ŘSZKPředmětem díla je stavební úprava silnice II/487 v Novém Hrozenkově v celkové délce 2 392 metrů ve stávajícím směrovém a výškovém vedení, pouze na začátku řešeného úseku dojde v délce přibližně 150 metrů k posunutí osy vozovky.

Nová vozovka bude široká 7 metrů s lokálním rozšířením v obloucích. Rekonstrukce vozovky bude spočívat v odfrézování obrusné a ložné vrstvy, sanaci trhlin v podkladní vrstvě a zpětném položení ložné a obrusné vrstvy v celkové tloušťce 100 milimetrů. Na mostě ev. č. 487-018 bude provedena pouze výměna obrusné vrstvy. Odvodnění vozovky bude zajištěno sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí, které budou přípojkami napojeny do stávající kanalizace, případně do nově navržené dešťové kanalizace, kterou má vybudovat městys Nový Hrozenkov.

Součástí stavby je také kompletní přestavba mostu ev. č. 487-019, realizace zastávkových pruhů osobní linkové dopravy a stavební úpravy krajnic.

Realizaci stavby zhotovitel zahájí výstavbou mostu ev. č. 487-019, který bude zprovozněn do konce stavební sezony roku 2018. V letošním roce bude také realizována nová vozovka v délce cca 500 metrů.
Souběžně se stavbou ŘSZK bude městys Nový Hrozenkov zajišťovat stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, napojení místních komunikací, předláždění stávajících chodníků a výstavbu nových, včetně veškerých betonových obrub, novou kanalizaci a přeložky sítí (plynovodu, slaboproudých kabelů a sloupu NN).

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma COLAS CZ, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 36,261 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny již na konci července 2018 a dokončeny budou do konce srpna 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Rekonstrukce silnice II/487 v Novém Hrozenkově bude probíhat za částečné uzavírky. Doprava bude řízena provizorním dopravním značením s využitím světelné signalizace. Při výstavbě mostu ev. č. 487-019 bude doprava převedena na mostní provizorium.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 784, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS