ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Místo starého propustku se v Tučapech postaví nový most

19.03.2019 14:15

Holešov - Místo starého propustku přes Rymický potok v Holešově-Tučapech nechá Ředitelství silnic Zlínského kraje vybudovat v tomto místě na silnici III/49010 nový mostní objekt. Zhotovitelská firma postaví nový most za 8,6 milionu korun. Pro vozidla do hmotnosti 12 tun bude v blízkosti staveniště zřízena provizorní objízdná komunikace.

Popis prací

Původní propustek v Holešově-Tučapech / foto: ŘSZK

Předmětem díla je kompletní přestavba stávajícího propustku na silniční most převádějící silnici III/49010 přes Rymický potok v intravilánu Tučap - místní části města Holešov.

Nový most bude tvořit železobetonová monolitická rámová konstrukce. Most bude založen na železobetonových pásech doplněných o 46 mikropilot. Volná šířka mostu bude 9,10 metru, šířka mezi obrubami 8,60 metru. Na mostě budou monolitické železobetonové římsy, na levé římse bude umístěn chodník. Jako záchytné zařízení bude na mostě osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Povrch na mostě bude živičný. Současně budou stavebně upraveny i navazující úseky silnice III/49010 o celkové délce 38 metrů.

Odvodnění mostu bude zajištěno příčným a podélným sklonem. Srážkové vody budou odvedeny do svahového skluzu za mostem a dešťové vpusti s kalištěm před mostem.

Dno vodoteče pod mostem a přilehlé břehy toku budou zpevněny kamennou dlažbou do betonu. Úprava dna bude ohraničena betonovým prahem.

Délka nového mostu bude 14,14 metru, délka nosné konstrukce 5,15 metru, světlost kolmá 3,40 metru. Na mostě bude instalováno nové dopravní značení. Součástí stavby je přeložka vodovodu, veřejného osvětlení a sdělovacího vedení.

Souběžně se stavbou ŘSZK bude společnost CETIN realizovat přeložku sdělovacího vedení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma STRABAG, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 8,575 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce budou zahájeny v květnu a ukončeny do konce září 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Po dobu stavby bude pro vozidla nad 12 t vyznačena objízdná trasa po silnicích III/43821, II/438 a III/43819. Pro ostatní vozidla (do 12 t, BUS, vozidla IZS) bude vybudována provizorní komunikace včetně provizorního přemostění.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 786, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS