ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice v Lipové bude směrově napřímena

29.04.2019 07:56

Lipová - Silničáři letos směrově narovnají 160 metrů dlouhý úsek silnice v Lipové na Slavičínsku. Práce budou probíhat za částečné uzavírky, provoz bude veden střídavě v jednom jízdním pruhu. Úplná uzavírka v trvání jednoho až dvou dnů se zde plánuje až na pokládku obrusné vrstvy.

Popis prací

Silnice III/4932 v Lipové / archiv ŘSZK

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/4932 v celkové délce 160 metrů. Začátek stavby je situován do místa příčné spáry u dopravní značky začátek/konec obce, kde navazuje na zrekonstruovaný úsek silnice. Konec stavby je situován před dům čp. 110 za křižovatkou s místní komunikací.

Cílem stavební akce je směrové napřímení silnice a šířková úprava komunikace (6,50 metru mezi obrubami). Vozovka bude v místě směrové úpravy vybudována v nové konstrukci, ve stávajícím úseku bude provedena obnova obrusné vrstvy s lokálními sanacemi ložné vrstvy. Silnice bude šířkově vymezena novými betonovými obrubami s přídlažbou z dvouřádku žulových kostek. Odvodnění vozovky bude zajištěno sestavou nových dešťových vpustí, které budou přípojkami připojeny do stávajícího odvodňovacího systému, dále bude vybudována horská vpusť a vtokový objekt s lapačem splavenin. Stávající zpevněné plochy vozovky, které po směrové úpravě nebudou využívány, budou rekultivovány, terén bude upraven a dosypán vhodnou zeminou. V rámci stavby bude upraveno připojení místní komunikace a také stávající sjezdy k nemovitostem.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., pracoviště ve Valašském Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 4,010 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce pro ŘSZK budou zahájeny 13. května a ukončeny do konce října.

Uzavírky a dopravní omezení

Realizace stavby bude probíhat po polovinách za částečné uzavírky silnice. Doprava bude řízena provizorním dopravním značením s použitím světelné signalizace. Závěrečná pokládka obrusné vrstvy se předpokládá za úplné uzavírky (1 - 2 dny). Objízdné trasy budou vedeny po silnicích II/493, II/494 a III/4941, tj. po trase Slavičín - Vlachovice - Haluzice.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 920, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS