ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Na Valašsku bude stabilizována část silnice ohrožená sesuvem

12.06.2019 16:42

Valašské Klobouky, Vlachova Lhota - Stabilitu silničního tělesa mezi Valašskými Klobouky-Mirošovem a Vlachovou Lhotou ohrožuje v krátkém úseku sesuv. Ředitelství silnic Zlínského kraje připravilo v tomto místě výstavbu pilotové stěny a rekonstrukci narušeného úseku silnice. Během prázdnin zde bude platit úplná uzavírka pro veškerý provoz.

Popis prací

Místo ohrožené sesuvem / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla je stabilizace silničního tělesa včetně nezpevněné krajnice silnice III/4942 mezi obcemi Valašské Klobouky-Mirošov a Vlachova Lhota. Řešení spočívá v podchycení hrany svahu pilotovou opěrnou zdí se ztužujícím železobetonovým trámcem, navazujícím na stávající opěrnou zeď. Opěrná zeď je navržena z 27 ks železobetonových vrtaných pilot o délce 9,5 metru se ztužujícím železobetonovým trámcem. Délka opěrné zdi je 40 metrů. Na železobetonovém trámci bude umístěno mostní svodidlo o délce 48 metrů. Rekonstrukce silnice bude provedena do poloviny šířky komunikace výměnou celé konstrukce vozovky, včetně sanace pláně. Odfrézování a znovupoložení nových asfaltových vrstev vozovky bude provedeno na celou šířku vozovky v celkové délce 47 metrů. Součástí stavby bude odvodnění novou uliční vpustí v podélném žlabu a odvedení povrchových vod ze sběrné šachty do vsakovací jímky.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,168 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny 1. července 2019 a ukončeny do konce září 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat během července a srpna 2019 za úplné uzavírky silnice. Objízdná trasa bude vedena z Mirošova do Valašských Klobouk, přes Křekov, Vlachovice do Vlachovy Lhoty a opačně. V měsíci září bude stavba dokončována za částečné uzavírky, střídavý provoz vozidel jedním jízdním pruhem bude řízen světelnou signalizací.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 778, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS