ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Ve Zlámanci silničáři staticky zajistí silnici i navazující svah

08.07.2020 08:53

Zlámanec - Silničáři upraví ve Zlámanci na Uherskohradišťsku směrové i výškové poměry části silnice, zajistí silniční těleso opěrnou pilotovou zdí a svah nad ní zárubními stěnami a stabilizují zbývající části svahu. Práce v hodnotě bezmála 10 milionů korun budou probíhat za částečné uzavírky se střídavým provozem vozidel v jednom jízdním pruhu.

Popis prací

Původní stav silnice ve Zlámanci / foto: ŘSZK

Předmětem díla je statické zajištění stávající silnice III/49711 a navazujících svahů. Počátek řešeného úseku se nachází na začátku obce Zlámanec, úsek končí před mostem ev. č. 49711-1. Celková délka řešeného úseku je 191 metrů.
Stavební úpravy předmětného úseku komunikace zahrnují úpravy situování části silnice, zvětšení směrového oblouku s rozšířením každého jízdního pruhu (šířka zpevněné části vozovky bude 6,0 metru). Rovněž dojde k výškové úpravě nivelety, a to snížením vrcholového oblouku, což umožní zvýšení návrhové rychlosti úseku na 40 km/hod. Komunikace bude v těchto místech zajištěna opěrnou pilotovou zdí s betonovým propojením v délce 62 metrů. Svah nad niveletou komunikace vlevo bude zajištěn zárubní pilotovou zdí v délce 56 metrů se stabilizací zbývající části svahu v místě napojení polní cesty. Dojde k výměně celé konstrukce vozovky.

Součástí projektu jsou také stavební úpravy připojení polní cesty, sjezdů k nemovitostem a plochy před kulturním domem, přeložky kanalizace, nadzemního vedení NN, veřejného osvětlení a stavební úpravy vodovodní přípojky, sdělovacího vedení a plynovodu. Počítá se s náhradní výsadbou a osazením svislého dopravního značení. Některé stavební objekty jsou investorsky zajišťovány obcí Zlámanec, která pro jejich realizaci získala dotaci ze státního rozpočtu.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Mitrenga-stavby, spol. s r.o., se sídlem v Brně. Smluvní cena za tuto zakázku činí 9,711 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny 20. července 2020. Od konce listopadu budou práce přes zimní období přerušeny, dokončení akce se předpokládá v letních měsících roku 2021.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební úpravy silnice budou probíhat po polovinách šířky vozovky se zachováním provozu v jednom jízdním pruhu. Provoz bude usměrněn přechodným značením nebo řízen světelným signalizačním zařízením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 778, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS