ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rekonstrukce bude zahájena na silnici III. třídy v Sidonii

04.09.2020 08:16

Brumov-Bylnice - Téměř půlkilometrový úsek krajské silnice III. třídy bude ještě v tomto roce rekonstruován v Sidonii, pohraniční osadě, která je místní částí města Brumova-Bylnice. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde bude investovat do zkvalitnění dopravní infrastruktury přibližně 9,5 milionu korun.

Popis prací

Silnice v Sidonii před rekonstrukcí / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/05751 v celkové délce 423 metrů v Brumově-Bylnici, místní části Sidonie, která se nachází na samé hranici se Slovenskou republikou. Začátek řešeného úseku je u budovy bytového domu čp. 35, konec je před budovou bývalé sklářské kolonie.

Vzhledem ke snížené únosnosti vozovky bude na stávající konstrukci provedena sanace trhlin původní vozovky, sanace poškozených okrajů vozovky, kde budou zřízeny kompletní konstrukční vrstvy, následně bude položena vyrovnávací podkladní vrstva a dále nová živičná ložná vrstva a obrusná vrstva. Současně bude vozovka rozšířena na šest metrů mezi obrubami. Směrové vedení zůstane zachováno. Niveleta vozovky bude navýšena oproti stávajícímu stavu o deset centimetrů. Silnice bude oboustranně ohraničena zvýšenými betonovými obrubami, podél kterých bude položena betonová přídlažba.

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno podélným spádem a příčným sklonem do nově zřízených dešťových vpustí. Původní rámový propustek v rekonstruovaném úseku bude prodloužen a bude stavebně upraven jeho vtokový objekt. Dojde ke zpevnění dna propustku a přilehlých břehů toku kamennou dlažbou.

Souběžně s touto stavbou bude město Brumov-Bylnice realizovat napojení místních a účelových komunikací a sjezdů na silnici, vybuduje nové chodníky, nástupiště, odstavnou plochu pro autobus a parkoviště.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 9,539 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce budou zahájeny 21. září a jejich ukončení se předpokládá do 30. listopadu 2020. Již v předstihu před uvedeným termínem budou zahájeny práce, které financuje město.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce na silnici III/05751 budou probíhat za částečného omezení silničního provozu provizorním dopravním značením. Doprava bude řízena světelnou signalizací po polovinách vozovky oboustranně kyvadlově.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 727, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS