ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nové opěrné zdi a rekonstruovaný úsek silnice v Podkopné Lhotě

07.01.2022 11:13

Podkopná Lhota - Krátce před vánočními svátky dokončila stavební firma práce na rekonstrukci silničního úseku v Podkopné Lhotě. Investice za 19 milionů korun byla spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury.

Opravený úsek silnice v Podkopné Lhotě / foto: V. Cekota

Předmětem díla v Podkopné Lhotě byla sanace původní zdi v délce 72,4 metru (zeď A) a odstranění původní zdi a stavba nové opěrné zdi v délce 73,3 metru (zeď B) v nové poloze. Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce silnice v celkové délce 239 metrů.

Stavební úprava opěrné zdi A spočívala ve zřízení nové monolitické železobetonové římsy, na kterou bylo osazeno ocelové mostní zábradlí.

Opěrná zeď B byla kompletně přestavěna. Nová zeď je monolitická železobetonová, založená na dvojici mikropilot, vetknutých do únosného poloskalního podloží. Na zdi byla vybetonována monolitická římsa a osazeno mostní ocelové zábradlí. Výstavba nové zdi byla v kolizi s původním hospodářským stavením; muselo být proto odstraněno. Na jeho místě bylo vytvořeno nové parkovací stání a železobetonové schodiště, umožňující přístup na zahradu vlastníka pozemku. U líce zdi byly provedeny terénní úpravy včetně náhradní výsadby za pokácené dřeviny.

Rekonstruovaný úsek silnice III/4893 byl rozšířen na šířku zpevněné vozovky 6 metrů. Niveleta vozovky zůstala zachována, došlo však ke směrovému posunu osy vozovky. Silnice byla oboustranně ohraničena opěrnou zdí nebo zvýšenými betonovými obrubami, podél kterých byla položena betonová přídlažba. Podél nové opěrné zdi v délce 73 metrů byla vytvořena kompletní konstrukce vozovky včetně sanace pláně, v navazujících úsecích v délce 166 metrů došlo k obnově obrusné vrstvy a k sanaci trhlin původní vozovky.

Původní rámový propustek byl sanován a prodloužen na výtoku o 3 metry. Na čelech vznikly nové římsy se zábradlím. Dno toku bylo zpevněno kamennou dlažbou.

Souběžně se stavbou ŘSZK zajišťovala obec Podkopná Lhota stavební úpravy sjezdů a připojení místních komunikací, přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu a vybudovala nástupiště autobusových zastávek včetně přístřešku a opěrnou zídku z betonové palisády.

Zhotovitelem stavby byla firma IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. Konečná cena za tuto zakázku činí 19,114 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny na začátku června 2021.

Opravený úsek silnice v Podkopné Lhotě / foto: V. CekotaOpravený úsek silnice v Podkopné Lhotě / foto: V. CekotaOpravený úsek silnice v Podkopné Lhotě / foto: V. Cekota

 

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

24. 05. 2021 - Podkopná Lhota získá opěrné zdi i rekonstruovaný úsek silnice

 

 

 


Počet přístupů: 667, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS