ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Připravujeme projekty pro 42. výzvu ROP

18.06.2013 09:17

Ing. Jitka Škrabalová pracuje na Ředitelství silnic Zlínského kraje na pozici náměstkyně pro investiční výstavbu. Odpovídá zde na otázky týkající se zatím poslední výzvy na předkládání projektových žádostí pro získání dotace v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Co znamená pro ŘSZK poslední výzva ROP SM?

Zatím poslední výzva na předkládání projektů v oblasti dopravy v rámci ROP Střední Morava byla vyhlášena 29. dubna 2013. Je to pro nás šance na získání 70procentní dotace na investiční stavby při rekonstrukcích krajské silniční sítě. Pokud budeme úspěšní, můžeme získat pro silnice II. a III. třídy z evropských fondů až 285 milionů korun, což by nám umožnilo s naší třicetiprocentní spoluúčastí realizovat stavby v hodnotě kolem 400 milionů korun. Využívali jsme všech vyhlášených výzev ROP SM v oblasti regionální dopravní infrastruktury i v minulých letech, tedy od roku 2006.

Které stavby bude ŘSZK v rámci této výzvy předkládat?

Ing. Jitka Škrabalová / foto: V. Cekota

Dokončujeme potřebnou dokumentaci pro 17 staveb. Uvedu jen několik příkladů. Jde o rekonstrukci 3,4 kilometru silnice z Nivnice do Dolního Němčí, pro kterou se nám nepodařilo získat dotaci při minulé výzvě ROP. Na Kroměřížsku bychom rádi získali podporu na rekonstrukci téměř dvou kilometrů silnice z Bystřice pod Hostýnem do Loukova. Na Vsetínsku je to zase například rekonstrukce silnice z Velkých Karlovic až na hranici se Slovenskem; úsek je dlouhý 7,3 kilometru, jeho součástí je mimo jiné kompletní přestavba 3 mostních objektů. A velkou stavbou by měla být na Zlínsku rekonstrukce 5,2 kilometru silnice z Horní Lhoty do Zádveřic. Většina předkládaných projektů se týká obnovy a modernizace vybrané sítě silnic II. třídy, jak ji v roce 2007 schválila Rada Zlínského kraje.

Podaří se vám v čase od vyhlášení výzvy do termínu předkládání projektových žádostí všechno zpracovat?

Termín předkládání žádostí je 28. června do 12 hodin na pracovišti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ve Zlíně. To je opravdu krátká doba a máme co dělat, aby se všechno stihlo. Ale vyhlášení výzvy se očekávalo, takže jsme si předpokládaný rozsah ujasnili už na podzim a ke konci loňského roku se intenzivně začalo pracovat na projektech.

Jak celý proces přípravy projektových žádostí probíhá?

Bylo vybráno 17 staveb. V loňském roce jsme vyhlásili výběrová řízení na projektanty. Vybrali jsme v něm šest zpracovatelů. Zadali jsme jim zpracování projektů. První etapa projektové dokumentace je hotová. Z ní jsme se mimo jiné dozvěděli předpokládané náklady staveb. Máme vyjádření stavebních úřadů, že jsou zamýšlené stavby v souladu s územními plány. V současné době se zpracovávají studie proveditelnosti a další povinné přílohy k žádosti o dotaci. Dopracovává se dokumentace pro stavební povolení; jejich vydávání očekáváme na podzim letošního roku. A průběžně řešíme majetkoprávní problémy. Ve druhé etapě musíme zpracovat investiční záměry staveb a musíme zajistit potřebné spolufinancování žadatele.

Kdy je s konečnou platností rozhodnuto o přidělení dotací?

Rozhoduje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Skutečnost, jestli byly naše projektové žádosti přijaty, se dozvíme asi v září tohoto roku. Hned poté začneme připravovat výběrová řízení na zhotovitele jednotlivých staveb. Ta by měla proběhnout během zimy, aby se už začátkem března 2014 mohly stavby předávat zhotovitelům a od dubna mohly začít v terénu stavební práce. Vše včetně kolaudací a konečného vyúčtování musí být hotovo nejpozději do 30. června 2015.

Co je nejsložitější?

Zpravidla majetkoprávní záležitosti. U řady silnic se při přípravě stavby zjišťuje, že už nyní zasahují do cizích pozemků. Musíme jednat se všemi vlastníky. Někdy uplatňují své připomínky i majitelé sousedních nemovitostí. Ke každé stavbě se scházejí výrobní výbory, vyjadřují se dotčené orgány státní správy, zapracovávají se případné požadavky na dílčí změny.

Peníze na spolufinancování budou?

Spolufinancování máme zajištěno prostřednictvím investičního fondu organizace, o předfinancování částí projektů jednáme s naším zřizovatelem Zlínským krajem o poskytnutí. návratné finanční výpomoci.

Kolik zaměstnanců ŘSZK se podílí na přípravě projektových žádostí pro ROP?

Máme u nás oddělení řízení a přípravy projektů, tam jsou tři pracovníci. V tomto období jim pomáhají další dva pracovníci z oddělení přípravy. O výběrová řízení se budou starat dvě pracovnice z oddělení veřejných zakázek. Neobejdeme se ani bez spolupráce s ekonomickým úsekem a naší právničkou.

Jestliže se v příštím roce všechny připravované „ropové" stavby zahájí, jaký to bude mít dopad na motoristy?

Bude v kraji hodně rozestavěných úseků silnic. Celková délka těchto staveb dosáhne asi 34 kilometrů. Někdy bude v případě nezbytných uzavírek problém stanovit objízdnou trasu, aby nezasahovala do jiné stavby. Bez těchto dopravních omezení bychom neopravili nic. Musíme to všichni nějak vydržet.

 

 

Logo

 


Počet přístupů: 665, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS