ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Počátkem června bude zahájeno sedm silničních staveb

22.05.2014 11:48

Zlínský kraj - Hned sedm nových staveb na rekonstrukcích krajské silniční sítě bude zahájeno na různých místech kraje v pondělí 2. června 2014. Všechny mají přislíbenou dotaci z evropských fondů v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši do 80 procent uznatelných nákladů.

Bystřice pod Hostýnem - Loukov

Původní stav silnice II/150 / foto: ŘSZK

Předmětem stavby je stavební úprava silnice II/150 a III/43729 v extravilánovém úseku mezi městem Bystřice pod Hostýnem a obcí Loukov (do místa zrekonstruovaného mostu ev. č. 150-088a přes vodní tok Kozinec). Spočívá v obnově obrusné vrstvy včetně případných lokálních sanací dalších živičných vrstev a sanaci krajnic. Začátek úpravy je situován do místa dopravní značky „Konec města Bystřice pod Hostýnem", konec úpravy je situován do místa příčné pracovní spáry u zrekonstruovaného mostu ev. č. 150-088a přes vodní tok Kozinec. Celková délka řešeného úseku je 1 804 metrů. Stávající směrové a šířkové uspořádání silnice bude zachováno. Součástí stavby bude úprava krajnic, osazení směrových sloupků, obnova svodidel dle normových parametrů, obnovení funkčnosti stávajících silničních příkop, úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti a v nezbytném rozsahu úprava připojovacího pruhu k čerpací stanici PHM a úprava napojení výjezdu z čerpací stanice PHM na silnici III/43729.

Zákres stavby do mapy

Zhotovitelem stavby bude firma SWIETELSKY stavební, s. r. o., Brno, pobočka Valašské Meziříčí. Smluvní cena (vč. DPH) činí 17 114 534 korun. Stavební práce budou probíhat od 2. června do 31. srpna 2014.

Stavební práce na silnici II/150 a III/43729 budou prováděny za částečné uzavírky po polovinách vozovky s tím, že doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. Částečná uzavírka bude platit pro osobní dopravu, autobusovou dopravu, zásobování, nákladní dopravu do 7,5 t mimo vozidla přepravující pohonné hmoty do areálu ČEPRO a pro vozidla integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa pro tranzitní dopravu bude vedena po silnicích I. a II. třídy. Při pokládce obrusných vrstev bude krátkodobě (maximálně 3 dny) platit v místě stavby uzavírka úplná a veškerá doprava vedena po objízdné trase.

Koryčany - Jestřabice

Původní stav silnice II/432 / foto: ŘSZK

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/432 v extravilánovém úseku od křižovatky se silnicí II/429 za městem Koryčany po začátek obce Jestřabice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2 165 metrů.

Na základě diagnostiky vozovky budou provedeny tři druhy technologie rekonstrukce. V délce 700 metrů spočívá rekonstrukce ve výměně asfaltového krytu. Nejprve bude provedeno očištění krajnice a frézování stávajícího asfaltového krytu. Na spojovací postřik budou položeny dvě asfaltové vrstvy. Nakonec budou provedeny krajnice. Ve čtyřech dalších úsecích silnice bude proveden druhý typ technologie rekonstrukce, kdy bude výměna asfaltového krytu rozšířena o sanaci propadlých krajů komunikace. Třetím typem technologie je kompletní výměna celé konstrukce vozovky včetně sanace pláně pomocí zlepšení hydraulickými pojivy. Tato technologie bude provedena v místech nových pilotových zdí a v okolí mostu ev. č. 432-025. Z důvodu zabezpečení dvou sesuvných míst budou vybudovány dvě pilotové zdi délky 105 a 170 metrů. V těchto místech bude během výstavby pilotových zdí polovina vozovky využívaná pro převedení dopravy rozšířena na úkor přilehlého příkopu. Stávající směrové a šířkové uspořádání silnice bude zachováno.

Zákres do mapy

Zhotovitelem stavby bude sdružení firem STRABAG, a. s., Praha, a M - SILNICE, a. s., Pardubice. Smluvní cena (vč. DPH) činí 25 348 871 korun. Stavební práce budou probíhat od 2. června do 30. září 2014.

Stavební práce na silnici budou prováděny za částečné uzavírky po polovinách šířky vozovky s tím, že doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. Částečná uzavírka bude platit pro osobní dopravu, autobusovou dopravu, vozidla integrovaného záchranného systému a dopravu do 3,5 tuny. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t bude vedena po silnicích I. a II. třídy.

Cetechovice

Původní stav silnice II/432 v Cetechovicích / foto: ŘSZK

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/432 v intravilánu obce Cetechovice, a to v úseku od dopravní značky „Začátek obce" po dopravní značku „Konec obce". Celková délka řešeného úseku je 1 147 metrů. Bude provedena obnova živičných vrstev vozovky v tloušťce 10 centimetrů ve stávající šířce mezi obrubami, které budou zachovány. Výškové vedení silnice se nemění. Na začátku úseku v délce cca 76 metrů bude v pravém jízdním pruhu ve směru jízdy na Koryčany provedena nová kompletní konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně z důvodů zajištění poklesů vozovky. V úseku stavby bude vyspravena přídlažba z žulových kostek, předláždění dvou stávajících zastávkových pruhů osobní linkové dopravy (u sýpky) a bude provedena kompletní přestavba šikmého propustku. V řešeném úseku bude osazeno, případně doplněno bezpečnostní zařízení, svislé dopravní značky, bude obnoveno vodorovné dopravní značení a dále bude v celém úseku řešeno také odvodnění komunikace pomocí uličních vpustí.

Zákres do mapy

Zhotovitelem této stavby bude firma M - SILNICE, a. s., Pardubice. Smluvní cena (vč. DPH) činí 8 138 188 korun. Stavební práce budou probíhat od 2. června do 30. září 2014.

Stavební práce na silnici II/432 budou prováděny za částečné uzavírky po polovinách vozovky s tím, že doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. Pro nákladní vozidla nad 7,5 tuny bude vedena objízdná trasa po silnicích I. a II. třídy ve směru Střílky - Staré Město - Otrokovice - Hulín - Kroměříž.

Halenkov - Nový Hrozenkov

Původní stav silnice II/487 / foto: ŘSZK

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice částečně v intravilánu obce Halenkov v délce 1 334 metrů, částečně v extravilánu mezi obcemi Halenkov a Nový Hrozenkov v délce 664 metrů a částečně v intravilánu obce Nový Hrozenkov v délce 31 metrů. Celková délka rekonstruovaného úseku silnice II/487 je 2 029 metrů.

Stavební úprava silnice II/487 bude realizována ve stávajícím směrovém, šířkovém a výškovém vedení, pouze v intravilánu obce Halenkov dojde k zúžení silnice na šířku 8 metrů (včetně krajnic). Rekonstrukce silnice v intravilánu obce Halenkov a v extravilánu mezi Halenkovem a Novým Hrozenkovem za mostem na Lušovou spočívá v odstranění krytových vrstev vyfrézováním, v lokální sanaci konstrukčních poruch odfrézováním nebo vybouráním všech porušených vrstev, v pokládce nové ložné vrstvy a nové obrusné vrstvy. V extravilánu mezi Halenkovem a Novým Hrozenkovem (úsek k mostu na Lušovou) bude provedena rekonstrukce silnice spočívající v odstranění obrusné vrstvy vyfrézováním, v lokální sanaci konstrukčních poruch odfrézováním a v pokládce nové obrusné vrstvy. Součástí stavby je úprava krajnic (očištění, dosypání z vyfrézovaného materiálu), osazení směrových sloupků, obnovení silničních příkopů, stavební úpravy propustků a uličních vpustí v trase (obnova funkčnosti odvodnění) a stavební úprava zastávkových pruhů osobní linkové dopravy v obci Halenkov. Dále bude provedena stavební úprava mostu ev. č. 487-015 spočívající v obnově mostního svršku včetně hydroizolace a v sanaci křídel a spodní stavby. Nově budou vybudovány mostní římsy včetně osazení mostního zábradlí.

Zákres do mapy

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební, s. r. o., Brno, pobočka Valašské Meziříčí. Smluvní cena (vč. DPH) činí 18 815 623 korun. Stavební práce budou probíhat od 2. června do 30. září 2014.

Stavební práce budou prováděny za částečného omezení dopravy po polovinách šířky vozovky, doprava bude řízena světelnou signalizací. Pro tranzitní dopravu bude vyznačena objízdná trasa po silnici I/35 a I/57. Ze silnice I/35 na Makově a ze silnice I/57 v Ústí u Vsetína bude pro odbočení na silnici II/487 umístěn zákaz vjezdu pro vozidla o hmotnosti nad 7,5 tuny mimo dopravní obsluhu, autobusy a vozidla IZS.

Zlechov

Most 422-001 před rekonstrukcí / foto: ŘSZK

Předmětem díla je stavební úprava mostu ev. č. 422-001 včetně navazujícího úseku silnice v celkové délce 58,5 metru, který převádí v místě mimoúrovňového křížení silnici II/422 přes silnici I/50. V rámci stavby bude odstraněn mostní svršek až na nosnou konstrukci mostu, budou vytvořeny nové závěrné zídky včetně odvodnění rubu opěry. Bude provedena sanace betonových povrchů nosné konstrukce a spodní stavby mostu, opěr, sanace ložisek mostu, nové monolitické římsy s lícními prefabrikáty, celoplošná izolace nosné konstrukce. Zhotovena bude také nová konstrukce vozovky včetně plynulého navázání na stávající šířkové uspořádání vozovky, bude osazeno zábradelní svodidlo se svislou výplní a zřízeno revizní schodiště.

Zákres do mapy

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena činí (vč. DPH) 11 707 916 korun. Stavební práce budou probíhat od 2. června do 31. října 2014.

Stavební práce budou prováděny za částečné uzavírky silnice II/422 po polovinách šířky vozovky s využitím světelného signalizačního zařízení.

Rožnov pod Radhoštěm

Most 4867-1 před rekonstrukcí / foto: ŘSZK

Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 4867-1, nacházejícího se v intravilánu města Rožnov pod Radhoštěm na silnici III/4867 u křižovatky se silnicí I/35. Na stávající most, jehož nosnou konstrukci tvoří železobetonová parabolická klenba s železobetonovou spolupůsobící mostovkou tloušťky 0,30 až 0,14 metru, bude provedena spřahující železobetonová deska pro zvýšení únosnosti mostu. Dále bude provedena sanace jak nosné konstrukce mostu, tak spodní stavby včetně přespárování obkladů křídel a opěrné zdi. Součástí zakázky je stavební úprava silnice, která mění stávající šířkové uspořádání na 3 jízdní pruhy o šířce 3 metry, krajní jízdní pruhy jsou doplněny odvodňovacím proužkem. Celková délka úpravy silnice III/4867 včetně mostu je 100 metrů.

Zákres stavby do mapy

Zhotovitelem rekonstrukce mostu bude firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Smluvní cena činí (vč. DPH) 9 946 228 korun. Termín pro realizaci stavebních prací je stanoven na období od 2. června do 31. října 2014.

Stavba bude prováděna za omezeného provozu na mostě ev. č. 4867-1, kde bude průjezdný pouze jeden jízdní pruh a provoz bude zjednosměrněn směrem do centra města. Průjezd po mostě bude povolen v jednom směru s vyloučením tranzitní dopravy nad 7,5 tuny mimo autobusů. Ve směru z centra bude na mostě úplná uzavírka a provoz bude veden po objízdných trasách. Objízdné trasy jsou navrženy po silnicích I/35, II/481, III/4867 a po ulici Palackého a Pionýrská. Na ulici Palackého a Pionýrská bude po dobu výstavby vyloučena těžká tranzitní doprava nad 7,5 tuny s výjimkou zásobování a autobusů.

Vsetín-Jasenka

Most 05735-6 před rekonstrukcí / foto: ŘSZK

Předmětem díla je rekonstrukce mostu ev. č. 05735-6, nacházejícího se v intravilánu města Vsetín, části Horní Jasenka. Původní most zde bude odstraněn a na jeho místě se vybuduje nový rámový železobetonový most. Součástí zakázky je stavební úprava silnice III/05735 na mostě v délce cca 69 metrů a rekonstrukce opěrné zdi.

Zákres do mapy

Zhotovitelem této stavby je firma ALPINE Bau CZ, s. r. o., Valašské Meziříčí. Smluvní cena činí (vč. DPH) 11 041 450 korun. Stavební práce budou probíhat v termínu od 2. června do 31. října 2014.

Stavební práce budou prováděny za částečné uzavírky silnice III/05735 po polovinách šířky vozovky s využitím světelného signalizačního zařízení.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 

 


Počet přístupů: 5096, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS