ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

1. července začnou další čtyři silniční stavby

27.06.2014 13:07

Zlínský kraj - Další čtyři nové investiční stavby na krajské silniční síti budou zahájeny 1. července 2014. Předpokládá se, že tři z nich budou spolufinancovány ve výši 80 procent uznatelných nákladů z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Jedna stavba bude hrazena plně z rozpočtu Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Březnice - Bohuslavice u Zlína

Silnice II/490 před rekonstrukcí / foto: ŘSZK

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/490 v průjezdním úseku obce Březnice a v extravilánovém úseku mezi obcemi Březnice a Bohuslavice u Zlína spočívající v obnově obrusné vrstvy včetně případných lokálních sanací dalších živičných vrstev. Začátek úpravy je situován do místa dopravní značky „Začátek obce Březnice", konec úpravy je situován do místa dopravní značky „Začátek obce Bohuslavice". Úsek o délce 70 metrů bude vynechán z důvodu problematických majetkoprávních vztahů k pozemkům nacházejících se pod silnicí. Celková délka řešeného úseku je 2 469 metrů.

Na vozovce bude odfrézována obrusná živičná vrstva o tloušťce 50 milimetrů a bude položena nová obrusná vrstva o stejné tloušťce. V určité části rekonstruované silnice budou položeny dvě živičné vrstvy o celkové tloušťce 100 milimetrů. Šířkové uspořádání silnice bude ve dvou místech zúženo na 7 metrů mezi obrubami v návaznosti na umístění přechodů pro chodce. V úseku dlouhém cca 500 metrů v obci Březnice bude vybudován nový pravostranný chodník. V převážné části intravilánu bude vozovka vymezena pouze vodorovným dopravním značením.

Zákres stavby do mapy

Parametry stávajících čtyř zastávkových pruhů osobní linkové dopravy budou upraveny podle současných platných norem. Na vjezdech do obce z obou směrů budou vybudovány zpomalovací retardéry ze žulové kostky. Součástí stavby v průjezdním úseku bude stavební úprava a doplnění dešťových vpustí. V rámci stavby budou provedeny stavební úpravy pěti propustků. Budou upraveny krajnice, osazeny směrové sloupky, obnoveny silniční příkopy.

Zhotovitelem stavby bude firma Porr, a. s., odštěpný závod Morava, Tlumačov. Smluvní cena (vč. DPH) činí 17 717 903 korun. Stavební práce budou probíhat od 1. července do 30. září 2014.

Během stavby bude v rekonstruovaném úseku silnice platit částečná uzavírka. Provoz bude veden po polovinách vozovky, doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením.

Lidečko - Pulčín

Silnice III/05743 pod železničním mostem před rekonstrukcí / foto: ŘSZK

Předmětem této stavby je rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/05743 mezi obcí Lidečko a osadou Pulčín (součást obce Francova Lhota). Rekonstrukce spočívá v odstranění části stávající opěrné zdi a ve vybudování nové monolitické železobetonové zdi s vyloženými konzolami s lineárním náběhem. Základy budou tvořit železobetonové patky. Výška opěrné zdi bude 1,90 - 3,30 metru, tloušťka 0,8 metru, vyložení konzoly 0,75 metru a celková délka zdi bude činit 77 metrů. Na zdi bude osazeno zábradelní svodidlo bez výplně. Část stávající opěrné zdi bude ponechána a bude sloužit jako pažení pro nově vybudovanou zeď.

Součástí stavby je stavební úprava navazující silnice v celkové délce 117,70 metru. Šířkové uspořádání komunikace bude provedeno v kategorii S 7,0/50, tedy dva jízdní pruhy o šířce 3 metry a nezpevněná krajnice resp. bezpečnostní odstup 0,5 metru na každé straně. Pod klenbovým mostem bude komunikace zúžena na 5 metrů mezi obrubami. Osa silnice bude výškově a směrově mírně upravena v návaznosti na rekonstruovanou opěrnou zeď. Odvodnění komunikace bude v délce úpravy zajištěno podélným spádem a příčným jednostranným sklonem.

Zákres stavby do mapy

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena (vč. DPH) činí 9 110 478 korun. Stavební práce budou probíhat od 1. července do 31. října 2014.

Po dobu stavební činnosti zde bude platit úplná uzavírka silnice. Veškerý provoz bude veden po objízdné trase, a to přes obce Horní Lideč a Francova Lhota po silnici I/57, III/04910 a místní komunikaci spojující Francovu Lhotu s místní částí Pulčín. V místě stavby (v prostoru podjezdu pod tratí) však zůstane zachován průchod pro chodce o šířce 1 metr.

Brumov - Návojná

Silnice III/50736 před rekonstrukcí / foto: ŘSZK

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/50736 v úseku od železničního přejezdu v blízkosti vlakové zastávky Návojná až za most ev. č. 50736-3. Celková délka řešeného úseku je 800 metrů. Rekonstrukce vozovky bude probíhat ve stávající trase. Šířka komunikace bude sjednocena na kategorii S 7,5/50, tedy vozovka o šířce 6,5 metru a krajnicí o šířce 0,5 metru na každé straně. V místě stávající zastávky autobusů bude vybudován nový zastávkový pruh ve směru na Brumov. V části zastavěného území k. ú. Brumov a v zastavěném území k. ú. Návojná bude šířka silnice III/50736 vymezena oboustrannou betonovou obrubou.

V celém rozsahu stavby bude provedeno frézování krytu vozovky. Nově budou v některých částech trasy vybudovány gabionové zárubní zdi o výšce 1,1 až 2,3 metru nad niveletou komunikace.

V místě souběhu silnice s potokem Nedašovka budou provedena geotechnická opatření spočívající ve vyztužení strmého silničního svahu nad potokem o výšce až 8,3 metru jednoosými geomřížemi v délce 90 metrů. Upravený svah bude zakončen patkou z lomového kamene vetknutou do dna potoka a na výšku 3,5 metru zpevněn rovnaninou z lomového kamene.

Zákres stavby do mapy

U mostu ev. č. 50736-3 bude odstraněn mostní svršek až na nosnou konstrukci vč. lávky pro pěší. Na stávající nosné konstrukci bude provedena spřažená železobetonová deska s konzolovým vyložením, která nahradí stávající lávku pro pěší. Bude provedena nová izolace, římsy a zábradlí, sanace nosné konstrukce a obnova opevnění koryta vodoteče.

Zhotovitelem této stavby je firma IMOS Brno, a. s. Smluvní cena (vč. DPH) činí 47 582 923 korun. Stavební práce budou probíhat od 1. července 2014 až do 31. května 2015 s přerušením přes zimní období.

V místě stavby bude platit částečná uzavírka. Provoz bude veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizací.

Kelníky

„Tuto stavbu jsme zařadili do letošního plánu investic až dodatečně. Financování zajistíme sami z prostředků, které se podařilo ušetřit ve výběrových řízeních na zhotovitele ostatních již dříve plánovaných staveb," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Propustek u Kelníků před rekonstrukcí / foto: ŘSZK

Předmětem této investice je kompletní přestavba propustku převádějícího silnici III/49721 přes Částkovský potok včetně nezbytné úpravy navazujících částí silnice v celkové délce 60 metrů. Stávající nosná konstrukce (kamenná klenba) bude odstraněna. Budou odstraněny i opěry, křídla a čela stávajícího objektu. Nový most bude zhotoven jako ocelový flexibilní přesypaný tubus typu Tubosider-Helcor. Čela mostu budou provedena jako železobetonová monolitická svahová. Okolo seříznutého otvoru ve svahu bude proveden železobetonový límec s okrajem z kamenné dlažby. Most bude zaizolován celoplošnou izolací z výroby tubusu. Po provedení zásypů bude osazeno silniční svodidlo na krajnici a zábradlí okolo otvoru. Na předpolích mostu bude položena nová vozovka tak, aby byla plynule napojena na zachované úseky. Následně budou zpevněny svahy okolo mostních otvorů kamennou dlažbou, bude zpevněno dno vodoteče kamennou dlažbou, silniční svah bude zpevněn gabiony podél levostranného přítoku.

Zákres objízdné trasy

Zhotovitelem stavby bude firma Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., Zlín. Smluvní cena (vč. DPH) činí 4 150 307 korun. Stavební práce budou probíhat od 1. července do 30. září 2014.

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice III/49721 mezi obcemi Částkov a Velký Ořechov. Veškerý provoz bude veden po objízdné trase, a to přes obec Částkov po silnicích III. třídy číslo 49714 a 49718.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 5342, Tisk stránkySjízdnost

Uzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS