ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice II/432 získá letos další obnovený úsek: Střílky - Lískovec

07.05.2015 16:44

Střílky - Mezi rozsáhlejší a nákladnější silniční stavby letošního roku na krajské silniční síti patří rekonstrukce silnice II/432 v úseku Střílky - Lískovec. Stavba o délce 4,5 kilometru a s cenou téměř 25 milionů korun bude spolufinancována z peněz EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Současný stav, důvody stavby

Silnice II/432 u Střílek před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZK

Jde o další z dílčích rekonstrukcí na silničním tahu II/432. Řada úseků na této trase mezi Kroměříží, Koryčanami a hranicí kraje již byla opravena v několika posledních letech. Také úsek ve Střílkách a Lískovci již byl značně opotřebovaný a vyžaduje komplexní rekonstrukci.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/432 v úsecích od křižovatky se silnicí I/50 po začátek obce Střílky a od konce obce Střílky po křižovatku se silnicí III/43231 za obcí Lískovec v k. ú. Střílky, Lískovec a Koryčany. Úprava silnice v intravilánu obce Střílky není předmětem této zakázky, protože se zde nejdříve počítá s rekonstrukcí kanalizace. Celková délka řešeného úseku je 4 553 metrů.

Stavební úprava silnice II/432 bude provedena za pomoci dvou technologií.

V průtahu obce Lískovec včetně úseku po konec stavby bude odfrézována obrusná vrstva tlošťky 40 milimetrů, budou provedeny případné sanace další živičné vrstvy a zpětně položena obrusná živičná vrstva tloušťky 40 milimetrů. Niveleta vozovky, stávající směrové a šířkové uspořádání silnice bude zachováno. V obci Lískovec bude vybudována nová pravostranná obruba včetně přídlažby. V tomto úseku budou doplněny uliční vpusti napojené do stávající kanalizace. Původní dešťové vpusti budou pročištěny a výškově upraveny. Nynější obruby budou zachovány.

Zákres do mapy

V extravilánovém úseku před obcí Střílky a mezi obcí Střílky a Lískovec bude odfrézováním srovnána stávající obrusná vrstva, na kterou bude položena obrusná vrstva o tloušťce 40 milimetrů. Před položením obrusné vrstvy budou provedeny sanace poruch. Součástí stavby bude úprava napojení místních a účelových komunikací a úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti včetně převedení vod pod nimi. Bude doplněno nebo vyměněno bezpečnostní zařízení podle platných norem, budou osazeny směrové sloupky, obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma ARKO TECHNOLOGY, a. s. Smluvní cena za tuto zakázku činí 24,501 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (56. výzva). Výše dotace má činit 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 11. května do 7. října 2015. Přesný termín dopravního omezení stanoví příslušný silniční správní úřad a ŘSZK jej zveřejňuje ve svém přehledu uzavírek, jakmile je o něm informováno.

Uzavírky

Stavební úpravy silnice budou probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách v úseku Střílky - Lískovec. S jednosměrnou úplnou uzavírkou se počítá v úseku od křižovatky se silnicí I/50 po obec Střílky. Pro objíždění stavby bude využívaná silnice III/43346.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 334, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS