ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Blíží se zahájení rekonstrukce průtahu Fryštákem

19.05.2015 11:35

Fryšták - Silničáři zahájí koncem května rekonstrukci silnice II/490 v průjezdním úseku Fryštáku od náměstí po jižní okraj města. Motoristé zde musí počítat s úplnou uzavírkou a s nutností využít objízdných tras. Tato stavba Ředitelství silnic Zlínského kraje je spolufinancována z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Současný stav, důvody stavby

Silnice II/490 ve Fryštáku před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZK

Vozovka této části průtahu Fryštáku je v nevyhovujícím technickém stavu (stupeň hodnocení 4 na pětibodové stupnici). Rekonstrukci vyžaduje také most 490-010, jehož technický stav je hodnocen jako špatný (5 na sedmibodové stupnici). „Rekonstrukce tohoto úseku naváže na již obnovený úsek silnice II/490 v severní části města. Ten byl dokončen v roce 2013," upřesnil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce silnice II/490 v průjezdním úseku městem Fryšták o celkové délce 859 m včetně kompletní přestavby mostu ev. č. 490-010. Stavební úprava silnice II/490 začíná od konce náměstí Míru (průjezdní úsek náměstím je samostatnou stavbou města Fryšták, která není součástí této zakázky) ve směru na Zlín a konec je v místě konce průjezdního úseku městem Fryšták. Šířka silnice je sjednocena na 7 metrů mezi obrubami, s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Klopení vozovky ve směrových obloucích je navrženo dle stávajícího stavu. Na začátku úseku bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky v délce cca 75 metrů. V ostatních částech je navržena výměna živičných vrstev krytu v tloušťce 100 milimetrů. Obrusná vrstva krytu vozovky je navržena z asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem v tloušťce 30 milimetrů, což má vést ke snížení hladiny hluku způsobené silničním provozem. Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem vozovky, soustavou dešťových vpustí a odvodňovacím jednořádkem z žulové kostky, umístěným podél obrub.

Zákres stavby do mapy

Součástí rekonstrukce je kompletní přestavba mostu ev. č. 490-010, která spočívá v nově navržené rámové konstrukci mostu o délce přemostění 3,92 metru. Délka mostu je 8,38 metru a nosné konstrukce 4,50 metru. Volná šířka na mostě je 9,50 metru s jednostranným chodníkem o šířce dvou metrů. Šířka mezi obrubami na mostě je 7 metrů.

Souběžně se stavbou silnice a mostu a ve vzájemné koordinaci bude probíhat rovněž stavba města Fryšták (obruby a napojení místních komunikací).

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma Porr, a. s., Praha 10, odštěpný závod - Morava, Tlumačov. Smluvní cena za tuto zakázku činí 14,397 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (56. výzva). Výše dotace má činit 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce budou probíhat v termínu od 27. května do 12. října 2015. Přesný termín a rozsah dopravního omezení stanoví příslušný silniční správní úřad a ŘSZK jej zveřejňuje ve svém přehledu uzavírek, jakmile je vydáno rozhodnutí.

Uzavírky

Stavba bude realizována za částečné uzavírky silnice, výstavba mostu bude probíhat za úplné uzavírky silnice II/490. Při jízdě mezi Fryštákem a Zlínem se bude používat pro vozidla s hmotností do 7,5 tuny, vozidla IZS a linkové autobusy objízdná trasa přes Lukov. Pro ostatní vozidla bude stanovena objízdná trasa z Fryštáku do Zlína přes Holešov, Zahnašovice, Machovou, Otrokovice.

Předpokládá se, že úplná uzavírka silnice II/490 z Fryštáku směrem na Zlín potrvá do 2. srpna 2015. Poté budou práce na rekonstrukci silnice a mostu ještě pokračovat za částečné uzavírky, kdy bude střídavý provoz jedním jízdním pruhem řízen světelnou signalizací.

Objízdné trasy a jejich značení budou společné pro souběžně probíhající přestavbu mostu 490-011 ve Zlíně-Kostelci (přes Fryštáckou přehradu).

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 337, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS