Valašská Bystřice | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

SILNICE III/05726: VALAŠSKÁ BYSTŘICE, SESUV

Popis prací

Předmětem díla je sanace silničního svahu a přilehlé krajnice silnice III/05726. Řešený úsek silnice se nachází v k. ú. Valašská Bystřice v uzlovém úseku č. 6 „Hlavačky", uzl. staničení km 0,650 - 0,683, celková délka předmětného úseku je 43 m. Pro trvalé a účinné zajištění stability svahu bude provedeno podchycení hrany svahu pilotovou stěnou se ztužujícím železobetonovým (ŽB) trámcem. ŽB trám bude tvaru L šířky 2,0 m a výšky 1,1 m a bude podporován dvěma řadami pilot o průměru 300 mm, délky 7,5 m (přední řada pilot) a 6,0 m (zadní řada pilot). Součástí stavby bude i rekonstrukce dotčené části komunikace. V celé délce pilotové stěny bude na trámu osazeno ocelové svodidlo.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., Valašské Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 2,154 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce budou zahájeny 2. dubna 2018 a ukončeny do 5 měsíců od zahájení.

Uzavírky a dopravní omezení

Během realizace stavby bude doprava svedena do jednoho pruhu a řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení. Pracovní pruh pro provádění stavebních prací se předpokládá šířky min. 3,5 m od líce navrhované pilotové stěny. Jízdní pruh, který bude sloužit pro průjezd vozidel, musí být z důvodu jeho nedostačující šířky rozšířen a zpevněn pomocí dočasných panelů. Panely budou položeny v místě nezpevněné krajnice na štěrkovém podkladu a po ukončení stavby budou odstraněny.

 

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 25.01.2018, Počet přístupů: 1816, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS