Březová | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

INTERREG V-A

Silnice III/06124: Březová – státní hranice ČR/SR

Silnice III/06124 spojuje obce Březová na české straně a Nová Bošáca na slovenské straně. Je tedy významnou komunikací v příhraniční oblasti.

V současnosti je silnice III/06124 v nevyhovujícím, místy až havarijním stavu. Obrusná vrstva i původní kryt z penetračního makadamu vykazují hloubkovou korozi, výtluky na okrajích vozovky a vyskytují se zde podélné i mozaikové trhliny. Povrch je značně nerovný. Řádnému odvodnění komunikace brání zvýšené nezpevněné krajnice.

Realizace projektu umožní zlepšení dopravních spojení v příhraničním regionu, a tedy také zlepšení možností obchodních, turistických či kulturních kontaktů mezi obyvateli na obou stranách hranice, čímž přispěje ke zkvalitnění životní úrovně jeho obyvatel. Zlepšené technické parametry silnice budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zlepšení komfortu jízdy.

Projekt řeší celkovou rekonstrukci komunikace III/06124 v celkové délce 3 508 m vč. stavební úpravy křižovatky a navazujícího úseku sil. III/4894 v délce cca 126 m. Začátek řešeného úseku sil. III/06124 je na státní hranici se Slovenskou republikou, konec je v křižovatce silnic III/06124 a III/4894 v obci Březová. Začátek řešeného úseku sil. III/4894 v obci Březová je u místní komunikace vpravo před kostelem, konec je v křižovatce silnic III/06124 a III/4894.

Rekonstrukce vozovky bude provedena ve stávajících šířkových i směrových parametrech. V extravilánu s nezpevněnou krajnicí dojde k navýšení nivelety vozovky o 60 až 80 mm, ve zbylém úseku dojde k obnově obrusné a lokálně podkladní asfaltové vrstvy bez navýšení.

Odvodnění silnic je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky do přilehlých příkopů a na terén v extravilánu a do dešťových vpustí v intravilánu obce Březová.

Součástí projektu jsou také stavební úpravy připojení místních a účelových komunikací, sjezdů k nemovitostem, propustků v trase řešeného úseku a obnova svislého dopravního značení. V trase řešeného úseku silnice III/06124 se nachází most ev. č. 06124-11, kde nebudou realizovány žádné stavební práce, bude provedena pouze obnova vozovky.

Stavební úpravy silnic budou probíhat po polovinách šířky vozovky se zachováním provozu řízeným světelným signalizačním zařízením.

Souběžně s rekonstrukcí silnice III/06124 bude provedeno nezbytné předláždění stávajících chodníků, jejímž investorem bude obec Březová.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 27.01.2021, Počet přístupů: 1286, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS