ochrana osobních údajů | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Ochrana osobních údajů - GDPR

1. Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, (dále jen „GDPR").

2. Správce osobních údajů

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Základním účelem a předmětem činnosti je

3. Zpracovávané údaje

V rámci zajišťování svých činností Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen „ŘSZK") zpracovává osobní údaje zejména pro účely

4. Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Správce je oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění
  • povinnosti, která je správci uložena,
  • úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
 2. Příjemcem osobních údajů je Krajský úřad Zlínského kraje.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými předpisy.
 4. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 6. Máte právo:
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných vašich osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u ŘSZK jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste ŘSZK poskytli,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.
 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 8. Svá práva vůči ŘSZK uplatňujte cestou níže uvedených údajů:

  K Majáku 5001, 760 01 Zlín, tel.: 577 044 256, podatelna@rszk.cz

 

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 13.03.2020, Počet přístupů: 1073, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS