Valašské Klobouky - Vlachovice | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Logo IROP + MMR

Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice

Stávající silnice II/494 je v řešeném úseku mezi městem Valašské Klobouky a obcí Vlachovice v nevyhovujícím stav. Vozovka v řešeném úseku nemá potřebnou šířku zpevnění a vykazuje výrazné poruchy. Jedná se především o výskyt podélných a příčných trhlin, mozaikových trhlin, ztrátu asfaltového tmelu, plošnou hloubkovou korozi, četné vysprávky a nerovnosti. Problematické je také nedostatečné odvodnění, což má značný vliv na bezpečnost dopravy a také na technický stav silnice. Stav provozní způsobilosti povrchu vozovky na základě výskytu porušení je hodnoceno stupněm 5 – havarijní.

Stavební úpravou silnice II/494 zahrnující sjednocení šířkových parametrů, zajištění stability části tělesa silnice dvěma železobetonovými zdmi a stavební úpravu dvou mostů dojde k odstranění nevyhovujícího technického stavu vozovky, což bude mít za následek zlepšení stability tělesa silnice, zlepšení povrchu vozovky, zlepšení protismykových vlastností a přilnavosti povrchu komunikace. Zlepšením technického stavu silnice a obnovením odvodnění komunikace se zvýší bezpečnost a plynulost dopravy, které jsou základním předpokladem pro snížení nehodovosti. Úpravou silnice dojde ke snížení technického opotřebení vozidel, snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu.

Předmětem investiční akce je stavební úprava silnice II/494 v celkové délce 4 951 m. Začátek stavby je situován za křižovatkou se silnicí III/4942 ve Valašských Kloboukách v km 0,007 uzlového staničení, uzlový úsek č. 2 „Lipina“. Konec stavby je na začátku obce Vlachovice (dopravní značka „začátek/konec obce“) v km 4,958 uzlového staničení, uzlový úsek č. 2 „Lipina“. Akce je projekčně rozdělena do šesti úseků, z nichž tři obsahují intravilánové úseky (město Valašské Klobouky, místní část Lipina a obec Křekov) a tři úseky extravilánové. Stavební úprava silnice bude spočívat v obnově asfaltových vrstev s provedením lokálních vysprávek odfrézovaného povrchu a provedení sanace okrajů vozovky ve stávající trase. Dojde ke sjednocení šířek silnice na kategorii S 7,5/50 v extravilánu (tj. 6,5 m zpevněná asfaltová část komunikace) a kategorii MO 8 v průjezdních úsecích obcí (7 m mezi obrubami).

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 27.01.2021, Počet přístupů: 764, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS