Velká Lhota - Valašská Bystřice | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Logo IROP + MMR

Silnice III/05726: Velká Lhota – Valašská Bystřice

Silnice III/05726 představuje dopravní propojení obcí Bystřička, Velká Lhota a Valašská Bystřice se silnicí I. třídy, a to silnicí I/57. Zároveň silnice tvoří náhradní trasu sil. I/57 a I/35 v případě omezení provozu či dopravní zácpy na trase Vsetín – Rožnov p/R. Stávající vozovka silnice III/05726 v řešeném úseku dle diagnostického průzkumu vykazuje značené opotřebení. Zejména se jedná o porušení krytu síťovými trhlinami doprovázenými deformacemi u okrajů vozovky, mozaikovými trhlinami a hloubkovou korozí. Vozovka je v havarijním stavu. Stávající šířkové parametry jsou nedostatečné, neumožňují průjezd dvou nákladních protijedoucích vozidel, silnice má nevyhovující odvodnění vlivem zvýšených nezpevněných krajnic a nepročištěných příkopů. Komunikace je vedena v souběhu s tokem Bystřička. Stávající mosty jsou ve špatném stavu, šířkově neumožňují obousměrný provoz vozidel.

Rekonstrukcí silnice v řešeném úseku dojde k homogenizaci povrchu komunikace a k obnově funkčnosti odvodnění silnice. Současně dojde k rozšíření a ke sjednocení šířkových parametrů silnice, a to na kategorii S 7,5/50. Realizace projektu, zvláště rozšířením komunikace, přispěje ke zvýšení plynulosti, bezpečnosti silničního provozu a dále bude zajištěna lepší dopravní obslužnost oblasti. Zlepšením stavu vozovky současně dojde ke zlepšení technických parametrů komunikace, a tím ke snížení technického opotřebení vozidel, ke snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu.

Předmětem investiční akce je stavební úprava silnice částečně v extravilánu mezi vodní nádrží Bystřička a obcí Velká Lhota (část „U Pavlů“), částečně v intravilánu obce Velká Lhota a částečně v extravilánu mezi obcemi Velká Lhota a Valašská Bystřice. Začátek akce je v km 0,850 uzlového staničení, tj. v extravilánu před obcí Velká Lhota (část „U Pavlů“), před stávající autobusovou zastávkou „Velká Lhota, Na Blatném“, konec stavby je v km 3,621 uzlového staničení, tj. u dřevovýrobny Štůsek za autobusovou zastávkou „Valašská Bystřice, farma ZD“ v uzlovém úseku č. 5 „Valašská Bystřice“. Celková délka řešeného úseku silnice III/05726 je 2 770 m.

S ohledem na rozšíření komunikace na návrhovou kategorii S 7,5/50 a zlepšení rozhledů v levotočivém oblouku bude nutné provést demolici stávající neobydlené staré budovy, kompletní přestavbu stávajících mostních objektů ev. č. 05726-12 a ev. č. 05726-14 a vybudovat zárubní zeď. Samostatně stojící nevyužívaná neobydlená nemovitost se nachází na pozemku parc. č. 115/2 v k. ú. Velká Lhota. Jedná se o dům s podkrovím, ke kterému je přístup zajištěn ze silnice III/05726.

Most ev. č. 05726-12, který převádí předmětnou silnici přes Šráňkův potok, je nově navržen jako přesýpaná ocelová montovaná uzavřená konstrukce z vlnitých plechů (světlost mostního otvoru 2,8 m), uložená plošně na štěrkovém podsypu tl. min. 200 mm. Ocelová konstrukce bude na vtoku a výtoku seříznuta do tvaru silničního tělesa a opevněna kamenem do betonu. Most se bude realizovat za úplné uzavírky části úseku předmětné silnice.

Most ev. č. 05726-14, který převádí předmětnou silnici přes tok Bystřička, je navržen jako železobetonový monolitický trámový most o jednom poli založený na velkoprůměrových pilotách DN 1200 mm. Po dobu realizace mostu bude provoz převeden na mostní provizorium.

Zárubní zeď v km 2,245 – 2,356 vlevo se nachází v blízkosti připojení k sousední nemovitosti. Jedná se hlubinně založenou železobetonovou monolitickou převázku kotvenou zemními kotvami. Hlubinné založení bude provedeno pomocí mikropilot dl. 3,3 – 5,2 m. Převázka bude vybavena železobetonovou (ŽB) monolitickou římsou, do které bude ukotveno mostní zábradlí se svislou výplní. Rub nosné konstrukce bude odvodněn podélnou drenáží vyvedenou na líc zdi s předsazením. Líc zdi bude ochráněn torkretem a kamenným obkladem. Zárubní zeď pro sjezd je navržena jako zeď z drátokamenných košů (gabiony), založena plošně na podkladním betonu. Stěna výkopu pro tuto konstrukci bude stabilizována zemními hřebíky se stříkaným betonem vyztuženým KARI sítí. Délka ŽB zdi je 68,19 m a délka gabionové zdi je 69,00 m.

Rekonstrukce silnice III/05726 bude probíhat ve stávajícím směrovém a výškovém vedení.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 27.01.2021, Počet přístupů: 864, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS