O nás | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Vznik Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace 

Rozhodnutím ministra dopravy a spojů ČR ze dne 10. září 2001 došlo k převodu vymezeného majetku ze státu na kraje. Rozhodnutí vyplynulo ze zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů ve znění pozdějších předpisů a stanovilo den nabytí účinnosti 1. říjen 2001.

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky vydalo pro jednotlivé kraje rozhodnutí, kterým se kraje staly vlastníky silnic II. a III. třídy včetně jejich majetkových správců - státních příspěvkových organizací Správ a údržeb silnic (SÚS). Do vlastnictví kraje přešly veškeré věci, se kterými hospodařily převáděné organizace, s výjimkou silnic I. třídy. Celková účetní hodnota převedeného majetku přesáhla částku 4,5 miliardy Kč.

V souvislosti s tímto převodem schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje novou koncepci silničního hospodářství a svým usnesením č. 56/Z005/01 ze dne 12. září 2001 zřídilo k 1. říjnu 2001 příspěvkovou organizaci „Ředitelství silnic Zlínského kraje".

Zřizovací listina

 

Koncepce

Základní myšlenkou schválené koncepce bylo oddělení výkonu majetkové správy silnic od provozní činnosti údržbových prací, což umožňuje jednotné řízení správních agend, určení priorit v údržbě a opravách, účelnější a hospodárnější využívání finančních prostředků.

Správnost této koncepce dokladuje také stále úspěšněji se rozvíjející spolupráce s obcemi a městy při opravách a údržbě a zejména při investiční výstavbě v průjezdních úsecích.

Schéma vztahu mezi Zlínským krajem a ŘSZK

 

Etapy transformace SÚS

(SÚS = Správa a údržba silnic)

První etapa

Druhá etapa

Výsledkem druhé etapy bylo založení čtyř společností s ručením omezeným, do kterých jsou delimitovány veškeré činnosti spojené s běžnou a zimní údržbou komunikací.

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.
Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.
Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o.
Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

Společnosti mají jediného zakladatele, kterým je Zlínský kraj a byl do nich vložen veškerý nemovitý i movitý majetek potřebný ke komplexnímu zabezpečení údržby komunikací I., II. a III. třídy a provádění dalších činností s údržbou komunikací souvisejících.

Ředitelství silnic Zlínského kraje zůstává jako příspěvková organizace a dál bude plnit kromě jiného i roli partnera pro SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) a ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic ČR) tak dlouho, pokud bude platit dosavadní model financování údržby státních a krajských komunikací. Ve vztahu k obchodním společnostem, které budou na území Zlínského kraje zajišťovat údržbu komunikací se ŘSZK při zadávání prací řídí zákonem 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 11.03.2011, Počet přístupů: 2042, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS