poskytování informací | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Poskytování informací

 1. Zákon rozlišuje dvojí způsob poskytování informací:
  1. na základě individuálních žádostí,
  2. zveřejněním.
 2. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
 3. Informace jsou poskytovány vyřízením žádosti, kterou podle zákona podala fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“).
 4. Vyřízením žádosti se rozumí:
  1. poskytnutí informace (zpracování žádosti, vyhotovení a schválení obsahu informací, podepsání a vypravení poskytovaných informací elektronickou poštou nebo odeslání informací žadateli v jiné formě),
  2. odkaz na zveřejněnou informaci,
  3. vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o odmítnutí části žádosti a jeho odeslání žadateli,
  4. odložení žádosti.

Kompetence k poskytování informací

Žádost o informaci doručenou příspěvkové organizaci vyřizuje věcně příslušný úsek dle kompetencí stanovených organizačním řádem.

Poskytování informací zveřejněním

 1. Za zveřejňování informací dle ustanovení § 5 zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup odpovídá úsek ředitele.
 2. V případě, že žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, postupuje úsek ředitele dle ustanovení § 6 zákona.
 3. Pokud žadatel požádá o kopii zveřejněné informace, je věcně příslušný úsek povinen kopii pořídit; současně zváží stanovení výše úhrady za poskytnutí informace dle tohoto metodického pokynu.

Ústní žádost o poskytnutí informace

 1. Na ústní žádost poskytne věcně příslušný úsek ústní informaci.
 2. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

Písemná žádost o poskytnutí informace

 1. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány:
  1. osobním předáním žádosti na věcně příslušném úseku nebo na podatelně organizace,
  2. poštou,
  3. prostřednictvím elektronických komunikací.

Vyřizování písemných žádostí

 1. Žádost o poskytnutí informace je povinen vyřídit každý úsek a o postupu při poskytování informace pořídit záznam do záznamového listu.
 2. Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
  1. kterému povinnému subjektu je určena,
  2. že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona,
  3. kdo ji podává (fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).
 3. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 písm. a) a b) a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Forma poskytování informací

 1. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
 2. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne věcně příslušný odbor informaci v elektronické podobě.
 3. Informace mohou být žadateli poskytnuty:
  1. ústně (pouze v případě ústně podané žádosti),
  2. písemně (elektronicky, poštou, faxem),
  3. nahlédnutím do spisu za přítomnosti odpovědného zaměstnance věcně příslušného úseku, který na žádost pořídí kopii nebo umožní žadateli udělat si poznámky, s omezením dle čl. 9 tohoto metodického pokynu),
  4. na paměťových médiích.
 4. O formě poskytování informace rozhoduje podle obsahu žádosti věcně příslušný úsek, který informaci zpracovává, vždy je však povinen poskytnout informaci písemně, pokud o to žadatel požádá.

Úhrada nákladů za poskytnutí informace

 1. Vedoucí věcně příslušného úseku rozhodne, zda za poskytnutí informace bude příspěvková organizace žádat úhradu ve výši dle sazebníku úhrad.
 2. Má-li být poskytnutí informace zpoplatněno, věcně příslušný úsek musí tuto skutečnost žadateli písemně oznámit spolu s výší úhrady ještě před poskytnutím informace, jinak na úhradu nákladů ztrácí nárok. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady věcně příslušným úsekem vyčíslena, požadovaná částka, lhůta k zaplacení (datum splatnosti), číslo účtu a variabilní symbol. Oznámení zašle žadateli věcně příslušný úsek a jeho kopii předá do kanceláře ředitele.
 3. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí částku v plném rozsahu, věcně příslušný úsek žádost odloží, přestože je informace již zpracována. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.
 4. Náklady na poskytnutí informace, které nepřesáhnou částku 100,- Kč, nejsou požadovány.
 5. Úhrada za poskytnutí informace se provádí na základě oznámení, případně faktury vystavené ekonomickým úsekem:
  1. platbou na příjmový účet organizace s uvedením variabilního symbolu (tyto údaje budou žadateli předem sděleny)
  2. platbou v hotovosti do pokladny organizace,
  3. poštovní poukázkou, přičemž žadateli musí být předána poukázka se všemi náležitostmi.

Pokladní hodiny:

pondělí 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
úterý 8.00 - 11.00 12.30 - 15.00
středa 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
čtvrtek 8.00 - 11.00 12.30 - 15.00
pátek 8.00 - 11.00

Poskytnuté informace


 


Stránka byla naposledy aktualizována: 14.01.2021, Počet přístupů: 984, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS