zřizovací listina | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

ZLÍNSKÝ KRAJ
tř. T. Bati 3792, 760 0l Zlín
František Slavík
hejtman


ZŘIZOVACÍ LISTINA

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace


(Úplné znění po zapracování dodatků č. 1 ze dne 28. 11. 2001, č. 2 ze dne 31. 8. 2005, č. 3 ze dne 5. 10. 2009, č. 4 ze dne 12. 3. 2010, č. 5 ze dne 25. 3. 2010, č. 6 ze dne 28. 6. 2010, č. 7 ze dne 20. 9. 2010, č. 8 ze dne 28. 12. 2010, č. 9 ze dne 16. 5. 2011, č. 10 ze dne 24. 10. 2011, č. 11 ze dne 20. 12. 2011, č. 12 ze dne 19. 3. 2012, č. 13 ze dne 20. 6. 2012, č. 14 ze dne 18. 9. 2012, č. 15 ze dne 20. 12. 2012, č. 16 ze dne 30. 4. 2013, č. 17 ze dne 2. 10. 2013, č. 18 ze dne 20. 12. 2013, č. 19 ze dne 24. 3. 2014, č. 20 ze dne 12. 12. 2014, č. 21 ze dne 29. 6. 2015, č. 22 ze dne 18. 12. 2015, č. 23 ze dne 25. 4. 2016, č. 24 ze dne 22. 12. 2016, č. 25 ze dne 20. 12. 2017, č. 26 ze dne 28. 6. 2018, č. 27 ze dne 17. 12. 2018, č. 28 ze dne 24. 6. 2019, č. 29 ze dne 20. 12. 2019, č. 30 ze dne 3. 7. 2020, č. 31 ze dne 16. 12. 2020, č. 32 ze dne 28. 6. 2021, č. 33 ze dne 4. 11. 2021, č. 34 ze dne 30. 6. 2022.)

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, IČO 708 91 320 podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává tuto zřizovací listinu příspěvkové organizace, která byla schválena usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 56/Z005/01 ze dne 12. 9. 2001.

I.

Základní údaje


Zřizovatel: Zlínský kraj
Název organizace: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Identifikační číslo: 70934860
Sídlo organizace: Zlín, K majáku 5001
Zřízena ke dni: 1. 10. 2001

II.

Základní účel a předmět činnosti (hlavní činnost)

Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje (dále také ŘSZK) je:

Jde zejména o tyto činnosti:

III.

Doplňková činnost

Doplňková činnost organizace, podle § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, slouží k získání dalších výnosů, jejichž využití je zaměřeno ke zkvalitňování řízení a zvyšování efektivnosti organizací zřízených pro správu a údržbu silniční sítě.

Zřizovatel povoluje organizaci výkon doplňkové činnosti:

Organizace je povinna doplňkovou činnost sledovat odděleně.

IV.

Právní postavení a označení statutárních orgánů

 1. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
 2. Statutárním orgánem je ředitel, jmenovaný Radou Zlínského kraje. Ředitel řídí příspěvkovou organizaci, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů, včetně právních předpisů a metodických pokynů Zlínského kraje.
 3. Ředitel je povinen ustanovit zástupce statutárního orgánu, který ho bude zastupovat ve všech věcech v době jeho nepřítomnosti.
 4. Jménem organizace jedná ředitel jako statutární orgán, zástupce statutárního orgánu nebo jiný zaměstnanec organizace jako statutárním orgánem pověřený zástupce tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu organizace, anebo k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis s uvedením své funkce.
 5. Ředitel stanoví vnitřní organizační strukturu, organizační řád a vnitřní směrnice dle provozních potřeb a v souladu s obecně platnými právními předpisy a předpisy zřizovatele.
V.

Vymezení majetku

 1. Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci svěřuje do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití k 1. 1. 2002 je uveden v jednotlivých přílohách, které jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
 2. Organizaci se předává k hospodaření nemovitý majetek uvedený v Příloze č. 2a tohoto dodatku.
VI.

Vymezení majetkových práv a povinností

Při hospodaření s majetkem se organizace řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listinou, a dále vnitřními předpisy a dalšími pokyny zřizovatele.

Organizace má ke svěřenému majetku, tj. k majetku předanému příspěvkové organizaci zřizovatelem k hospodaření a majetku nabytému pro zřizovatele, tato práva a povinnosti:

Oddíl první
Základní povinnosti při správě majetku
 1. Je povinna a oprávněna svěřený majetek spravovat a efektivně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, k němuž byla zřízena a pro doplňkové činnosti vymezené zřizovací listinou.
 2. Je povinna svěřený majetek evidovat, ocenit, vést jej ve svém účetnictví a odepisovat jej v souladu s příslušnými právními předpisy, metodickými pokyny zřizovatele a schváleným odpisovým plánem.
 3. Je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, před odcizením nebo zneužitím i před neoprávněnými zásahy.
 4. Je povinna ve spolupráci s pojišťovacím makléřem určeným zřizovatelem zajistit řádné a efektivní pojištění svěřeného majetku v souladu s pojistnými či rámcovými smlouvami schválenými či uzavřenými zřizovatelem. Pro pojistná rizika neobsažená v pojistných či rámcových smlouvách schválených či uzavřených zřizovatelem je oprávněna uzavřít samostatnou pojistnou smlouvu pouze ve spolupráci s pojišťovacím makléřem určeným zřizovatelem. Před uzavřením smlouvy dle předchozí věty je povinna informovat zřizovatele.
 5. Je povinna činit řádně a včas veškeré nezbytné kroky směřující k uplatnění práva na náhradu škody, na vydání bezdůvodného obohacení, zajistit, aby nedošlo k promlčení nebo dokonce zániku pohledávek. Uzavírá související dohody a přijímá plnění.
 6. Je povinna s přihlédnutím k hledisku hospodárnosti využívat rámcových smluv sjednaných zřizovatelem pro hospodářství v působnosti kraje.
 7. Oddíl druhý
  Opravy, údržba a reprodukce majetku
 8. Je povinna o svěřený majetek pečovat, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení.
 9. Je oprávněna realizovat akce charakteru oprav a údržby, nové stavby, technické zhodnocení svěřeného majetku a investiční nákupy (dále jen „akce reprodukce majetku") s celkovými náklady do 500 tis Kč (bez DPH), a to v souladu se schváleným plánem tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace, rozpočtem organizace a dle příslušných vnitřních norem zřizovatele.
  Je oprávněna připravovat a realizovat akce reprodukce majetku s celkovými náklady nad 500 tis. Kč (bez DPH) pouze na základě schváleného investičního záměru nebo jiného rozhodnutí zřizovatele, při dodržení závazných podmínek stanovených zřizovatelem pro přípravu a realizaci akce.
  Není povinna zpracovávat investiční záměr na akce reprodukce majetku hrazené z jejích provozních prostředků s celkovými předpokládanými náklady nepřesahující částku ve výši 10 mil. Kč (bez DPH).
 10. Je oprávněna vystupovat jako stavebník při ohlášení stavby, územním, stavebním a dalších správních řízeních souvisejících s výkonem práv a povinností stavebníka (např. vodoprávním, kolaudačním řízení, apod.).
 11. Je oprávněna, ve vztahu k akcím odsouhlaseným zřizovatelem, před schválením investičního záměru akce reprodukce majetku zadat projektovou dokumentaci akce reprodukce majetku.
 12. Oddíl třetí
  Nájmy, pachty, výpůjčky
 13. Je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený majetek (movitý i nemovitý včetně bytových jednotek) pronajímat/propachtovat, uzavřít smlouvu o ubytování vlastním jménem za cenu v místě a čase obvyklou nebo vyšší, nejedná-li se o cenu státem regulovanou, na dobu určitou do 2 let. Nad uvedenou dobu jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
 14. Příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem může majetek (movitý i nemovitý včetně bytových jednotek) předávat do užívání na dobu určitou do 5 let jen formou výpůjčky, vždy na základě písemně uzavřené smlouvy. Nad uvedenou dobu jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
 15. V případě, že by uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování nájmu/pachtu či výpůjčce došlo k překročení doby ubytování, nájmu/pachtu/výpůjčky uvedené v odstavci 11. tohoto článku (2roky/u výpůjčky 5let), je oprávněna tento dodatek uzavřít jen s přechozím písemným souhlasem zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný rovněž v případě, kdy je do jednoho roku ode dne skončení nájmu/pachtu/výpůjčky uzavírána nová smlouva téhož typu se stejnou smluvní stranou týkající se identického majetku, pokud by touto smlouvou došlo k překročení celkové doby nájmu/pachtu/výpůjčky (2roky/ u výpůjčky 5 let).
  Ustanovení předešlé věty se nevztahuje na smlouvy, kterými je svěřený majetek pronajímán/propachtován/vypůjčován ke krátkodobým pronájmům/pachtům/výpůjčkám, tj. kdy je nájemcem/pachtýřem/vypůjčitelem využíván na základě smluvního ujednání pouze v určité dny nebo v předem vymezených hodinách.
 16. Je oprávněna, pokud to je nezbytně nutné pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, najmout si/vzít do pachtu movitý majetek za cenu v místě a čase obvyklou nebo nižší na dobu urči-tou i neurčitou, nemovitý majetek pouze na dobu určitou do 2 let (v případě, kdy je pronajímatelem/propachtovatelem státní podnik, obec, nebo obcí zřízená příspěvková organizace na dobu určitou do 5 let), na dobu delší jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, případně si vypůjčit movitý majetek na dobu určitou i neurčitou, popř. sjednat výprosu, nemovitý majetek si vypůjčit na dobu určitou do 7 let. Na dobu delší nebo neurčitou pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
  V případě, že by uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu/pachtu či výpůjčce došlo k překročení výše uvedené doby nájmu/pachtu/výpůjčky, je oprávněna tento dodatek uzavřít jen s přechozím písemným souhlasem zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný rovněž v případě, kdy je do jednoho roku ode dne skončení nájmu/pachtu/výpůjčky uzavírána nová smlouva téhož typu se stejnou smluvní stranou týkající se identického majetku, pokud by touto smlouvou došlo k překročení celkové doby nájmu věci nemovité/pachtu/výpůjčky (u nájmu/pachtu 2 roky, popř. u výslovné výjimky uvedené výše 5 let, u výpůjčky 7 let).
  Na dobu delší než je uvedeno v tomto odstavci je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele najmout/vzít do pachtu nemovitý majetek, příp. si jej vypůjčit, a to na dobu udržitelnosti projektu za účelem splnění podmínek projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce.
 17. O předchozí písemný souhlas zřizovatele dle předchozích bodů je povinna požádat minimálně 2 měsíce před předpokládanou účinností úkonu (vznik nájmu/pachtu/výpůjčky).
 18. Je oprávněna bez souhlasu zřizovatele rozhodnout o skončení nájmu/pachtu/výpůjčky a činit s tím související právní jednání.
 19. Oddíl čtvrtý
  Jiné dispozice s majetkem
 20. Není oprávněna nemovitý majetek prodat, darovat, směnit, zatížit věcným břemenem, zřídit na tomto majetku právo stavby jako právo věcné, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích osob.
 21. Je oprávněna vlastním jménem zřizovat práva ke svěřeným nemovitým věcem pro umístění inženýrských sítí a místních komunikací, sjezdů, nájezdů a ostatních staveb obdobného charakteru nezapisovaných do katastru nemovitostí (tj. uzavírání smluv o právu a podmínkách zřízení stavby a právu provést stavbu), nikoliv však práva věcná, přičemž není oprávněna zavazovat zřizovatele ke konkrétnímu způsobu majetkoprávního vypořádání.
 22. Je oprávněna nabývat pro zřizovatele movitý majetek včetně finančních prostředků bez jeho předchozího souhlasu vyjma nabytí děděním, k němuž je nutný předchozí souhlas zřizovatele. K nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný jeho předchozí písemný souhlas. Jestliže příspěvková organizace získá pro zřizovatele movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě realizace projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím.
  Majetek nabytý pro zřizovatele (zejména majetek nemovitý, movitý včetně zásob, pohledávky a závazky) se dnem nabytí považuje za majetek předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.
 23. V případě, že byl příspěvkové organizaci předán k hospodaření majetek, který zřizovatel získal, byť jen z části, na základě realizace projektu spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky, z rozpočtu Evropské unie či finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, nesmí příspěvková organizace po dobu udržitelnosti projektu s tímto majetkem disponovat, zejména ho prodat, směnit, darovat, pronajmout ho či vypůjčit, zatěžovat ho žádnými právy třetích osob, včetně zástavního práva ani provádět jakékoliv jiné dispozice s tímto majetkem ve smyslu výše uvedených majetkových práv, pokud by byly tyto dispozice v rozporu s podmínkami příslušného projektu.
 24. Je oprávněna vymezit neupotřebitelný a přebytečný majetek formou rozhodnutí podepsaného statutárním orgánem příspěvkové organizace.
 25. S nemovitým majetkem, o němž rozhodla jako o přebytečném a s jehož převodem vyjádřila souhlas, není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele dále jakkoliv nakládat (zejména jej pronajmout, propachtovat, vypůjčit či jinak zatížit). Je oprávněna nakládat s přebytečným movitým majetkem v pořizovací ceně do 10 tis. Kč včetně. Přebytečný movitý majetek v pořizovací ceně nad 10 tis. Kč je povinna v rámci nabídkového řízení nabídnout k využití v rámci hospodářství kraje, v případě nezájmu se upřednostňuje forma prodeje za ceny v čase a místě obvyklé; způsob naložení s majetkem v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč musí být vždy předem písemně odsouhlasen zřizovatelem. Příjem z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku je zdrojem fondu investic příspěvkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Je povinna písemně, nejpozději do 20. ledna každého kalendářního roku, sdělit zřizovateli přehled výnosů z prodeje svěřeného majetku.
 26. Je oprávněna nakládat s neupotřebitelným movitým majetkem v pořizovací ceně do 100 tis. Kč, včetně; vyřadit neupotřebitelný movitý majetek v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč je oprávněna pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
 27. Je oprávněna zastupovat zřizovatele ve věcech týkajících se svěřeného majetku a činit jeho jménem úkony spojené s výkonem práv a povinností vlastníka tohoto majetku ve správních a obdobných řízeních, včetně řízení vyvlastňovacího, přičemž zastoupením zřizovatele nesmí dojít ke zcizení svěřeného majetku, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.
 28. Je oprávněna uzavírat jménem zřizovatele dohody, resp. protokoly o bezúplatném převzetí stavby tělesa komunikace II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v případech, kdy došlo ke změně (stavební úpravě) tělesa pozemní komunikace, jejich součástí a příslušenství.
 29. Oddíl pátý
  Pohledávky, dluhy, úvěry, zápůjčky
 30. Je oprávněna prominout pohledávku v jednotlivém případě vůči jednomu dlužníku v nominální hodnotě do 20 tis. Kč včetně, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo náklady na vymáhání by převýšily pohledávku samotnou; na vyžádání zřizovatele je povinna předložit veškeré podklady prokazující tuto skutečnost; pohledávky v nominální hodnotě nad 20 tis. Kč v jednotlivém případě je oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
 31. Je oprávněna uzavírat dohody o započtení pohledávek.
 32. Je oprávněna uzavírat dohody o splátkách s lhůtou splatnosti nepřesahující 18 měsíců.
 33. Je oprávněna uzavírat smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy o postoupení smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
 34. Není oprávněna uzavírat smlouvy o přistoupení k dluhu a převzetí dluhu. Je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
 35. Je oprávněna uzavírat smlouvy o úvěru nebo zápůjčce jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě zápůjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Práva k majetku nevymezená organizaci ve zřizovací listině vykonává zřizovatel.
Za ochranu majetku, výkon práv a povinností při nakládání s majetkem, který má příspěvková organizace v hospodaření, odpovídá statutární orgán. Ředitel vymezí úkoly, oprávnění a povinnosti zaměstnanců při hospodaření s majetkem, který má příspěvková organizace v hospodaření a stanoví okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost ve vnitřních předpisech organizace.

VII.

Vnitřní organizační struktura

Organizace není členěna na organizační jednotky, které by vystupovaly v právních vztazích vlastním jménem a nesly majetkovou odpovědnost. Vnitřní organizační struktura je určena organizačním řádem, provozním řádem a směrnicí o doplňkové činnosti, které vydává ředitel organizace s předchozím souhlasem Rady Zlínského kraje.

VIII.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
 2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2001.

 

Ve Zlíně dne 21. 12. 2001

František Slavík
hejtman


Dodatek č. 2

Ve Zlíně dne 31. 8. 2005

Libor Lukáš
hejtman


Další dodatky ke zřizovací listině ŘSZK

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 14.07.2022, Počet přístupů: 2181, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS