Traplice | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

SILNICE III/42820: TRAPLICE

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce části silnice III/42820 v průjezdním úseku obce Traplice. Začátek řešeného úseku silnice je ve staničení km 5,531 na začátku obce, konec úpravy silnice je ve staničení km 6,083, tj. v místě navázání rekonstrukce na již zrealizovaný úsek. Rekonstrukce silnice spočívá v odstranění původních konstrukčních vrstev vozovky, sanaci neúnosné pláně a položení nových konstrukčních vrstev vozovky v km 5,531 – 5,940. V km 5,940 – 6,083 bude provedena obnova živičných vrstev a nová konstrukce vozovky v místě rozšíření. Nová vozovka bude živičná v kategorii MO 7,0/50, tj. šířky 6,00 m mezi obrubami s rozšířením ve směrových obloucích. Vozovka bude lemována betonovými obrubami s přídlažbou z betonového vodícího pásku tvořícího odvodňovací proužek. Odvodnění vozovky bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu a sestavou nových dešťových vpustí, které budou přípojkami připojeny do nové kanalizace vybudované obcí.

Souběžně s realizací této veřejné zakázky bude probíhat realizace stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, připojení místních komunikací, výstavba nových chodníků vč. veškerých betonových obrub a výstavba nové jednotné kanalizace v celkové délce cca 644 m, která bude předcházet samotné rekonstrukci silnice III/42820. Součástí budou terénní a sadové úpravy za obrubou, přeložka sloupu NN. Investorem uvedených stavebních prací je obec Traplice a je nutné, aby stavební práce byly vzájemně koordinovány.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,884 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce budou zahájeny 2. dubna 2018 a ukončeny do 6 měsíců od zahájení.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební úpravy na silnici III/42820 a výstavba kanalizace bude probíhat v těsné návaznosti a koordinaci za úplné uzavírky. Doba uzavírky bude cca 4 měsíce. Objízdná trasa pro oba směry bude vedena po silnici III/42820, III/42826, I/55 a III/42822 (Jalubí – Staré Město - Huštěnovice – Sušice).

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 25.01.2018, Počet přístupů: 2373, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS