rozpočet 2011 | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rozpočet pro rok 2011

Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0375/Z13/10 dne 15. prosince 2010 schválilo rozpočet Zlínského kraje na rok 2011. V rámci rozpočtu Zlínského kraje zastupitelé schválili příspěvek a investiční dotaci příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje:

Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy a financování výstavby, modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění běžných oprav a údržby silniční sítě. Dalším významným úkolem je výkon majetkového správce, který spočívá v ochraně silničního majetku Zlínského kraje před vnějšími vlivy.

Příspěvek na provoz z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2011 je 390 631 tis. Kč; oproti skutečnosti roku 2010 je nižší o 5 669 tis. Kč.

Částka 301 085 tis. Kč, tj. 77 % z příspěvku na provoz, je určena na zajištění zimní a letní údržby a drobných oprav na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji. Další významnou nákladovou položkou v rozpočtu jsou náklady na odpisy svěřeného majetku – celkem 60 888 tis. Kč (cca 15,6 %). Zbývajících 28 658 tis. Kč tvoří náklady na zajištění majetkové správy a provozu organizace (vč. prostředků na platy zaměstnanců organizace a zákonné odvody).

Zřizovatel – Zlínský kraj - poskytne v roce 2011 příspěvkové organizaci investiční dotaci ve výši 125 000 tis. Kč, což je o 922 tis. Kč více než skutečnost roku 2010.

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele je určena na přípravu, zabezpečení a realizaci výstavby a modernizace silniční sítě ve vlastnictví zřizovatele. Finanční prostředky z této dotace budou použity na financování:

Pro zajištění investiční výstavby počítáme s finančními prostředky z odpisů svěřeného majetku ve výši 57 506 tis. Kč.

V roce 2011 se předpokládá čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na akce zařazené do Regionálního operačního programu formou modifikovaných plateb příjemcům; v praxi se jedná o průběžné financování. Výše finančních prostředků takto získaných bude příjemci známá po ukončení hodnocení projektů a uzavření smluv mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje jako příjemcem dotace a Regionální radou regionu soudržnosti jako poskytovatelem finančních prostředků.

Šipka Investiční stavby realizované v roce 2011
Šipka Využití provozních prostředků v roce 2011


 

Související téma

Rozpočet pro rok 2010
Čerpání prostředků v minulých letech

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 25.02.2012, Počet přístupů: 1036, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS