provoz 2011 | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Využití provozních prostředků 2011

1. Běžná údržba silnic

Práce probíhají dle platných smluv o dílo Letní a zimní údržba silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji uzavřených pro území jednotlivých okresů s následujícími obchodními společnostmi: Kroměříž - SÚS Kroměřížska, s.r.o., Uherské Hradiště - SÚS Slovácka, s.r.o., Vsetín - SÚS Valašska, s.r.o., a Zlín - SÚS Zlínska, s.r.o. Práce jsou realizovány na základě požadavků ŘSZK a vycházejí z finančních možností ŘSZK pro kalendářní rok.

Prioritou této zakázky je v zimním období, tj. od 1. 11. do 31. 3., zmírňování závad ve sjízdnosti silnic - zimní údržba. Dále jsou realizovány zejména následující činnosti:

Finanční plnění je závislé na klimatických podmínkách, zimní údržba čerpá na základě zkušeností z minulých mírnějších zimních sezon cca 50 % celkových finančních prostředků, v případě jejich úspory jsou prováděny v letním období ve větším rozsahu práce na údržbě vozovek a příslušenství silnic.

2. Stavební zakázky

Jsou zadávány na základě výběrových řízení a slouží pro zajištění oprav a údržby silnic, mostů a ostatního příslušenství silnic II. a III. třídy.

 1. Opravy úseků silnic
  Budou realizovány opravy povrchů vozovek v průtahu obcemi a městy, jde o společné zakázky s obcemi, na něž je nutno vyčlenit finanční prostředky obou investorů.
 2. Obnova povrchů vozovek
  Celoplošné opravy povrchů vozovek formou pokládek živičných směsí budou zajišťovány zejména po zimním období na vybraných havarijních úsecích silnic II. a III. tříd, na kterých by již běžná údržba formou lokálních vysprávek byla ekonomicky i technologicky nevhodná.
 3. Souvislá údržba vozovek
  Bude prováděna obnova vlastností povrchů vozovek realizací souvislé údržby technologiemi pokládky udržovacích nátěrů a mikrokoberců za studena, práce budou realizovány ve II. a III. čtvrtletí 2011.
  Vynakládané prostředky do obnovy povrchů vozovek nejsou dostatečné pro výraznější zlepšení jejich stavu a vzhledem k výši rozpočtu ŘSZK nebude možné zajistit provádění prací na všech úsecích, které by tuto formu oprav, nebo údržby vyžadovaly.
 4. Opravy a stavební údržba mostů
  Budou realizovány práce na opravách a stavební údržbě cca 20 mostních objektů na území všech okresů Zlínského kraje. Při této činnosti jsou prováděny stavební práce, které mají zejména prodloužit životnost jednotlivých objektů. Práce budou realizovány ve III. čtvrtletí. 
 5. Obnova dopravního značení
  Bude nutné vynaložit finanční prostředky na obnovu vodorovného a svislého dopravního značení.
 6. Opravy odvodnění silnic
  Probíhají práce na odvodnění silnic. Provádí se opravy uličních vpustí, odvodnění vozovek, propustků a silničního tělesa.
 7. Opravy ostatního příslušenství
  Do skupiny ostatního příslušenství spadají opravy bezpečnostních zařízení, lokální sanace silničního tělesa a opěrných zdí.
 8. Škodní události 
  Samostatně jsou objednávány a realizovány zakázky, při kterých je opravováno silniční příslušenství, které bylo poškozené při dopravních nehodách.
 9. Povodně 2010
  Je realizováno odstraňování následků povodní z května a června 2010. Část prostředků byla čerpána z dotací MMR, zbývající z rozpočtu ŘSZK.

 

Tabulka: Plán oprav a údržby silnic II. a III. třídy na rok 2011

 

Specifikace činnosti Skuteč. 2010 [tis. Kč] Plán 2011 [tis. Kč]
Běžná údržba silnic - zimní údržba 130 216 120 000
Běžná údržba silnic - lokální vysprávky vozovek 61 732 55 000
Běžná údržba silnic - letní údržba příslušenství silnic a dopravního značení 62 622 50 000
Opravy úseků silnic (průtahy obcemi dle PD, recyklace apod.) 3 041 7 000
Plošné vysprávky silnic (asfaltobetonové koberce) 38 387 24 000
Souvislá údržba vozovek (udržovací nátěry, mikrokoberce) 15 956 14 000
Opravy a stavební údržba mostů 9 736 11 000
Obnova dopravního značení silnic 4 486 5 000
Opravy odvodnění silnic (vpustě, propustky) 6 092 6 000
Opravy ostatního příslušenství (sesuvy, zdi, svodidla, zábradlí, aj.) 2 542 3 885
Opravy silničního příslušenství po dopravních nehodách 938 1 000
Odstranění následků povodní 2009 5 755 0
Odstranění následků povodní 2010 12 268 4 500
Pasportizace majetku a služby 549 600
C E L K E M 354 320 301 985

 


Související téma

Rozpočet pro rok 2011
Rozpočet pro rok 2010
Rozpočet pro rok 2009
Rozpočet pro rok 2008
Zdroje financování ŘSZK
Čerpání prostředků v minulých letech

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 25.02.2012, Počet přístupů: 985, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS