dodatky | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Dodatky ke zřizovací listině ŘSZK

Dodatek č. 3

Přechodná a závěrečná ustanovení dodatku č. 3

 1. Majetek tj. movitý majetek včetně zásob, závazky, pohledávky atd. (s výjimkou nemovitého majetku viz dále odst. 2 a 3), který má příspěvková organizace ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku ve správě, se považuje za majetek předaný této příspěvkové organizaci k hospodaření ve smyslu ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 477/2008 Sb.
 2. Nemovitý majetek definovaný v příloze č. 1a tohoto dodatku, tedy majetek, který měla příspěvková organizace ke dni 31. 03. 2009 svěřen do správy, se s účinností od 01. 04. 2009 (tj. s účinností zákona č. 477/2008 Sb.) považuje za majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán k hospodaření ve smyslu ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 477/2008 Sb.
 3. Pokud by organizace měla ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku ve správě ještě jiný nemovitý majetek než je uveden v Příloze 1a k tomuto dodatku, považuje se tento nemovitý majetek za majetek předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.
 4. Ostatní ustanovení Zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 5. 10. 2009

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman


Dodatek č. 4

 1. Přílohou č. 1a/1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.

Ve Zlíně dne 12. 3. 2010

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman


Dodatek č. 5

 1. Přílohou č. 1a/2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.

Ve Zlíně dne 25. 3. 2010

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman


Dodatek č. 6

 1. Přílohou č. 1a/3, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/3, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.
 3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků 1 - 5 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 28. 6. 2010

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman


Dodatek č. 7

 1. Přílohou č. 1a/4, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/4, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.
 3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 20. 9. 2010

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman


Dodatek č. 8

 1. Přílohou č. 1a/5, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/5, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.
 3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 28. 12. 2010

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman


Dodatek č. 9

 1. Přílohou č. 1a/6, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/6, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.
 3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 16. 5. 2011

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman


Dodatek č. 10

 1. Přílohou č. 1a/7, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/7, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.
 3. V článku VI. zřizovací listiny ve znění pozdějších dodatků pod názvem Vymezení majetkových práv a povinností se stávající znění odst. 9 ruší a nahrazuje tímto textem:
  "9. Je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený majetek (movitý i nemovitý včetně bytových jednotek) pronajímat vlastním jménem za cenu v místě a čase obvyklou nebo vyšší, nejedná-li se o cenu státem regulovanou, na dobu určitou do 2 let; příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem může tento majetek předávat do užívání na dobu určitou do 5 let jen formou výpůjčky vždy na základě písemně uzavřené smlouvy. Nad uvedené doby jen s předchohzím písemným souhlasem zřizovatele. V odůvodněných případech je oprávněna majetek pronajmout za nájemné nižší, než je cena v místě a čase obvyklá, případně dát do výpůjčky, avšak pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele."
 4. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 24. 10. 2011

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman


Dodatek č. 11

 1. Přílohou č. 1a/8, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/8, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.
 3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 20. 12. 2011

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman


Dodatek č. 12

 1. Přílohou č. 1a/9, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/9, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.
 3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 19. 3. 2012

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman


Dodatek č. 13

 1. Přílohou č. 1a/10, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/10, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.
 3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, š. 11 a č. 12 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 20. 6. 2012

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

 


 

Dodatek č. 14

 1. Přílohou č. 1a/11, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/11, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.
 3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12 a č. 13 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 18. 9. 2012

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

 


 

Dodatek č. 15

 1. Přílohou č. 1a/12, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/12, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.
 3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13 a č. 14 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 20. 12. 2012

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

 


 

Dodatek č. 16

 1. Přílohou č. 1a/13, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/13, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.
 3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14 a č. 15 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 30. 4. 2013

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

 


Dodatek č. 17

 1. Přílohou č. 1a/14, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/14, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.
 3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 2. 10. 2013

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

 


 

Dodatek č. 18

 1. Přílohou č. 1a/15, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/15, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.
 3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 20. 12. 2013

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

 


 

Dodatek č. 19

 1. Přílohou č. 1a/16, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 2. Přílohou č. 2a/16, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.
 3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17 a č. 18 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 24. 3. 2014

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

 Dodatek č. 20

 1. V článku VI zřizovací listiny ve znění dodatků pod názvem Vymezení majetkových práv a povinností se dosavadní text ruší a nahrazuje se textem: (viz aktualizované znění zřizovací listiny)
 2. Přílohou č. 1a/17, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 1a dle článku V odst. 2 dodatku č. 3 zřizovací listiny.
 3. Přílohou č. 2a/17, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 2a dle článku V odst. 2 zřizovací listiny.
 4. Nemovitý majetek, se kterým je příspěvková organizace oprávněna hospodařit ke dni 30. 09. 2014, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., znění pozdějších předpisů, je uveden v příloze č. 3.
  Pokud byl příspěvkové organizaci předán do správy/k hospodaření nemovitý majetek před datem 30. 09. 2014, neuvedený v příloze č. 3 a nebyl jí takový majetek rozhodnutím zřizovatele odňat z hospodaření, má se za to, že k němu má příspěvková organizace právo hospodaření. V případě, že příspěvková organizace zjistí nesrovnalost, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámí zřizovateli, s jejím podrobným popisem, tak, aby mohl zajistit úpravu přílohy č. 3.
 5. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 až č. 19 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 12. 12. 2014

MVDr. Stanislav Mišák
hejtmanDodatek č. 21

Přílohou č. 3/1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 3 dodatku č. 20 ke zřizovací listině.

Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 až 20 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 29. 6. 2015

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman


 

Dodatek č. 22

Přílohou č. 3/2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 3 dodatku č. 20 ke zřizovací listině.

Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 až 21 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 18. 12. 2015

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman


 

Dodatek č. 23

 1. Čl. II. Základní účel a předmět činnosti (hlavní činnost) se doplňuje o nový předmět činnosti:
  • posuzování a náhrada škod podle § 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Přílohou č. 3/3, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 3 dodatku č. 20 ke zřizovací listině, ve znění dalších změn a doplňků.

Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 až 22 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 25. 4. 2016

MVDr. Stanislav Mišák
hejtmanDodatek č. 24

Přílohou č. 3/4, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 3 dodatku č. 20 ke zřizovací listině.

Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 až 23 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 22. 12. 2016

Jiří Čunek
hejtmanDodatek č. 25

Přílohou č. 3/5, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 3 dodatku č. 20 ke zřizovací listině.

Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 až 24 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 20. 12. 2017

Jiří Čunek
hejtmanDodatek č. 26

Přílohou č. 3/6, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 3 dodatku č. 20 ke zřizovací listině.

Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 až 25 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 28. 6. 2018

Jiří Čunek
hejtman
, podepsal: Ing. Jiří Sukop, statutární náměstek hejtmanaDodatek č. 27

II. Přílohou č. 3/7, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 3 dodatku č. 20 ke zřizovací listině.

III. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 až 26 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 18. 12. 2018

Jiří Čunek
hejtmanDodatek č. 28

II. Přílohou č. 3/8, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 3 dodatku č. 20 ke zřizovací listině.

III. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 až 27 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 24. 6. 2019

Jiří Čunek
hejtmanDodatek č. 29

II. Přílohou č. 3/9, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 3 dodatku č. 20 ke zřizovací listině.

III. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 až 28 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 20. 12. 2019

Jiří Čunek
hejtmanDodatek č. 30

II. Přílohou č. 3/10, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 3 dodatku č. 20 ke zřizovací listině.

III. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 až 29 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 3. 7. 2020

Jiří Čunek
hejtmanDodatek č. 31

II. Přílohou č. 3/11, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 3 dodatku č. 20 ke zřizovací listině.

III. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 až 30 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 16. 12. 2020

Ing. Radim Holiš
hejtmanDodatek č. 32

II. Přílohou č. 3/12, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 3 dodatku č. 20 ke zřizovací listině.

III. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 až 31 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 28. 6. 2021

Ing. Radim Holiš
hejtmanDodatek č. 33

II. Přílohou č. 3/13, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 3 dodatku č. 20 ke zřizovací listině.

III. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 až 32 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 4. 11. 2021

Ing. Radim Holiš
hejtmanDodatek č. 34

II. Přílohou č. 3/14, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění příloha č. 3 dodatku č. 20 ke zřizovací listině.

III. Ostatní ustanovení zřizovací listiny Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 27. 9. 2001 ve znění dodatků č. 1 až 33 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 30. 6. 2022

Ing. Radim Holiš
hejtman

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 14.07.2022, Počet přístupů: 1142, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS