ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Radní schválili významné investice pro příští rok

22.09.2011 13:02

Zlínský kraj - Čtyři investiční záměry v oblasti dopravy schválili na svém pondělním jednání 19. září 2011 krajští radní. Konkrétně byly schváleny tyto akce: vybudování jihovýchodního obchvatu Holešova, propojení silnic II/150 a II/438 u Bystřice pod Hostýnem, rekonstrukce silnice II/432 mezi obcí Cetechovice a křižovatkou se silnicí I/50 a 3. etapa rekonstrukce silnice II/487 v úseku Nový Hrozenkov - Podťaté. Tyto investiční akce si dohromady vyžádají náklady přesahující půl miliardy korun. Hrazeny budou z rozpočtu Zlínského kraje, z prostředků krajem zřizované organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje a z velké části z fondů EU.

Jihovýchodní obchvat Holešova 

Jihovýchodní obchvat Holešova vznikne propojením silnic II/490 a II/438 mimo zastavěnou oblast města. Realizace obchvatu umožní vyloučit ze středu města tranzitní dopravu ve směru Zlín - Bystřice pod Hostýnem, která zde v současné době představuje značnou dopravní zátěž. Ještě vyššího efektu bude dosaženo po výstavbě rychlostní komunikace R49 v úseku Hulín - Holešov, kdy bude ze středu města vyloučena i tranzitní doprava ve směru Hulín - Bystřice pod Hostýnem. Stavba obchvatu si vyžádá vybudování mostu nad železniční tratí, nové styčné křižovatky silnic II/490 a II/438, jednopolového mostu a opěrné zdi, dvou nových křižovatek se silnicemi III. třídy či přeložek inženýrských sítí. Stavba o celkových nákladech ve výši cca 380 milionů korun bude probíhat v období od dubna 2012 do listopadu 2013.

Nový úsek silnice II/150 u Bystřice pod Hostýnem

Výstavba nového úseku silnice II/150 v délce přes 600 metrů a její napojení na silnici II/438 a místní komunikace severně od zastavěného území města Bystřice pod Hostýnem je součástí plánované výstavby obchvatu města, která bude provedena v dalších etapách. Silnice II/150 je v současnosti hlavní dopravní tepnou z Bystřice pod Hostýnem do Valašského Meziříčí, zatímco silnice II/438 vede z Bystřice pod Hostýnem do Hranic. Propojení těchto komunikací umožní odklonění dopravy, zejména těžkých vozidel, z centra města a zároveň zkrátí trasu mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím o více než dva kilometry. Vybudována bude nová okružní křižovatka o průměru 40 metrů a nová průsečná křižovatka s řadícími pruhy pro levé odbočení. Součástí stavby bude i úprava napojení místní komunikace, napojení účelových komunikací a sjezdů k přilehlým nemovitostem, odvodnění vozovky a potřebné přeložky sítí. Akce, která přijde na cca 60 milionů korun, bude realizována v období duben 2012 - prosinec 2014.

Rekonstrukce silnice II/432 u Cetechovic

Rekonstrukce silnice II/432 v úseku mezi obcí Cetechovice a křižovatkou se silnicí I/50 bude realizována v celkové délce 3 840 metrů. Silnice II/432 je jedním z důležitých silničních tahů spojujících Zlínský a Jihomoravský kraj. Současný stav silnice v uvedeném úseku je hodnocen jako havarijní a únosnost vozovky jako nevyhovující. Silnice navíc nesplňuje normy ani z hlediska zatížení životního prostředí škodlivými emisemi, vibracemi, prašností a hlukem. Kromě rekonstrukce samotné vozovky bude provedena i sanace dvou sesuvů, oprava mostu, stavební úprava čtyř stávajících zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, odvodnění vozovky, pročištění stávajících a vybudování potřebných nových propustků či výšková úprava napojení místních a účelových komunikací a sjezdů na přilehlé nemovitosti. Rekonstrukce, která by měla probíhat od dubna 2012 do prosince 2013, přispěje jak ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu v tomto úseku, tak k zajištění lepší dopravní obslužnosti okolních obcí. Náklady na její realizaci dosáhnou částky okolo 55 milionů korun.

3. etapa rekonstrukce silnice II/487 Nový Hrozenkov - Podťaté

V rámci 3. etapy rekonstrukce silnice II/487 v úseku Nový Hrozenkov - Podťaté dojde ke změně napojení této silnice na silnici III/48712, která je jedinou přístupovou komunikací do místní části Velkých Karlovic s názvem Bzové, kde se mj. nachází dům s pečovatelskou službou. Současná trasa silnice III/48712 je nevyhovující, a to zejména proto, že vede přes most v havarijním stavu a navíc prochází podél areálu místní pily, kolem které panuje velký provoz a tím pádem průjezd tímto úsekem často bývá nebezpečný. Během rekonstrukce dojde ke změně směrového vedení silnic II/487 a III/48712, díky čemuž vznikne nová křižovatka těchto dvou komunikací. Stávající havarijní most převádějící silnici III/48712 přes Vsetínskou Bečvu bude zbourán a bude nahrazen novým mostem na nově vedené trase této silnice. Kvůli změně směrového vedení silnice II/487 bude vystavěn také nový most převádějící tuto silnici přes potok Pluskoveček. Realizace úprav a přeložek komunikací II/487 a III/48712 přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a k zajištění lepší dopravní obslužnosti místní části Bzové. Akce bude realizována v období duben 2012 - říjen 2013 a vyžádá si náklady ve výši cca 40 milionů korun.

Zpracováno s využitím tiskové zprávy KÚ Zlínského kraje

 

Logo

 


Počet přístupů: 847, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS