Vlastníci, odpovídáte za stav zeleně v blízkosti silnic

Zlínský kraj - Komu patří pozemek, tomu patří i dřeviny, které na něm rostou. Majitel pozemku je za své stromy odpovědný, zvláště když svými větvemi zasahují jinam. Ředitelství silnic Zlínského kraje vyzývá vlastníky pozemků v blízkosti krajských silnic, aby dohlédli na stav zeleně, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do profilu pozemních komunikací.

Pro kontrolu, úpravy nebo i kácení zeleně, která roste v blízkosti silnic, je nejvhodnější právě zimní období. Zima je rovněž časem, ve kterém v důsledku větru, sněhu a námrazy častěji vznikají nebezpečné situace. Větve stromů nebo v krajním případě i celé stromy mohou spadnout na komunikaci, vytvořit překážku silničního provozu, poškodit projíždějící vozidlo nebo se stát příčinou dopravní nehody.

„Abychom tomu předešli, zajišťujeme údržbu zeleně, která roste na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje, prostřednictvím organizací Správa a údržba silnic. Spousta zeleně však vyrůstá z obecních nebo soukromých pozemků. Chceme vlastníky upozornit na jejich zákonnou odpovědnost za stav této zeleně i za případné vzniklé škody a vyzvat je k náležité údržbě stromů a keřů v blízkosti našich silnic,“ řekl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. ŘSZK v minulých dnech rozeslalo výzvu k řádné péči o zeleň v blízkosti silnic II. a III. třídy starostům všech obcí ve Zlínském kraji, aby o ní informovali občany.

Vlastník pozemku, z něhož vyrůstá vegetace (především dřeviny – stromy a keře), nacházející se v sousedství silnice nebo zasahující (např. větvemi) do ochranného pásma silnice, tj. do vzdálenosti 15 metrů od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy, je podle občanského zákoníku povinen provádět nezbytně nutná opatření k zabránění či omezení vzniku škod na životě, zdraví či majetku, která lze vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci po něm rozumně požadovat; tzn. provádět pravidelnou kontrolu dřevin s ohledem na jejich stáří a vzrůst a jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví či kácení starých poškozených stromů. V případě porušení této právní povinnosti vzniká odpovědnost vlastníka pozemku za vzniklou škodu. Uvedená povinnost se vztahuje nejen na vlastníky pozemků přímo sousedících se silnicí (tzn. se společnou fyzickou hranicí), ale také na vlastníky pozemků, pokud mohou ohrozit silniční provoz bez ohledu na vzdálenost od silnice.

Co říká zákon č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích):

§ 35 Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace

1) Vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní komunikace jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dálnice, silnice a místní komunikace nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční správní úřad.

2) Silniční správní úřad zjišťuje zdroje ohrožování dálnice, silnice a místní komunikace a zdroje rušení silničního provozu na nich. Zjistí-li zdroj ohrožení jiný, než je uveden v odstavci 1, nařídí silniční správní úřad jeho provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení. Nevyhoví-li provozovatel nebo vlastník zdroje ohrožení, silniční správní úřad rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady.

 

Případy, kdy zeleň zasahuje do silnice, pracovníci ŘSZK průběžně monitorují a vyzývají vlastníky ke zjednání nápravy. „Jestliže vlastník nemá po ruce prostředky, kterými by sám pokácel a odklidil poškozený či přestárlý strom v blízkosti naší silnice, jsme schopni objednat tyto práce u příslušné Správy a údržby silnic. Náklady ale musí uhradit majitel pozemku, z něhož strom vyrůstá,“ poznamenal Bronislav Malý. Podle něj většina vlastníků své povinnosti po výzvě splní. Přesto tu a tam dochází k pádům větví nebo stromů na silnici a ke škodě na projíždějícím vozidle. Několik takových případů už se dostalo i k soudu.

Při kácení dřevin je třeba dodržet současně ustanovení § 8 odst. 1 zákona  č. 114/1992 Sb. a získat nejdříve potřebné povolení. Povolení ke kácení dřevin vydávají příslušné orgány ochrany přírody, kterými jsou obecní úřady, pověřené obecní úřady či obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Uvedené zásady platí přiměřeně také na povinnosti vlastníků pozemků ve vztahu k možnému ohrožení silničního provozu sesuvy půdy, padáním kamenů či k ohrožení sjízdnosti silným znečištěním vozovky.

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.