ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nový most v Újezdě zabrání záplavám území při silném dešti

07.07.2015 14:36

Újezd - Na více než pět a půl milionu korun přijde kompletní přestavba propustku na silnici III/4942 v Újezdě. Ředitelství silnic Zlínského kraje ji bude moci uskutečnit s využitím dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce začnou v polovině července a potrvají do poloviny října 2015.

Současný stav, důvody stavby

Původní propustek na silnici III/4942 / foto: archiv ŘSZKPropustek se nachází v blízkosti újezdského koupaliště. Stávající deskový propustek má nedostatečnou průtočnou kapacitu a způsobuje při zvýšených srážkách škody při zaplavování okolních nemovitostí. Podle hydrotechnického posouzení převede pouze dvouleté průtoky vody. Konstrukce stávajícího propustku je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu.

Popis prací

Předmětem díla je kompletní přestavba stávajícího propustku pod silnicí III/4942 na nový mostní objekt a jeho napojení na navazující úseky silnice III/4942. Nový most bude jednopolový, šikmý, o délce přemostění 5,08 metru a kolmé světlosti 5 metrů. Konstrukci mostu bude tvořit monolitický železobetonový rám založený plošně. Vozovka bude plynule napojena na navazující úseky silnice. Odvodnění povrchové vody z mostu je řešeno pomocí podélného spádu a příčného sklonu vozovky. Voda z vozovky bude svedena podél levé římsy, tvořící obrubu, do odvodňovacích žlábků zaústěných do potoka.

Zhotovitel, cena, termín

Zákres v mapěZhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 5,687 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace může činit 95 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 15. července do 15. října 2015.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za nepřerušeného provozu na silnici - veškerá doprava bude vedena po provizorní objízdné komunikaci. Provizorium bude umístěno na návodní straně mostu. Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením a provizorním dopravním značením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 


Počet přístupů: 308, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS