směrnice 5/2002 | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Zlín, K Majáku 5001

Směrnice č. 5/2002

ředitele příspěvkové organizace
k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

(aktuální znění vyplývající ze změn souvisejících právních předpisů)

 

I. Úvodní ustanovení

Postup Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen ŘSZK) při výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje se řídí zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZ) a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen PV).

II. Vlastní obsah instrukce

I. Obecné podmínky výkonu majetkové správy silnic

 • Každý zásah do silničního tělesa bude předem odsouhlasen - při podélných uloženích do silničního pozemku - s náměstkem pro majetkovou správu.
 • Požadavek na zhotovení živičné úpravy silničního tělesa do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem bude uplatněn ze strany ŘSZK při konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby jako nedodělek, který bude uveden v kolaudačním souhlasu.
 • Při uzavírání dohod s investory či zhotoviteli staveb bude vyžadováno u zhotovitelů stavebních prací prokázání jejich odborné způsobilosti, živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku, budou uvedeny všechny identifikační údaje specifikované v § 13a odst.1 obchodního zákoníku.
 • Dohoda s investorem - zhotovitelem stavby nebude uzavřena v případě, že jím nebude uhrazena na účet ŘSZK finanční částka za trvalé omezení užívání silničního tělesa stanovená dle Sazebníku ŘSZK, který je přílohou č. 1 této směrnice.
 • Stanovená úhrada bude investorem zaplacena na účet ŘSZK na základě vystavené faktury po podpisu dohody o podmínkách zřízení stavby.
 • Úhrady za trvalé omezení užívání silničního tělesa v mimořádných případech budou stanoveny individuálně a s konečnou platností o nich rozhodne ředitel ŘSZK.
 • V případech, kdy technické a organizační podmínky dočasného užívání budou výrazně odlišné od standardních, mohou být sazby přiměřeně upraveny. O případných změnách podmínek dočasného užívání, resp. výše úhrad za dočasné užívání, může rozhodnout pouze ředitel ŘSZK.
 • Pronajímat nemovitý majetek – pozemky za finanční částku stanovenou dle sazebníku ŘSZK, příloha č. 2.
 • Úhrady za pronájem pozemků v mimořádných případech budou stanoveny individuálně a s konečnou platností o nich rozhodne ředitel ŘSZK.
 • V případě změny výše finančních úhrad bude sepsán návrh na změnu výše platby s odůvodněním, který podepíše ředitel ŘSZK.

II. Postup při udělení souhlasu k zásahům do silničních pozemků

K předložené dokumentaci stavby pro územní rozhodnutí se ŘSZK písemně vyjádří. V tomto vyjádření budou stanoveny podmínky pro vydání souhlasu k umístění energetických, telekomunikačních, vodovodních, kanalizačních a jiných vedení, zařízení pro rozvod tepla (dále jen vedení) do silničního pozemku za předpokladu, že umístění citovaných vedení je v souladu se SZ, tj. splňuje platné technické, ekonomické a právní podmínky.

A
Před vydáním územního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem a po splnění podmínek daných ve vyjádření může vydat ŘSZK souhlas s umístěním vedení do silničního tělesa ve smyslu ustanovení § 36 SZ

Souhlas bude vydáván investorovi, který musí předložit identifikační údaje:

 • u fyzických datum narození a přesná adresa,
 • u právnických a fyzických osob (podnikatelů) živnostenský list, příp.výpis z obchodního rejstříku (IC,DIC) ne starší 3 měsíců
 • u obce bude uvedeno její identifikační číslo a adresa

V případě umístění vedení, nebo jiného zásahu do silničního tělesa a do silničního pozemku bude s investorem stavby uzavřena písemná dohoda o podmínkách zřízení stavby.

Předmětná dohoda nebude uzavírána v případě křížení silničního tělesa liniovou stavbou.

Dohoda o podmínkách zřízení stavby bude podepsána ředitelem ŘSZK.

B
Před vydáním stavebního povolení příslušným stavebním úřadem je nutná osobní kontrola splnění podmínek územního řízení a aktivní spolupráce s projektantem DSP, kdy si ŘSZK stanoví technické požadavky na organizaci výstavby, na provedení stavby především z hlediska dodržování platných předpisů se zaměřením na komplexnost řešení, kvalitu stavebních prací a použitých hmot a výrobků, dodržování lhůt výstavby (mimo zimní období), odvádění podzemních a povrchových vod, ochrany silničního tělesa, předložení statických výpočtů, výsledků zkoušek, dodržování ustanovení SZ a dalších platných předpisů.

C
Před zahájením stavebních prací písemně požádá investor - stavebník a zhotovitel o udělení souhlasu k podání žádosti o povolení zvláštního užívání silnice a o uzavření písemné dohody o omezeném užívání silničního tělesa či silničního pozemku pro podélné umístění liniové stavby a pro provádění stavebních prací. V případě, že se jedná o zvláštní užívání ve smyslu ust. § 25 odst. 6, písm. c) a d) SZ, žadatel o souhlas k podání žádosti o povolení zvláštního užívání silnice předloží

 • živnostenské oprávnění
 • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců
 • doklad o zaplacení úhrady za omezené užívání silničního tělesa

Předmětná dohoda nebude uzavírána v případě křížení silničního tělesa liniovou stavbou.

Dohoda o omezeném užívání stavby bude podepsána ředitelem ŘSZK. Poté bude mezi zhotovitelem stavby a ŘSZK sepsán protokol o předání staveniště.

D
Po ukončení stavebních prací bude mezi zhotovitelem a ŘSZK sepsán protokol o předání silničního pozemku zpět ŘSZK a na základě faktury bude provedeno vyúčtování předmětné věci.

E
Při konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby uvede ŘSZK do protokolu požadavek na splnění všech připomínek ze správních rozhodnutí a požadavek na odstranění nedodělků v závazném termínu – zejména provedení živičné úpravy, dokončení terénních úprav. Současně též uplatní požadavky na případné majetkoprávní vypořádání dotčených nemovitostí včetně předložení všech potřebných podkladů (geometrické plány, znalecký posudek apod.). V odůvodněných případech bude požadováno majetkoprávní vypořádání již před povolením stavby.

F
Sjezdy a nájezdy na silnici se zřizují v souladu s ustanovením § 12 PV– stanovisko pověřeného správce dotčené komunikace – silnice v majetku Zlínského kraje bude vydáváno formou písemné „Dohody o podmínkách udělení souhlasu k vybudování stavby sjezdu nebo nájezdu a jeho celoroční údržbě“. Samostatný vyřazovací úsek (klín) sloužící pro výjezd vozidel ze silnice na sousední nemovitost není přídavným pruhem a součástí dotčené komunikace (viz § 1 PV).

III. Zásady pro umísťování liniových staveb v silničních stavbách a silničních pozemcích Zlínského kraje

Základní podmínky pro umístění liniových staveb v silničních stavbách a silničních pozemcích jsou stanoveny v ust. § 36 SZ a § 50 PV.
Za účelem sjednocení a zjednodušení postupů při ukládání liniových staveb v silničních stavbách a současně nutném posílení ochrany silnic před zničením, poškozením a před neoprávněnými zásahy budou dodržovány tyto zásady:

 1. Silničním pozemkem se rozumí pozemek, na němž je umístěno těleso silnice a silniční pomocný pozemek.
 2. Silniční pomocný pozemek je pruh pozemku přilehlého k tělesu silnice mimo souvisle zastavěné území obcí, který slouží účelům ochrany a údržby silnice, pokud je ve vlastnictví vlastníka silnice (viz § 11 SZ).
 3. Silniční pozemky jsou ve vlastnictví Zlínského kraje, ŘSZK spravuje svěřený majetek kraje a vykonává činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem v SZ, PV a ve zřizovací listině.
 4. Žádá-li to veřejný zájem, mohou silnici křížit inženýrské sítě a jiná vedení. Podélně tato vedení nesmějí být umísťována v silničním tělese, pokud v jednotlivém případě není stanoveno jinak, a to:
  • z ekonomických důvodů dle ustanovení § 36, odst. 3 SZ lze umístit vedení podélně do silničního pomocného pozemku, do středního dělícího pásu nebo na mostní objekty
  • z technických důvodů dle ustanovení § 36, odst. 4 SZ, kdy je vyloučena v zastavěném území obce možnost jiného technického řešení, lze vedení umístit podélně i ve vozovkách
  • v případě havárie dle ustanovení § 36, odst. 6 SZ se následně dávají podmínky pro úpravu vozovky pro dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání.
 5. ŘSZK zastupuje ZK v územním řízení, ve kterém v případě splnění zákonných důvodů (viz § 36 SZ) pro umístění inženýrské sítě podélně do silničního tělesa uplatní své požadavky formou písemné dohody o podmínkách zřízení stavby, ve které udělí mimo jiné i souhlas s umístěním a provozem zařízení rozvodu a tím získá investor právní vztah k silničnímu pozemku. Předmětná dohoda o podmínkách zřízení stavby se neuzavírá pouze v případě křížení pozemních komunikací.
 6. Smlouvy o zřízení věcného břemene lze v režimu územního řízení uzavřít pouze se Zlínským krajem, a to výjimečně při splnění zákonných podmínek s tím, že tento majetkoprávní úkon je vyhrazen radě Zlínského kraje (viz z.č. 129/2000 Sb. o krajích v platném znění).
 7. ŘSZK může uzavřít výjimečně pouze smlouvu o právu odpovídajícímu věcným břemenům váznoucí na silničních pozemcích, na nichž je umístěno těleso silnic II. a III. třídy, a to při splnění zákonných podmínek po dokončení stavby. Výše úplaty za umístění zařízení bude stanovena znaleckým posudkem.
 8. Při umístění podzemních vedení plynárenských, elektroenergetických a teplárenských bude postupováno podle bodu 5. těchto zásad a v souladu s platnými právními předpisy pro jednotlivá odvětví. Vznikla-li vlastníku nemovitosti v důsledku činnosti zhotovitele majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má právo na jednorázovou náhradu.
 9. U umístění vodovodů a kanalizací bude rovněž postupováno podle bodu 5. těchto zásad.

IV. Zvláštní užívání silnic dle ustanovení § 25, odst. 6, písm. c) až e) SZ a § 40 PV

Ke zvláštnímu užívání silnic k jiným účelům než obvyklým je třeba souhlas vlastníka dotčené silnice a souhlas příslušného orgánu Policie České republiky. V souladu s ustanoveními SZ je k užití silnice a silničního pomocného pozemku k jiným účelům než obvyklým třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka (správce) silnice na základě písemné žádosti o souhlas se zvláštním užíváním. Předmětná žádost musí mít náležitosti v ust. § 40 PV.
Případný souhlas ŘSZK bude uveden v písemné dohodě o omezeném užívání silničního pozemku, která bude uzavřena mezi ŘSZK, stavebníkem sítě a zhotovitelem stavebních prací. Dohoda musí mimo jiné obsahovat zejména tyto náležitosti:

 1. Označení subjektů právního vztahu (název a sídlo organizace, IČ, DIČ, bankovní spojení, povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání - ověřená kopie živnostenského listu, výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, u fyzických osob datum narození a přesnou adresu).
 2. Přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace
 3. Výši finanční náhrady za trvalé omezené užívání stavby se splatností zásadně před zahájením stavebních prací.
 4. Výši finanční náhrady za dočasné omezení užívání stavby silnice a silničního pomocného pozemku se splatností po ukončení stavebních prací za dobu, která bude upřesněna v písemných protokolech podepsaných účastníky právního vztahu před zahájením a po ukončení činností na silničním pozemku. Tyto protokoly budou uzavírány písemně se zhotovitelem stavebních prací.
 5. Technické podmínky umístění inženýrských sítí.
 6. Možnost odstoupení od dohody.
 7. Tato dohoda bude obsahovat rovněž souhlas správce pozemní komunikace se zvláštním užíváním.

Před zahájením stavebních, případně jiných činností na silničním pozemku bude za účasti smluvních stran (ŘSZK, investora a zhotovitele stavebních prací) zhotovitelem vyhotoven písemný zápis o předání staveniště, po ukončení činností bude zhotovitelem vyhotoven písemný zápis o převzetí silničního pozemku zpět k obecnému užívání. Předmětný zápis bude vždy podepsán účastníky právního vztahu.

Křížení pozemních komunikací inženýrskými sítěmi a jinými vedeními a díly musí být prováděno způsobem, který co nejméně naruší silniční těleso. Je nutno upřednostňovat bezvýkopové technologie, souhlas správce silnice ke zvláštnímu užívání a způsob úhrady za trvalé omezení užívání pozemní komunikace bude řešen v písemných protokolech o předání a převzetí stavby. Úhrady jsou splatné před vydáním souhlasu se zvláštním užíváním a zahájením stavebních prací, na základě vystavené faktury ŘSZK.

V případě překopů pro zabudování inženýrských sítí, jiných vedení a děl budou uzavírány písemné dohody o omezeném užívání silničního pozemku.

Reklamní poutače s ohledem na bezpečnost silničního provozu nebudou umísťovány na silničních pozemcích.
Zřizování vyhrazeného parkování a zřizování prodejních a jiných podobných zařízení bude upravováno rovněž dohodou o dočasném omezení užívání silničního pozemku

III. Závěrečná ustanovení

 1. Směrnice nabyla platnosti a účinnosti dnem 9. 4. 2002, aktualizované znění vyplývající ze změn souvisejících právních předpisů nabývá platnosti od 1. 5. 2007.
 2. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí směrnice je Sazebník jednorázových úhrad za omezené užívání nemovitosti při umístění inženýrských sítí do silničního pozemku nebo silničního tělesa a Sazebník úhrad za dočasné užívání nemovitosti.
 3. Přílohou č. 2 a nedílnou součástí směrnice je Sazebník úhrad za pronájem nemovitostí - pozemků.
 4. Pověřuji náměstka pro majetkovou správu kontrolou plnění ustanovení této směrnice.
 5. Rada Zlínského kraje vzala tuto směrnici na vědomí usnesením č. 161/R11/02 ze dne 8. 4. 2002.

Ve Zlíně dne 30. dubna 2007

 

Ing. Bronislav Malý
ředitel

 

Příloha č.1 směrnice 5/2002 - Sazebník jednorázových úhrad a za dočasné užívání nemovitostí (pdf 23 kB)

Příloha č.2 směrnice 5/2002 - Sazebník úhrad za pronájem nemovitých věcí - pozemků s platností od 1. 7. 2020 (pdf 190 kB)

Směrnice 5/2002 (pdf 66 kB)

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 01.07.2020, Počet přístupů: 1340, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS